Profile of William Hynes

an Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Eacnamaí Sinsearach

William Hynes

Chuir mé tús le mo ghairm bheatha i gColáiste na Tríonóide, Baile átha Cliath, áit ar chaith mé sé bliana mar mhac léinn eacnamaíochta. Chuir mé le mo chuid eolais ar an matamaitic, staitisticí agus teoiric eacnamaíochta de réir a chéile trí chúrsaí iarchéime. De réir mar a tháinig forbairt ar mo chuid staidéir trí Chomhaltacht Maire Curie ag Scoil Eacnamaíochta Londan agus mo chuid staidéir ag Ollscoil Oxford, thosaigh mé le huirlisí agus léargais na heacnamaíochta a chur i bhfeidhm ar cheisteanna stairiúla agus ceisteanna a bhain le beartas.

Ba bheartas idirnáisiúnta eacnamaíochta agus domhandú ba mhó b’ábhar spéise dom. I ndiaidh cúpla post gearrthéarmach a bhain le beartas a bheith agam, tugadh an chéad bhlas dom ar eagraíochtaí idirnáisiúnta agus mé ag oibriú mar oifigeach gnóthaí eacnamaíochta in Oifig an Leas-Ard-Stiúrthóra ag an Eagraíocht Dhomhanda Trádála. Fad a bhí mé ann, chabhraigh mé leis an tionscnamh ‘cúnamh le trádáil’ a sheoladh chun tacaíocht a shocrú le tíortha atá i mbun forbartha chun margaí domhanda a cheangal agus chun a srianta i dtaobh cúrsaí soláthair a shárú. Lean mé ag oibriú ar na saincheisteanna seo i gcaitheamh mo chéid sannacháin ag an OECD ag tús 2009, agus lean mé ag cur leis an gclár um fhás glas agus fiosrú á dhéanamh agam ar conas a d’fhéadfadh tíortha atá i mbun forbartha cuspóirí eacnamaíocha agus comhshaoil a bhaint amach ag an tráth céanna.

I nDeireadh Fómhair 2014, rinneadh eacnamaí sinsearach díom agus mé ag oibriú ar Chur Chuige Nua i leith Dúshláin Eacnamaíocha (NAEC) in Oifig an Ard-Rúnaí. Próiseas athmhachnaimh ar fud na heagraíochta is ea an tionscnamh seo chun ceachtanna a bhaint ón ngéarchéim airgeadais agus eacnamaíoch chun feabhas a chur ar chreataí anailíseacha agus comhairle bheartais an OECD. Fad atá mo ghairm bheartais á forbairt agam, táim fós bainteach leis an saol acadúil trí ollúnacht taca in eacnamaíocht idirnáisiúnta ag Ollscoil Johns Hopkins, Scoil Ardstaidéir Idirnáisiúnta.

Sula raibh mé ag oibriú leis an OECD, ba mhaith ab eol dom go bhfuil an OECD mar fhoinse de shonraí comparáideacha eacnamaíocha, ach ní raibh cur amach agam ar leithne a gcuid gníomhaíochtaí. Cuireann an OECD fáilte roimh 40,000 toscaire gach bliain, in 250 pobal, mar aon le páirtithe oibre agus sainghrúpaí a chuimsíonn réimse fairsing beartas poiblí. Tagann toscairí a dtugann rúnaíocht cabhair dóibh le chéile chun comhaontú a dhéanamh ar rialacha agus caighdeáin, chun machnamh, athbhreithniú agus plé a dhéanamh ar conas is féidir dul i ngleic le fadhbanna práinneacha eacnamaíocha, sóisialta agus comhshaoil.

Cuireann an OECD deiseanna dúshlánacha agus suimiúla ar fáil. Tá an earcaíocht dian ach is fiú tairbhe na ngairmeacha beatha an trioblóid. Tá timpeallacht ilchultúrtha ann, agus tá foireann ann ó chúlraí éagsúla a bhfuil saineolas éagsúil acu. Institiúid iontach í inar féidir leat níos mó a fhoghlaim faoin bpróiseas déanta beartais, innealra an bheartais phoiblí agus bheith mar chuid d’fhoireann a chabhraíonn le rialtais dul i ngleic le príomhdhúshláin dhomhanda trí bheartais níos fearr le haghaidh saol níos fearr.