Clár Céimithe an Rialtais Áitiúil

Céimí

Paul Kinsella

Rinne mé staidéar ar Fhraincis agus GNó in IT Phort Láirge agus thosaigh mé ag obair in Aer Lingus ar feadh 7 mbliana, agus ansin d'oibrigh mé san earnáil phríobháideach rud a thug deiseanna dom sa bhaile agus thar lear.

Sa bhliain 2003 tháinig mé abhaile agus thóg mé post mar Oifigeach Cléireachais le tSeirbhís Phoiblí le Comhairle Contae na Mí. D'oibrigh mé i réimsí éagsúla ar nós pleanáil agus tithíocht. Shocraigh mé feabhas a chur ar m'fhorbairt ghairmiúil agus rinne mé iarratas ar an scéim aisíoctha táillí tríd an rannóg AD. D'éirigh liom agus rinne mé céim B.A. (Onóracha) i mBainistíocht Phoiblí agus ina dhiaidh sin M.A. i mBainistíocht Phoiblí tríd OÉ san Institiúid um Riarachán Poiblí, bhain mé amach an chéim in 2011, ina raibh spéis ar leith i dtithíocht shóisialta a sholáthar.

Glac mé le deis shealadach mar Oifigeach Fiosraithe Tithíochta ag fiosrú nithe a bhain le hiompar frithshóisialta in eastáit na comhairle i gContae na Mí. Tugadh ardú céime dom mar Oifigeach Foirne Cúnta i gComhairle Contae an Chabháin agus creidim gur chabhraigh seo go mór liom maidir le mo ghairmréim.

I mí Bhealtaine 2015, d'éirigh liom i gcomórtas iomaíoch oscailte tríd an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí (PAS) do roghú sa Chlár tosaigh do Chéimithe i Rialtas Áitiúil a reáchtálann an Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil. Bhí deiseanna ar fáil i gcúig shraith - roghnaigh mé Forbairt Eacnamaíoch agus Fiontair. D'éirigh le m'iarratas agus chuaigh mé ag obair le Comhairle Contae Fhine Gall ar iasacht, ar chlár dhá bhliain mar chuid d'fhoireann ina raibh 12 chéimí (tugaim an dá aspal déag orthu) sna cúig réimse den chlár. San áireamh sa chlár tá oiliúint struchtúrtha sa chéad bhliain agus foghlaim chreidiúnaithe le foras gairmiúil sa dara bliain. Siad na gnéithe is fearr den chlár ná an cairdeas, an fhís agus na smaointe a roinntear i measc mo chomhchéimithe, a tharlaíonn gach lá féadaim a rá. Tá Comhairle Contae Fhine Gall tiomanta maidir le céimithe a fhorbairt i dtaca le clár foghlama suimiúil, fiúntach, struchtúrach. Tá sé beartaithe agam tús a chur le Ph.D sa bhliain 2016.