An Roinn Talmhaíochta / Státseirbhís

Eacnamaí OR

Brian Kennedy

Thosaigh mé ag obair sa Roinn Talmhaíochta mar Eacnamaí OR mar chuid de phróiseas earcaíochta IGEES do chéimithe. Roimhe sin, bhain mé amach céim Mháistreachta le hAirgeadas Idirnáisiúnta agus Céim i dTráchtáil ó Oé Gaillimh.

D'oibrigh mé i Rannóg Eacnamaíochta agus Pleanála na Roinne go dtí mí Mheithimh 2015 agus bhí réimsí éagsúla i gceist san obair a bhí ar siúl agam. Bhí na nithe éagsúla seo i gceist in obair na rannóige:

  • Athbhreithniú agus Ionchas Bliantúil na Roinne a chur le chéile, a dhéanann anailís ar struchtúr agus ar fheidhmíocht earnáil an agraibhia agus a léiríonn an leas a bhaintear as ballraíocht den AE maidir le buiséad agus trádáil.
  • Ionadaíocht a dhéanamh don Roinn ag Meitheal Oibre an OECD maidir le Beartas agus Margaidh Tráchtála i bPáras agus an Grúpa Saineolaithe um Dhíorthaigh Tráchtearraí Talmhaíochta agus Spotmhargaidh sa Bhruiséil.
  • Anailís eacnamaíochta a thabhairt ar Idirbheartaíocht an Chomhbheartais Talmhaíochta tar éis 2013.
  • Anailís eacnamaíoch agus airgeadais a thabhairt faoi bhainistíocht riosca agus luaineacht praghasanna ag leibhéal feirme agus creidmheas a bheith ar fáil do FMBnna.

Le déanaí thosaigh mé ag obair sa Rannóg Forbartha Tuaithe atá freagrach as bainistíocht a dhéanamh ar an Chlár Forbartha Tuaithe, ciste €4 bhilliún a chuideoidh le fás agus forbairt eacnamaíoch ar fud na tuaithe in éirinn. Cuirfidh an obair sa réimse seo le mo chuid eolais ar bheartas talmhaíochta agus tabharfaidh sé léargas dom ar réimse eile d'obair na roinne.

Bíonn na baill foirne ag gach leibhéal ar fáil duit agus tugann siad misneach duit, agus moltar d'earcaithe nua a dtuairimí a chur chun cinn go gníomhach agus smaointe nua a léiriú. Tugadh deis dom a bheith ag obair i réimsí a raibh suim speisialta agam iontu agus ghlac mé le deiseanna le hoideachas breise. Bhuail mé go minic le státseirbhísigh shinsearacha, ceannairí tionscail agus polaiteoirí. Chonaic mé ar an láthair conas a cheaptar beartas poiblí.

Tá luach saothair agus dúshlán ag baint leis an obair sa Státseirbhís chomh maith le neart deiseanna scileanna nua a fhorbairt. Mholfainn do gach céimí a bhfuil suim acu iarratas a dhéanamh.