An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha / Státseirbhís

Oifigeach Feidhmiúcháin

Keith Hussey

Chuaigh mé isteach sa Státseirbhís mar Oifigeach Cléireachais agus cuireadh mé le Rannóg Rialachas Corparáideach Slándáil Ola agus Fuinnimh sa Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha (DCENR). Tús iontach a bhí ann mar gur tugadh an deis dom a bheith ag obair le tascanna éagsúla idir chabhrú le hiniúchadh ar chomhlachtaí ola agus a bheith páirteach i gcreat chun an Lámhleabhar Teagmhais do Sholáthar Ola a chruthú, a chinnteoidh soláthar ola in Éirinn. Bhí an deis agam fosta ionadaíocht a dhéanamh don Roinn ag cruinnithe san International Energy Agency i bPáras. Le linn mo chuid ama sa Rannóg, tugadh cabhair dom staidéar a dhéanamh go páirtaimseartha agus bhain mé céim amach le Gnó Staidéir a dhírigh go háirithe ar Acmhainní Daonna ó UCD i 2010.

Tar éis dom céim a bhaint amach iarradh orm dul le Rannóg na nAcmhainní Daonna, rud a bhí mé an-sásta a dhéanamh mar go raibh mé ábalta feidhm a bhaint as mo Chéim. Tá dúshlán nua gach lá agus is breá liom a bheith ag obair le hAD. Bliain tar éis dom dul ansin tugadh ardú céime dom mar Oifigeach Feidhmiúcháin. Bím ag plé le tionscadail shuimiúla agus éagsúla ar nós pleanáil don fhórsa oibre, cláir ionduchtaithe agus meantóireachta a fhorbairt chomh maith le déileáil le comórtais inmheánacha agus sheachtracha. Oibrím i gcomhar le baill foirne agus leis an bhainistíocht sa Roinn lena chinntiú go bpléann AD go maith le gach duine.

Tá áiseanna cuimsitheacha oiliúna agus tacaíochta ag an DCENR a chinntíonn go spreagtar na baill foirne a dtaithí, a gcáilíochtaí agus a scileanna a fhorbairt. Faoi láthair tá mé ag déanamh céim Mháistreachta le Straitéisí Acmhainní Daonna i DCU, a chabhróidh go háirithe i dtaca le Plean Athnuachana na Státseirbhíse a athchóireoidh ról na nAD. Tá meon láidir ann eolas a roinnt agus oibríonn na baill foirne le chéile chun príomh-réimsí freagrachta na Roinne a sholáthar. Ar bhonn sóisialta de, eagraíonn an Coiste Spóirt agus Sóisialta réimse gníomhaíochtaí idir dheireadh seachtaine as baile agus oíche san amharclann rud a fhágann gur áit chairdiúil atá ann le bheith ag obair ann. Déarfainn le duine ar bith atá ag smaoineamh ar ghairm sa Státseirbhís an deis a ghlacadh!