Ian McCafferty

Foireann Mheán Sóisialta an Choimisiúin Eorpaigh

Sainchomhairleoir Cumarsáide

Ian McCafferty

I ndiaidh Baitsiléir Ealaíon a chríochnú sa Bhéarla agus sa Stair ag Ollscoil na héireann, Baile átha Cliath, d’oibrigh mé mar oibrí deonach le roinnt eagraíochtaí neamhrialtasacha agus eagraíochtaí neambhrabúsacha sula ndearna mé an cinneadh chun tabhairt faoi Mháistreacht in Idirchaidreamh Idirnáisiúnta in Ollscoil Chathair Bhaile átha Cliath.

Ina dhiaidh sin, ghlac mé le hintéirneacht in eagraíocht bheag neamhrialtasach ag oibriú le pobail imirceach in éirinn, agus d’eascair post lánaimseartha as seo ar deireadh thiar. I gcaitheamh na chéad chúpla bliain eile, bhí roinnt post agam a bhain le habhcóideacht agus bainistíocht tionscadal, agus bhí ról Ceann Cumarsáide mar bhuaicphointe air seo. Ba é sin an bealach a bhain mé an AE amach.

Tar éis gur éirigh sé ní ba shoiléire dom gur imir go leor cinntí a bhí á ndéanamh sa Bhruiséil tionchar díreach ar dhaoine in éirinn agus in áiteanna eile, ba mhian liom an próiseas déanta cinntí a bhaint amach, foghlaim faoin bpróiseas trí thaithí phearsanta, ar bhealach praiticiúil agus mo chumas a fhorbairt chun cumarsáid a dhéanamh faoi chun feasacht a mhúscailt agus, ar deireadh, níos mó daoine a spreagadh bheith páirteach chun na cinntí siúd a mhúnlú. Rinne mé iarratas bheith mar oiliúnaí ag an gCoimisiún Eorpach agus roghnaigh a Ard-Stiúrthóireacht Chumarsáide (DG COMM) mé.

I gcaitheamh an chúrsa oiliúna a mhair cúig mhí, thapaigh mé pé deiseanna a tháinig aníos: bhí an deis agam cur i láthair a scríobh agus a fhorbairt; d’iarr mé ar thabhairt faoi oiliúint agus ról a chomhlíonadh i dtionscadail éagsúla; rinne mé iarracht gach rud a fhoghlaim a d’fhéadfainn agus páirt a ghlacadh i ngach áit arbh fhéidir liom. Mar thoradh air sin, nuair a tháinig folúntas laistigh d’Fhoireann Mheán Sóisialta DG COMM i dtreo dheireadh mo chúrsa oiliúna, bhí sé ar mo lánchumas agam iarratas a dhéanamh. Tá na deiseanna ann má chuardaíonn tú iad.

Is é an post atá agam ná chun glór a thabhairt don Choimisiún Eorpach ar líne – ar na meáin shóisialta, go sonrach. Insint scéalta is mó a chuireann na meáin shóisialta chun cinn, agus is í an ealaín a bhaineann leis seo ná aithne a bheith agat ar do lucht leanúna. Mar gheall gurb éagsúil a bhíonn lucht leanúna ar an ardán atá i gceist (Facebook, Twitter, LinkedIn etc.), is é an post atá agam chun scéal a insint ar bhealaí éagsúla ar fud na meán sóisialta. Tá gach scéal éagsúil agus is amhlaidh atá gach lá a chaithim ag mo dheasc. Bíonn ár gcur chuige i dtaobh theachtaireachtaí an Choimisiúin a chur i láthair ag teacht chun cinn i gcónaí, faoi mar atá an bealach a fhrithghníomhaímid d’fhreagairtí agus a bhailímid agus a dhéanaimid anailís ar na sonraí comhthorthacha (e.g. líon na ndaoine a aimsíodh, an ráta idirchaidrimh etc). Táim ag foghlaim i gcónaí.

Baineann go leor tairbhí le hiarchéimithe éireannacha in Institiúidí na hEorpa: peirspictíochtaí nua; tuairim phearsanta; fuinneamh úr. Teastaíonn ‘dúchasaigh dhigiteacha’ ón AE – mílaoisigh ar féidir leo cabhrú leis an AE cliceáil, cóipeáil agus códú a dhéanamh go dtí go mbainfear láithreacht níos digití amach. Is cinnte gur mór an buntáiste é bheith mar chainteoir dúchais an Bhéarla. Má bhíonn inniúlacht mhaith agat i dteanga amháin eile, ar a laghad, is fearr sin. Más ansa leat bheith ag oibriú le foireann ilchultúrtha de dhaoine cumasacha agus paiseanta agus más mian leat fíor-dhifríocht a dhéanamh, d’fhéadfadh go n-oirfeadh an AE duit.