Allen Monks

Stiúrthóireacht Ghnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais an Choimisiúin Eorpaigh

Anailísí Eacnamaíoch

Allen Monks

Thug mé faoi Bhaitsiléir Ealaíon i nGnó Eorpach in Ollscoil Chathair Bhaile átha Cliath agus Máistreacht san Eacnamaíocht ina dhiaidh sin in Ollscoil na héireann, Baile átha Cliath.

Tar éis dom an Mháistreacht a chríochnú, bhain mé cúrsa oiliúna amach chun oibriú ag an gCoimisiún Eorpach – b’iontach an t-eispéireas é agus chuaigh sé go mór chun mo shochair i dtaobh cúrsaí gairmiúla de. D’fhill mé ar Bhaile átha Cliath ansin agus d’oibrigh mé ar feadh roinnt blianta i mBanc Ceannais na héireann, agus thug sé léargais thábhachtacha dom ar dhéanamh beartas laistigh de limistéar an euro.

In 2013, chuir an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne (EPSO) comórtas ar siúl inar lorg siad chun eacnamaí airgeadais a earcú. Tugadh eolas dom faoin gcomórtas i seisiún faisnéise a bhí ar siúl in oifig an Choimisiúin Eorpaigh i mBaile átha Cliath. Nuair a d’éirigh liom sa réamhchéim roghnaithe, rinne mé teagmháil le foireann Phost an AE i Roinn an Taoisigh, a chur comhairle thar a bheith fiúntach orm maidir le conas ullmhú do chéimeanna éagsúla an ionaid mheasúnaithe. I Márta 2014, tugadh an dea-nuacht dom gur éirigh liom i gcéim an agallaimh. Thosaigh mé ag oibriú in Ard-Stiúrthóireacht Ghnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais (DG ECFIN) an Choimisiúin Eorpaigh an Meán Fómhair ina dhiaidh sin.

Oibrím ag deasc thíre Phoblacht na Seice in DG ECFIN agus tá m’obair laethúil dírithe ar anailís mhaicreacnamaíoch a dhéanamh ar an tír sin. Féadfaidh cuid den obair seo a bheith an-láithreach, ar nós freagra a thabhairt ar iarratais ar chruinnithe faisnéise ón mbainistíocht shinsearach nó níos fadtéarma, ar nós tabhairt faoi thionscadail taighde. Tá éagsúlacht na hoibre fíor-thaitneamhach. Tá an méid idirghníomhaithe le daoine eile a bhíonn i gceist taitneamhach chomh maith, bíodh comhghleacaithe ag deasca na dtíortha, an bhainistíocht shinsearach, nó teagmhálaithe sa riarachán náisiúnta i bPrág i gceist leo.

Mholfainn do dhuine a bhfuil spéis aige nó aici chun oibriú in institiúidí an AE gach ceann dá roghanna a fhiosrú chun é sin a dhéanamh. Anuas ar chomórtais EPSO, tá réimse fairsing roghanna ann, ar nós poist mar ghníomhaire conartha, a bhféadfá machnamh a dhéanamh ar iarratas a dhéanamh orthu.

Céim thábhachtach ghairme dom a bhí i gcúrsa oiliúna a chríochnú ag an gCoimisiún Eorpach agus mholfainn d’iarchéimithe machnamh a dhéanamh air. Cuireann sé deis den scoth ar fáil do dhuine i luathchéimeanna a ngairme chun cur amach a bheith acu ar obair an AE – is cuma má leanann nó mura leanann tú ar aghaidh chun oibriú sa Bhruiséil, tabharfaidh tú faoi deara go rachaidh an t-eispéireas chun do shochair.

I gcás duine ar bith atá ag tabhairt faoi chomórtas EPSO, molaim duit labhairt lena mhéid daoine is féidir leat roimh ré lena fhoghlaim conas a oibrítear an próiseas agus cén scileanna agus inniúlachtaí a leagann an AE béim orthu. Chomh maith leis sin, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le foireann Phost an AE ag Roinn an Taoisigh – tá siad ag oibriú chun cabhrú leat post san AE a fháil, mar sin, bain leas astu!