Grace Bolton

Státseirbhís an Choimisiúin Eorpaigh / an AE

Oifigeach Beartais

Grace Bolton

Nuair a bhí mé i mo dhéagóir, bhí sraith reifreann ar siúl in éirinn ar chonarthaí AE. Fad a lean mé díospóireachtaí ar lánpháirtiú na hEorpa, bhí mé gafa ag an méid a chuir an AE go stairiúil leis an tsíocháin agus le cobhsaíocht. Thug seo an spreagadh dom chun tabhairt faoi Bhaitsiléir Ealaíon i Léann Eorpach i gColáiste na Tríonóide, Baile átha Cliath, áit a ndearna mé staidéar ar an bhFraincis, an Ghearmáinis, an Stair agus an Pholaitíocht. Ina theannta sin, bhí bliain Erasmus i gceist sa Bheirlín. D’fhonn a thabhairt faoi deara cá raibh an Eoraip suite sa chomhthéacs idirnáisiúnta níos fairsinge, thug mé faoi MPhil i gCaidreamh Idirnáisiúnta in Ollscoil Oxford in 2010.

I ndiaidh Oxford, bhog mé go dtí an Bhruiséil chun fónamh i gComh-Aireacht Štefan Füle, a bhí ina Choimisinéir Eorpach um Méadú agus um an mBeartas Comharsanachta ón mbliain 2010 go dtí an bhliain 2014. Chuaigh mé leis an gComh-Aireacht i dtosach báire chun cúrsa oiliúna cúig mhí a chríochnú, ach cuireadh conradh ní b’fhaide ar tairiscint dom ina dhiaidh sin. Tá oifig phríobháideach ag gach Coimisinéir a thacaíonn lena gcuid oibre trí chomhairle ar bheartas a sholáthar, urlabhraí agus cruinnithe faisnéise a ullmhú agus chun cruinnithe agus taisteal oifigiúil a eagrú. I rith an ama seo, rinne ár bhfoireann freagairt an AE a mhúnlú do phróisis stairiúla, ar nós Earrach na nArabach, idirbheartaíocht a dhéanamh ar Chomhaontuithe Comhlachais le tíortha Chomhpháirtíocht an Oirthir, an tSeirbia agus an Chosaiv a thabhairt níos giorra don AE agus an Chróit a ullmhú go ndéanfar an 28ú Ballstát den AE den tír.

I Márta 2014, rinne mé iarratas ar an iomaíocht oscailte chun iarchéimithe a earcú isteach in institiúidí an AE (ar a dtugtar AD5 Concours EPSO). Bhí trialacha inniúlachta ar an ríomhaire i gceist leis an gcéad bhabhta. Thug mé faoin dara babhta sa dara teanga atá agam (an Fhraincis) agus bhí cás-staidéar scríofa, agallamh struchtúrach, cur i láthair ó bhéal agus grúpchleachtadh i gceist leis. In Aibreán 2015, foilsíodh na torthaí agus earcaíodh mé dhá mhí ina dhiaidh sin.

Táim anois ag oibriú mar Oifigeach Beartais in Aonad Diminsin Idirnáisiúnta Ard-Rúnaíocht an Choimisiúin Eorpaigh. Comhordaíonn an tAonad seo diminsean seachtrach bheartais inmheánacha an AE, ar nós athrú aeráide, taidhleoireacht fuinnimh, imirce agus trádála. Is éard atá i gceist leis an bpost ná idirghníomhú le Ballstáit an AE agus leis an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (EEAS) chun cruinnithe mullaigh AE a ullmhú le tríú tíortha agus G7/G20. Táim ag oibriú faoi láthair ar an bhfoireann a dhéanann ionadaíocht don Choimisiún ag an gCoiste Polaitíochta agus Slándála.

Bronnadh Duais Nobel na Síochána 2012 ar an Aontas Eorpach mar gheall ar an tsíocháin, an t-athmhuintearas, an daonlathas agus cearta daonna san Eoraip a chur chun cinn i gcaitheamh na seasca bliain ó bunaíodh é. Is mór an onóir cur leis an bpróiseas stairiúil seo agus chun freastal ar leas os cionn 500 milliún saoránach an AE.