Ciara Phelan

Stiúrthóireacht Taighde agus Nuálaíochta an Choimisiúin Eorpaigh

Saineolaí Náisiúnta ar Iasacht

Ciara Phelan

Rinne mé staidéar ar mhatamaitic agus an eacnamaíocht san Ollscoil. I ndiaidh gur bhain mé céim amach in 2007, chuaigh mé leis an státseirbhís agus ghlac mé le post sa Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta. B’éard a bhí i gceist le mo chuid oibre sa Roinn ná idirchaidreamh a dhéanamh le hinstitiúidí an AE agus mheas mé i gcónaí gurbh áit iontach le hoibriú an Bhruiséil. Nuair a tháinig an deis aníos chun páirt a ghlacadh sa Chlár ‘Saineolaí Náisiúnta in Oiliúint Ghairmiúil’ (NEPT) in 2013, rinne mé iarratas ar shocrúchán cúig mhí i gComh-Aireacht Choimisinéir na héireann ag an tráth sin, Máire Geoghegan Quinn. B’iontach an t-eispéireas a bhí agam ann agus bhain mé fíor-sult as cónaí sa Bhruiséil agus oibriú sa Choimisiún ar thaighde agus nuálaíocht.

I dtreo dheireadh an chláir sin, tháinig deis iasachta níos faide téarma aníos mar oifigeach beartais i Stiúrthóireacht Taighde agus Nuálaíochta (DG RTD) an Choimisiúin. Chabhraigh mo thaithí NEPT, mar aon le m’obair bheartais in éirinn liom an ról sin a bhaint amach. Bhain ríthábhacht, chomh maith, leis an tacaíocht a thug mo bhainisteoirí dom sa Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta, a scaoil liom chun iarratas a dhéanamh ar an iasacht.

Ní bhíonn gnáthlá ar bith ann sa Bhruiséil – sin an rud is iontaí faoi oibriú anseo. ó lá go lá, is gnách go ndéanaim, mar chuid de mo phost, cruinniú faisnéise nó pointe labhartha a ullmhú dár gCoimisinéir agus Ard-Stiúrthóir. D’fhéadfadh tabhairt faoi thaighde cúlra ar nuálaíocht a bheith i gceist leis seo ar, mar shampla, an tír a mbeidh cuairt á tabhairt ag an gCoimisinéir uirthi. Sa mhullach air sin, tá baint agam i bhforbairt beartais níos fadtéarmaí, comhairliúchán a dhéanamh le páirtithe leasmhara chun beartas nua taighde agus coincheapa nua a fhorbairt agus triail a bhaint astu féachaint an bhfuil siad áisiúil agus an féidir oibriú leo. Is é an rud iontach faoi oibriú sa nuálaíocht ná go bhfuil an machaire go hiomlán fairsing agus spreagtar go mór rudaí nua a fhiosrú. Mar gheall go bhfuilimid chomh tugtha don taighde, tá cultúr ann ina léirítear meas ar an modh eolaíochta agus ina mbaintear úsáid as gontacht inár gcuid smaointeoireachta agus oibre. Is ábhar mór sásaimh seo dom, nuair a chuirtear san áireamh gur saoithín mé go pointe áirithe!

Má tá tú ag machnamh ar iarratas a dhéanamh ar phost san AE, mholfainn duit tabhairt faoi! Níor cheart do na riachtanais teanga cur as duit agus níor cheart duit a mheas gur gá duit céim a bheith bainte amach agat sa Léann Eorpach chun iarratas a dhéanamh. D’fhéadfadh na daoine siúd atá sa tseirbhís phoiblí cheana féin machnamh a dhéanamh ar iarratas a dhéanamh ar shocrúchán leis an NEPT, faoi mar a rinne mé féin, nó a Rannóga a chur ar an eolas gur spéis leo iasachtaí níos fadtéarmaí. I dtaobh daoine a bhain céim amach le déanaí, is é an pointe tosaigh is bunúsaí ná chun tabhairt faoi chúrsa oiliúna nó faoi ‘céim’. Leanann go leor oiliúnaithe ar aghaidh le fostaíocht a bhaint amach sna hinstitiúidí go díreach tar éis a gcéim a bhaint amach.