COVID-19 Header

Scéim Socrúchán Sealadach do Státseirbhísigh agus Seirbhísigh Phoiblí - Fáilte

An príomhchúram atá orainn sa státseirbhís agus sa tseirbhís phoiblí ná tacú le sláinte agus folláine ár saoránach uile. Chun sin a bhaint amach agus chun leanúint le seirbhísí riachtanacha a chur ar fáil, go mór mór dóibh siúd is leochailí agus is mó atá i mbaol ag an am seo, ní mór dúinn teacht le chéile agus oibriú mar sheirbhís phoiblí aontaithe.

Chun sin a chinntiú, tá Scéim Socrúchán Sealadach, thar réimse leathan de chomhlachtaí rialtais agus seirbhíse poiblí, seolta i gcomhpháirt leis An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus i gcomhairle le páirtithe leasmhara tábhachtacha.

Is iad na spriocanna tosaigh ná a chinntiú gur féidir:

• foireann a bhogadh go mear ar fud na seirbhíse poiblí

• teacht go tapa agus gan stró ar státseirbhísigh agus ar sheirbhísigh phoiblí a bhfuil taithí agus scileanna acu

Tá bunachar saincheaptha mar thaca leis an Scéim Socrúchán Sealadach nua agus cuireann seo ar chumas na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí freastal ar an éileamh trí státseirbhísigh agus seirbhísigh phoiblí cumasacha a bhfuil taithí agus scileanna acu a sholáthar.

Is acmhainn thábhachtach an Scéim Socrúchán Sealadach le soláthar seirbhísí riachtanacha ar fud na hearnála poiblí a chinntiú sna seachtainí agus míonna atá amach romhainn. Cé gur ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte atá an chéad éileamh, tharlódh sé freisin go mbeadh tacaíocht ghearrthéarmach de dhíth ar go leor seirbhísí poiblí riachtanacha eile.

Is mol eolais atá sa tairseach seo go bunúsach dóibh siúd atá tar éis clárú don Scéim Socrúchán Sealadach. Tá bunachar saincheaptha mar thaca leis an tairseach a chuireann ar chumas na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí freastal ar an éileamh trí státseirbhísigh agus seirbhísigh phoiblí cumasacha a bhfuil scileanna acu a sholáthar.

Cén rud an Scéim Socrúchán Sealadach?
Cláraithe cheana féin - Cén chéad chéim eile?

Táimid an-sásta go bhfuil tusa páirteach sa Scéim Socrúchán Sealadach tábhachtach seo.

Ós rud é gur sholáthair tú do chuid sonraí sa cheistneoir a fuair tú ó d’Aonad Acmhainní Daonna (AAD) áitiúil, tá tú curtha isteach anois sa bhunachar sonraí atá ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí mar thaca leis an Scéim Socrúchán Sealadach.

Trí do chuid sonraí a chur ar fáil sa cheistneoir a fuair tú ó d’AAD áitiúil, tá tú curtha isteach anois sa linn don Scéim Socrúchán Sealadach, bunachar sonraí go bunúsach.

Ar an gcaoi chéanna, tá na comhlachtaí seirbhíse poiblí sin a bhfuil cúnamh breise á lorg acu ag soláthar liosta dúinne sa tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí de na bearnaí scileanna a chaithfidh siad a líonadh.

Ansin déanann uathchóras scileanna, taithí agus rogha(nna) suímh na státseirbhíseach agus na seirbhíseach poiblí a mheaitseáil leis na róil agus na riachtanais atá aitheanta ag na comhlachtaí seirbhíse poiblí ina bhfuil na heasnaimh.

D’fhéadfadh an socrúchán a bheith ar feadh tréimhse thosaigh ó roinnt seachtainí go trí mhí agus d’fhéadfaí síneadh ama a chur leis más gá.

Toisc go bhfuil an scéal seo ag forbairt de réir a chéile, is féidir go n-athróidh na héilimh - ag teacht le bearta theagmhasacha maidir le Covid-19.

Conas a chláróidh mé?

Aithneoidh an tAAD áitiúil i ngach eagraíocht seirbhíse poiblí róil agus na fostaithe a scaoilfear faoin Scéim Socrúchan Sealadach. Áireofar faoin scéim na gráid ar fad ar fud na Seirbhíse Poiblí.

Gheobhaidh na fostaithe, a n-éiríonn leo clárú, fógra óna nAAD áitiúil ina mbeidh nasc chuig Ceistneoir ar líne faoin Scéim Socrúchán Sealadach. Is féidir an ceistneoir a chomhlánú ar fhón póca nó ar tháibléad, le rudaí a dhéanamh níos éasca.

Coimeádtar an t-eolas seo, a sholáthraíonn fostaithe a d’fhéadfaí a aistriú faoin scéim, ar bhunachar sonraí lárnach laistigh den tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí. Cuidíonn sé seo lena chinntiú go ndéantar an mheaitseáil is fearr, nuair is féidir, maidir le scileanna agus suíomh de réir mar a tharlaíonn folúntais. Mura bhfuil tú cinnte an bhfuil tú incháilithe le cur ar Shocrúchán Sealadach, déan teagmháil, le do thoil, le d’AAD áitiúil le do chás a chinntiú.

Íoslódáil an treoir

Chun treoir pdf agus Ceisteanna Coitianta maidir leis an Scéim Socrúchan Sealadach a íoslódáil, téigh, le do thoil, chuig gov.ie FAQ website.

Déan teagmháil

Má tá aon cheisteanna breise agat maidir leis an bpróiseas seo, seol ríomhphost, le do thoil, chuig:
Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.


Ceisteanna Coitianta


Táimid buíoch as do chuid solúbthachta agus tacaíochta ag an am leithleach seo nach bhfacthas a leithéid cheana.

Bí Aireach & Fan Slán.

Eolas tábhachtach suas chun dáta, Rialtas na hÉireann:
gov.ie/covid19