Eolas faoi Dheiseanna do Chéimithe i Gnó agus Airgeadas 2022


Faoin Ról

Mar chéimí le Gnó agus Airgeadas, cuirfidh tú comhairle maidir le beartas ar fáil le tacaíocht a thabhairt do chuspóirí beartais eacnamaíocha agus sóisialta an Rialtais. Is féidir go mbeifeá freagrach as reachtaíocht airgeadais a dhréachtú, faisnéis a thabhairt don lucht ardbhainistíochta agus d’airí maidir le beartas airgeadais, monatóireacht agus tuairisciú a dhéanamh ar fheidhmiú airgeadais agus comhairle a thabhairt maidir le forbairtí airgeadais náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Le bheith incháilithe don ról seo, ní mór duit bunchéim onóracha den chéad nó den dara grád, agus Gnó, Eacnamaíocht, Cuntasaíocht nó ábhar airgeadais déanta mar phríomhábhar i scrúdú deiridh na céime. Tá tú incháilithe chomh maith má tá tú cáilithe mar Chuntasóir agus i do bhall d’fhoras aitheanta cuntasóirí agus más féidir leat na príomhinniúlachtaí don ról seo a léiriú.

Tuarastal:  c. €33,889

Saoire Bhliantúil:   25 Lá

Ionad:   Baile Áthe Cliath

Dáta Oscailte:   11/03/2022

Dáta Dúnta:   31/03/2022

Taithí an Oifigigh le Gnó agus AirgeadasJack Neilan O’Connor
An Roinn Airgeadais

Mar OR san Aonad um an Stát a Mhaoiniú sa Rannóg Bhaincéireachta, is ball den fhoireann teagmhála le Gníomhaireacht Bhainistíochta an Chiste Náisiúnta (NTMA) - Oifig Bhainistíochta Fiachais na hÉireann - mé. Táim páirteach i ndualgais an Aire Airgeadais maidir leis an NTMA faoi na hAchtanna NTMA a bhainistiú.

Is post an-leathan é seo agus thug sé deis dom dul i ngleic le topaicí agus ceisteanna náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Tá an-éagsúlacht san phost. Uaireanta, bím ag obair ar iarratais ar chead an Aire maidir le hiasachtaí do thionscadail mhóra, uaireanta eile bím i dteagmháil le NTMA maidir le fiachas náisiúnta na hÉireann, agus uaireanta eile arís, bím ag obair ar réimsí a bhaineann leis an ngníomhú ar son na haeráide, m.sh. glasbhannaí a eisiúint.

Tá sé an-suimiúil léargas ar fháil trína bheith ag obair le hinstitiúidí Eorpacha agus idirnáisiúnta, m.sh. an Banc Eorpach Infheistíochta agus an Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta.Brian Dooley
An Roinn Airgeadais

Nuair a ghlac mé páirt san fheachtas seo, bhí an-áthas orm a thabhairt faoi deara go mbeinn in ann leas a bhaint as cóirocht réasúnta. Mar dhuine uathach, bheadh deacrachtaí agam le cuid mhaith den phróiseas earcaíochta. Le cabhair ó oifigeach míchumais publicjobs.ie, bhí mé in ann leas a bhaint as cóiríocht réasúna, m.sh. am breise do thrialacha inniúlachta. Cé go mb’fhéidir go mbeinn in ann na ceisteanna a fhreagairt, tá sé tábhachtach dom go leor ama a fháil chun dul i ngleic leo.

Bhí cead agam na freagraí ar cheisteanna inniúlacha a thabhairt roimh ré. Bhí orm mo chuid scileanna a léiriú fós, ach ar bhealach a bhí cothrom agus réasúnta do dhuine nach ndéanann agallamh sa chaoi chéanna is a dhéanann daoine eile iad.

Thug mo phost deis dom freagracht a ghlacadh agus an cineál oibre a bhí mé ag iarraidh a dhéanamh i réimse na hanailíse beartais a dhéanamh.

An Próiseas Iarratais agus Earcaíochta

Sula gcuireann tú iarratas isteach, bí cinnte, le do thoil, go ndeimhníonn tú go bhfuil tú incháilithe dár bhFeachtas do Dheiseanna do Chéimithe. Is féidir leat seo a dhéanamh tríd an gcuid den Leabhrán Eolais a bhaineann le cáilitheacht agus na Ceisteanna Coitianta thíos a léamh.

Le hiarratas a chur isteach ar an bhfeachtas seo, beidh ort Foirm Iarratais Chaighdeánach ar Líne a chomhlíonadh. Iarrfar ort ansin Foirm Mhionsonraithe Iarratais Ar Líne a chomhlíonadh. Ag brath ar líon na n-iarratas a fhaightear, is féidir go mbeidh gnéithe éagsúla eile i gceist sa phróiseas roghnaithe, ach beidh na nithe seo a leanas san áireamh sa phróiseas:

Céim 1

Cláraigh ar publicjobs.ie – bí cinnte, le do thoil, go mbaineann tú úsáid as do sheoladh ríomhphoist pearsanta ionas gur féidir linn dul i dteagmháil leat le linn staideanna uilig an phróisis rognnaithe.

Céim 2

Cliceáil ar "Déan Iarratas Anois" do Dheiseanna do Chéimithe sa Státseirbhís.

Céim 3

Déan an fhoirm iarratais (Foirm Ghréasáin) a chomhlíonadh roimh an dáta dúnta, 3i.n. ar an Déardaoin 31 Márta 2022.  Bí cinnte, le do thoil, go bhfuil d’ainm iarrthóra, do UA agus an tsraith/na sraitheanna a roghnaigh tú i gceart sula gcuireann tú an t-iarratas isteach.

Céim 4

Féach ar d’iarratas comhlíonta sa táb ar a dtugtar ‘M’Iarratais’ ar do phróifíl publicjobs.ie

Céim 5

Adhmháil - Ba chóir go bhfaighidh tú admháil laistigh de 2 lá oibre ón lá ar chuir tú d’iarratas isteach.

Céim 6

Staid 1 - Cuireadh chuig Measúnú ar Líne agus an Measúnú a chomhlíonadh (go déanach i mí Aibreáin).

Céim 7

Staid 2 - Cuireadh chuig Agallamh Físe agus Agallamh Físe a chríochnú (Meitheamh).

Céim 8

Staid 3 - Cuireadh chuig Ionad Measúnaithe (Zoom) agus measúnuithe a chríochnú (go luath i mí na Nollag).

Leabhrán Eolais

Le heolas níos doimhne faoin ról a fháil, léigh an Leabhrán Eolais sula gcuireann tú isteach ar an ról seo.
Ceisteanna Coitianta

{slider title="1. Cén grád Státseirbhíse atá i gceist don tsraith seo?" open="false"}

Tá an tSraith Ghnó agus Airgeadais do Chéimithe laistigh de ghrád an Oifigigh Riaracháin sa Státseirbhís.

{slider 2. Cad atá i gceist le ról an Oifigigh Riaracháin? }

Tá Oifigigh Riaracháin fostaithe i Ranna/Oifigí Rialtais ina bhfuil réimse freagrachtaí feidhmiúcháin. Cé go mbeadh an tOifigeach Riaracháin páirteach i roinnt gníomhaíochtaí éagsúla, bheadh ról ríthabhachtach ag an Oifigeach i bhfoirmiú polasaithe agus straitéise a bhaineann le ceisteanna eacnamaíochta, airgeadais, idirnáisiúnta, timpeallachta agus sóisialta. Is féidir go gceapfaí Oifigeach Riaracháin i roinn Rialtais ar bith agus is féidir go mbeadh freagrachtaí éagsúla i gceist, cosúil le taighde a dhéanamh agus tograí a bhaineann le ceisteanna beartais agus reachtaíocht a dhréachtú.

{slider 3. Cén áit ar cosúil go mbeinn ag obair inti dá n-éireodh liom? }

Fostáitear Oifigigh Riaracháin i Ranna/Oifigí Rialtais i mBaile Átha Cliath go príomha.

{slider 4. Cad é an tuarastal tosaigh? }

Is é c. €33,889 an tuarastal tosaigh don phost seo. D’fhéadfadh ráta difriúil a bheith i gceist i gcásanna áirithe. Tá tuilleadh eolais ar fáil sa leabhrán eolais.

{slider 5. Conas is féidir liom iarratas a chur isteach? }

Ar dtús, caithfidh tú cuntas publicjobs a chruthú. Is féidir leat seo a dhéanamh ar www.publicjobs.ie. Nuair atá cuntas agat, caithfidh tú foirm iarratais mhionsonraithe a chomhlíonadh agus a chur isteach. Ina theannta sin, beidh ort foirm iarratais chaighdeánach ghearr a chur isteach agus líonfar an fhoirm seo, go pointe, leis an eolas a chuir tú ar fáil nuair a chruthaigh tú do phróifíl publicjobs.ie.

{slider 6. Cúrsaí rochtana agus cóiríocht réasúnta - cad a tharlaíonn má tá cúnamh uaim? }

Tá ról tábhachtach ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí maidir le hiarrthóirí ó gach carn den tsochaí a mhealladh agus maidir lena chinntiú go bhfuil rochtain ag duine a bhfuil suim acu i ndeiseanna gairme ar na deiseanna sin. Táimid tiomanta do pholasaí comhdheiseanna do gach iarrthóir.

Má tá tú faoi mhíchumas nó má tá cóiríocht réasúnta ag teastáil uait le linn an phróisis roghnaithe, molaimid go láidir duit é sin a chur in iúl dúinn ionas gur féidir linn a chinntiú go bhfaigheann tú an tacaíocht ata de dhíth ort.

Is éard atá i gceist le cóiríocht réasúnta inár bpróiseas roghnaithe ná socruithe agus athruithe praiticiúla a dhéantar chun a chinntiú go bhfuil an deis chéanna ag iarrthóir faoi mhíchumas agus atá ag gach iarrthóir eile. Maidir leis na socruithe a chuirimid ar fáil, tá na socruithe seo a leanas i gceist: teicneolaíocht chúnta, am sa bhreis, scríobhaithe agus/nó léitheoirí agus réimse de shocruithe eile.

Má tá tú faoi mhíchumas nó má tá socruithe ag teastáil uait, bí cinnte nach mbeidh tionchar aige sin ar do dhul chun cinn sa phróiseas roghnaithe; ní bheidh tú faoi mhíbhuntáiste má thugann tú eolas dúinn faoin míchumas atá ort nó faoi na socruithe atá de dhíth ort. Coinneoimid eolas faoin míchumas atá ort/faoi na socruithe atá de dhíth ort faoi rún daingean.

Má éiríonn leat, ní sheolafar eolas a thugann tú dúinn faoin míchumas atá ort ag an staid seo den phróiseas ar aghaidh chuig an roinn fostaíochta, ach amháin má iarrann tú orainn seo a dhéanamh.

Má chuir tú in iúl ar d’fhoirm iarratais/phróifíl go bhfuil cóiríocht réasúnta ag teastáil uait, cuir tuairisc ó shíceolaí/tuairisc leighis ar aghaidh chuig Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Is é is cúis leis an tuairisc eolas a thabhairt don tSCP ionas gur féidir cóiríocht réasúnta a chur ar fáil más cuí. Maidir leis an eolas sna tuairiscí sin atá cabhrach dúinn, tá an t-eolas seo a leanas san áireamh: torthaí aon tástálacha diagnóiseacha a rinne do shíceoalí/dhochtúir, agus achoimre ón síceolaí/dochtúir ar mholtaí maidir le do riachtanais. Is féidir leat codanna de thuairiscí leighis/thuairiscí ó shíceolaí a cheilt (a bhaint amach) má cheapann tú go bhfuil siad íogair nó nach bhfuil gá leo.

TNí mór na tuairiscí seo a chur ar aghaidh chuig aonad na Seirbhísí Measúnaithe roimh am dúnta gnó ar an Déardaoin 31 Márta, 2022. Ní mór duit cóip scanta den tuairisc a sheoladh, trí mheán an ríomhphoist, chuig Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Má rinne tú iarratas ar chomórtas cheana leis an tSCP agus má chuir tú tuairisc isteach, seol ríomhphost chuig Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. chun a dheimhniú go bhfuil do thuairisc fos ar taifead.

IMás mian leat plé a dhéanamh ar d’iarrthóireacht agus ar chóiríocht réasúnta ar féidir léi cabhrú leat le linn an phróisis earcaíochta, téigh i dteagmháil lenár dTacadóir Míchumais, Amanda Kavanagh ag Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.. Chun tuilleadh eolais a fháil maidir le hinrochtaineacht ár seirbhíse, féach ar an leathanach ar a bhfuil eolas faoin Inrochtaineacht

.

{slider 7. Ní saoránach Éireannach mé – an bhfuil mé incháilithe? }

Ní mór d’Iarrthóirí Incháilithe:

 • (a) A bheith ina s(h)aoránach den Limistéar Eacnamaíoch Eorpach (LEE). Is iad tíortha an Aontais Eorpaigh chomh maith leis an Íoslainn, an Lichtinstéin agus an Iorua tíortha an LEE;
 • (b) A bheith ina s(h)aoránach den Ríocht Aontaithe (RA);
 • (c) A bheith ina s(h)aoránach den Eilvéis, de réir an chomhaontaithe idir an AE agus an Eilvéis maidir le saorghluaiseacht daoine;
 • (d) A bheith ina s(h)aoránach neamh-LEE, atá ina c(h)éile nó ina p(h)áiste de chuid saoránach LEE nó saoránach Eilvéiseach agus a bhfuil víosa stampa 4 acu;
 • (e) A bheith ina dhuine ar tugadh cosaint idirnáisiúnta dóibh de réir an Achta um Chosaint Idirnáisiúnta, 2015, nó baill teaghlaigh a bhfuil sé de cheart acu fanacht sa Stát de thoradh athaontaithe teaghlaigh agus a bhfuil víosa stampa 4 acu;
 • (f) A bheith ina s(h)aoránach neamh-LEE, atá ina t(h)uismitheoir de chuid páiste atá ina s(h)aoránach LEE agus a bhfuil cónaí orthu i mballstát de chuid an LEE nó san Eilvéis agus a bhfuil víosa stampa 4 acu

Le bheith i dteideal, ní mór d’iarrthóirí ceann amháin de na critéir saoránachta thuas a chomhlíonadh roimh an dáta a ndéantar tairiscint ar phost ar bith.

Ba chóir duit féachaint ar an Leabhrán Eolais le teacht ar na riachtainais cháilitheachta uilig.

{slider 8. Cad atá i gceist le ról an Oifigigh Riaracháin le Gnó agus Airgeadas? }

Is féidir go mbeadh Oifigeach Riaracháin (Gnó/Airgeadas) ag plé le measúnú a dhéanamh agus comhairle a thabhairt faoi fhorbairtí airgeadais náisiúnta agus idirnáisiúnta agus comhairle faoi bheartas a thabhairt mar thacaíocht do spriocanna sóisialta agus eacnamaíocha an Rialtais. Is féidir go mbeidh ar an duine comhairle agus eolas a thabhairt don lucht ardbhainistíochta agus d’Airí faoi bheartas airgeadais agus gnó agus cabhrú le reachtaíocht a bhaineann le ceisteanna airgeadais a dhréachtú agus a chur tríd an Oireachtas. Is féidir go mbeidh ar an duine monatóireacht a dhéanamh agus tuairisciú ar fheidhmiú airgeadais institiúidí airgeadais aonair agus comhairle agus tacaíocht a thabhairt faoi réimse na bhfreagrachtaí atá fúthu lena n-áirítear: córais airgeadais a ullmhú, anailís riosca agus modhanna cuí a fhorbairt.

{slider 9. An bhfuil mé incháilithe do na sraitheanna seo? }

Le bheith incháilithe, ní mór duit cáilíochtaí áirithe, ar a ndéantar cur síos sa leabhrán eolais, a bheith agat.

{slider 10. Cad iad staideanna an phróisis earcaíochta? }

Bainimid úsáid as roinnt modhanna roghnaithe éagsúla leis na hiarrthóirí is oiriúnaí a aimsiú do na róil atá ar fáil. Beidh gnéithe éagsúla i gceist sa phróiseas roghnaithe don Chéimí mar Anailísithe Beartais Sláinte. Is féidir go mbedih cuid de na nithe seo a leanas i gceist:

 • Ceistneoir Measúnaithe ar líne a chomhlíonadh;
 • Triail(acha) ar líne agus/nó triail(acha) ar páipéar;
 • Gearrliostú:
 • Agallamh físe ar líne;
 • Trialacha teanga (labhartha agus/nó scríofa);
 • Agalla(i)mh Iomaíoch;
 • Cur i láthair/Anailís a dhéanamh;
 • Triail shamplach oibre nó cleachtadh eile a cheaptar atá riachtanach.

{slider 11. Cé chomh fada a mhaireann an próiseas de ghnáth? }

Tá sé i gceist go gcuirfear painéal le chéile ón gcomórtas seo i mí an Mheithimh.

{slider 12. Cé chomh fada a bheidh an comórtas gníomhach/cathain a thiocfaidh deireadh leis an gcomórtas? }

Tuigtear nach ndéanfar ceapacháin ón gcomórtas seo tar éis mhí Mheithimh 2023.

{slider 13. Cad a tharlaíonn mura bhfuil mé in ann freastal ar staid den phróiseas earcaíochta? }

Ní phléifear le hiarratais ar ath-sceidealú ach i gcásanna fíor-eisceachtúla de réir mar a shocraíonn muidne (m.sh. Bás/Tinneas). I gcás iarrthóirí a dtugtar sceideal nua dóibh, próiseálfar iad leis an gcéad ghrúpa iarrthóirí eile a fhaigheann cuireadh chuig an gcéad chéim eile den phróiseas roghnaithe. Tá tuilleadh eolais ar fáil sa Leabhrán Eolais.

{slider 14. Cén tionchar a bheidh ag Covid-19 ar an bpróiseas roghnaithe? }

Cuirfear gach staid den phróiseas roghnaithe ar siúl ó chian, staid an agallaimh san áireamh. Maidir leis an agallamh, reáchtálfar ar Zoom é agus beidh an fhoireann earcaíochta i dteagmháil leat roimh ré leis na sonraí uilig, lena n-áirítear na sonraí logáil isteach a bheidh de dhíth ort le rochtain a fháil ar an nglaoch físe. Má tá deacracht agat agus tú ag iarraidh logáil isteach, seol rphost chuig an bhfoireann earcaíochta

Is féidir leat teacht ar ár nodanna don Agallamh Físe

{slider 15. Cad a chiallaíonn ‘fostóir comhdheiseanna’? }

Is fostóir comhionannais í an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí. Ciallaíonn sé sin go gcuirimid fáilte roimh iarrthóirí a bhfuil cúlraí éagsúla acu agus go dtuigimid an chaoi dhearfach a gcuireann lucht saothair a thugann léargas ar an tsochaí leis an tseirbhís phoiblí. Go tábhachtach, ní dhéanaimid idirdhealú atá bunaithe ar na naoi gcúis atá leagtha amach sna hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta 1998-2015. Tuigimid an luach a bhaineann le hiarratais ó iarrthóirí ó gach aoisghrúpa a bhfuil ábaltachtaí, féiniúlachtaí inscne, eitneachtaí, cneasdathanna agus gnéaschlaontaí éagsúla acu. Tuigimid go mbeidh creidimh reiligiúnacha agus neamh-reiligiúnacha éagsúla ag iarrthóirí. Tuigimid chomh maith go mbeidh cúlraí socheacnamaíocha éagsúla agus stádas sibhialta difriúil ag iarrthóirí agus go mb’fhéidir go dtiocfadh athrú ar a gcuid freagrachtaí cúramóra agus clainne.

{slider 16. Cén tionchar a bheidh ag Covid-19 ar an gcaoi a n-oibrím, más rud é go n-éireoidh liom san agallamh agus go nglacfaidh mé le ról mar Oifigeach Riaracháin? }

De bharr Covid-19, tá an chianobair tar éis teacht chun cinn in ionad na hoibre oifige den chuid is mó, le sábháilteacht na ndaoine atá ag obair sa Státseirbhís a chinntiú. Tá an Státseirbhís, mar Fhostóir Rogha agus faoi Chlár an Rialtais, ag déanamh iniúchadh ar na deiseanna atá ann d’fhostaithe a bheith ag obair ó chian, má éiríonn leat.

{slider 17. An féidir liom m’iarratas a tharraingt siar? }

Is féidir leat d’iarratas a tharraingt siar ag staid ar bith le linn an phróisis. Ní gá duit ach rphost a sheoladh chuig Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. agus a rá linn nár mhaith leat go ndéanfaí d’iarratas ar an bpost a mheas a thuilleadh.

{slider 18. An bhfuil sibh ar na meáin shóisialta? }

Táimid, cinnte! Táimid ar fáil ar

Instagram

An bhfuil ceist agat nár thugamar freagra uirthi? Is féidir leat teachtaireacht a sheoladh chugainn ar na meáin shóisialta, nó rphost a sheoladh chugainn ag Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air..

{/sliders}