Rúnaí Cúnta

Cad é an ról?

Ard-Rúnaí an teideal a thugtar de ghnáth do Cheannaire Roinne(a) i Roinn sa Státseirbhís.

Léiríonn an leagan inniúlachta do Rúnaí Cúnta na nithe atá riachtanach chun feidhmiú go héifeachtach i réimse ina bhfeidhmíonn seirbhísigh phoiblí agus Rúnaithe Cúnta, i dtréimhse ina bhfuil brú maidir le cinntí a dhéanamh agus torthaí a bhaint amach, éileamh níos casta agus níos mó, níos lú acmhainní, scrúdú níos déine ó na meáin agus ón phobal agus clár athchóirithe uaillmhianach agus forásach seirbhíse poiblí.


Cad iad na riachtanais?

Léiríonn Creat Inniúlachta do Rúnaí Cúnta na caighdeáin atá riachtanach chun feidhmíocht a bhaint amach ag leibhéal sinsearach atá dírithe ar ghníomhaíocht. Dírítear go háirithe ar:

  • na caighdeáin atá riachtanach d'ardfheidhmíocht ag leibhéal sinsearach;
  • an tábhacht a bhaineann le caighdeáin seirbhíse poiblí;
  • an riachtanas agus an tábhacht a bhaineann le hidirghníomhaíocht éifeachtach leis an chóras polaitiúil;
  • an tábhacht a bhaineann le teacht aniar agus féin-fhorbairt mar chabhair d’fheidhmíocht thar thréimhse fhada;
  • an gá le sár-bhainistíocht i dtaca le tionscadail agus airgeadas;
  • cothromaíocht idir dhíriú go straitéiseach thar thréimhse fhada agus torthaí a sholáthar go gasta.

Tá an creat inniúlachta do Rúnaí Cúnta ar fáil anseo

Tá tuilleadh eolais faoi na scileanna agus na riachtanais ar leith don ról seo ar fáil sa Leabhrán Eolais do gach feachtas ag an leibhéal seo. Tá sampla de Leabhrán Eolais d’fheachtas le déanaí ar fáil anseo.

Tuarastal:

€130,027 an pá i dtosach.

Foghlaim agus Forbairt:

Bunaíodh an tSeirbhís Phoiblí Shinsearach (SPS) agus mar aidhm aige bainistíocht agus ceannaireacht shinsearach a neartú ar fud na státseirbhíse, agus amach anseo sa tseirbhís phoiblí. I measc na mball tá gach státseirbhíseach reatha agus a ceapadh le déanaí ag leibhéal Ard-Rúnaí, Leas-Rúnaí agus Rúnaí Cúnta agus leibhéal Stiúrthóra agus i ngráid ghaolmhara Rannóige agus ghairmiúla.

Leagann Straitéis Forbartha Ceannaireachta an SPS atá faofa ag an Rialtas, amach na tionscnaimh a chuirfidh an SPS i bhfeidhm sa tréimhse 2017 - 2020, lena n-áirítear cóitseáil d’fheidhmeannaigh, cláir forbartha, deiseanna soghluaiseachta agus eachtraí líonraithe. Tá sé mar aidhm aige na scileanna agus an tacaíocht atá riachtanach chun na dúshláin gnó agus ceannaireachta is mó atá ag státseirbhís an lae inniu a thabhairt don SPS agus cabhrú le hathrú fadtréimhseach don duine aonair, don eagraíocht agus don státseirbhís. Chun tuilleadh eolais a fháil féach ar: an tSeirbhís Phoiblí Shinsearach (SPS).