Príomhoifigeach

Cad é an ról?

Mar oifigigh shinsearacha sa Státseirbhís, tá ról tábhachtach ag Oifigigh Shinsearacha as comhairle a thabhairt faoi bheartas rialtais agus tá said freagrach as é a chur i bhfeidhm ina dhiaidh sin. De ghnáth, mar cheannairí ar aonaid nó ar Fheidhmeanna, cinntíonn siad go gcuirtear spriocanna na Roinne i bhfeidhm agus tá siad freagrach go hiomlán as an cheannaireacht atá riachtanach chun seirbhís fhreagrach agus ionchuimsitheach a sholáthar.

Ról ilchineálach atá ann a athraíonn ó Roinn go Roinn agus ó phost go post. Sa ról seo ní mór feidhmiú go hiomlán sa phróiseas bainistíochta sinsearaí i Ranna/Oifigí agus bíonn ról tábhachtach acu maidir le beartas rialtais a chur i ngníomh nó comhairle a thabhairt sna réimsí geilleagracha, airgeadais, idirnáisiúnta, comhshaoil agus/nó sóisialta.

Is féidir go mbeadh freagracht agat sna réimsí seo:

  • Beartas;
  • Foirne móra daoine a stiúradh;
  • Bainistíocht a dhéanamh ar sheirbhís bhunlíne a sholáthar;
  • Beartas agus reachtaíocht a fhorbairt;
  • Tionscnaimh ilréimsiúla a chur i bhfeidhm.

Is féidir go mbeidh ar Phríomhoifigigh feidhmiú mar ionadaí dá Ranna/Oifigí sna meáin, ag Coistí Oireachtais, agus don tír ag leibhéal Eorpach agus idirnáisiúnta.

Cad iad na riachtanais?

Bheadh sé úsáideach duit féachaint ar an chreat inniúlachta don leibhéal seo.

Tá na sonraí ar fad faoi na scileanna agus na riachtanais don ról seo ar fáil sa Leabhrán Eolais do gach feachtas ag an leibhéal seo. Tá sampla de Leabhrán Eolais ó fheachtas le déanaí ar fáil anseo.

Tuarastal:

85,823an pá i dtosach.

Foghlaim agus Forbairt:

Tá na deiseanna D’oiliúint/d’Fhorbairt a mbeifí ag súil leo sa tSeirbhís Phoiblí ag brath ar chúpla rud, lena n-áirítear an ról ar leith a tairgeadh duit, an eagraíocht/roinn ar cuireadh thú inti agus na scileanna atá riachtanach chun an obair sa ról a dhéanamh.

Ag brath ar an ról, mar Phríomhoifigeach Cúnta, bheifeá ag súil do scileanna pearsanta a fheabhsú i slite éagsúla, agus bheadh an deis agat do scileanna agus tú féin a fhorbairt go gairmiúil trí chláir oiliúna ar ardchaighdeán, trí chórais meantóireachta agus tacaíochta agus a lán eile - lena chinntiú go bhfuil na scileanna agus an cumas agat le feidhmiú i ról atá gasta atá dírithe ar thorthaí sa tSeirbhís Phoiblí.