Príomhoifigeach Cúnta

Cad é an ról?

Grád sinsearach bainistíochta sa Státseirbhís atá sa phost mar Phríomhoifigeach Cúnta. Ról ilchineálach atá dírithe ar an saoránach agus a bhfuil luach saothair maith ag súil leis atá sa phost. Braithfidh an ról go díreach ar an earnáil agus an Roinn/Oifig ina dtarlóidh an folúntas. 

Is rannpháirtithe ríthábhachtacha iad Príomhoifigigh Chúnta sa phróiseas bainistíochta sinsearaí i Ranna/Oifigí agus bíonn ról tábhachtach acu maidir le polasaí rialtais a chur i ngníomh sna réimsí geilleagracha, airgeadais, idirnáisiúnta, comhshaoil agus/nó sóisialta.

Is féidir go mbeadh freagracht agat sna réimsí seo:

  • Foirne daoine a stiúradh agus a spreagadh;
  • Anailís a dhéanamh ar cheisteanna faoi bheartas poiblí;
  • Comhairle a thabhairt;
  • Páirtithe leasmhara a bhainistiú;
  • Cláir a sholáthar;
  • Seirbhísí a bhainistiú agus a sholáthar don saoránach.

Cad iad na riachtanais?

Tá tuilleadh eolais faoi na scileanna agus na riachtanais ar leith don ról seo ar fáil sa Leabhrán Eolais do gach feachtas ag an leibhéal seo. Tá sampla de Leabhrán Eolais d’fheachtas le déanaí ar fáil anseo.

Bheadh sé úsáideach duit féachaint ar an chreat inniúlachta don leibhéal seo.

Tuarastal:

66,495an pá i dtosach.

Foghlaim agus Forbairt:

Tá na deiseanna D’oiliúint/d’Fhorbairt a mbeifí ag súil leo sa tSeirbhís Phoiblí ag brath ar chúpla rud, lena n-áirítear an ról ar leith a tairgeadh duit, an eagraíocht/roinn ar cuireadh thú inti agus na scileanna atá riachtanach chun an obair sa ról a dhéanamh.

Ag brath ar an ról, mar Phríomhoifigeach Cúnta, bheifeá ag súil do scileanna pearsanta a fheabhsú i slite éagsúla, agus bheadh an deis agat do scileanna agus tú féin a fhorbairt go gairmiúil trí chláir oiliúna ar ardchaighdeán, trí chórais meantóireachta agus tacaíochta agus a lán eile - lena chinntiú go bhfuil na scileanna agus an cumas agat le feidhmiú i ról atá gasta atá dírithe ar thorthaí sa tSeirbhís Phoiblí.