Oifigeach Riaracháin

Cad é an ról?

Ról spreagúil agus dúshlánach is ea an post mar Oifigeach Riaracháin (OR) agus is é an príomh-ghrád chun céimithe a earcú sa Státseirbhís! D’fhéadfadh na dualgais seo a bheith i gceist sa ról:

  • Beartas agus straitéis a chumadh i réimsí éagsúla, mar atá, cúrsaí eacnamaíochta, airgeadais, idirnáisiúnta, timpeallachta agus sóisialta;
  • Taighde a dhéanamh agus moltaí a dhréachtú a bhaineann le ceisteanna beartais agus reachtaíocht;
  • Gníomhú mar airí sóisearacha i ranna Rialtais;
  • Tugann sé deiseanna d’iarrthóirí rathúla dul chun cinn chuig meán-bhainistíocht.

Cad iad na riachtanais?

De ghnáth bheadh sé riachtanach céim onóracha den chéad nó den dara grád leibhéal 8 ar a laghad de Chreat Náisiúnta na gCáilíochtaí a bheith agat mar cháilíocht acadúil.

Lorgaímid scileanna tábhachtacha ar nós sár-chumas cumarsáide agus idirphearsanta, obair foirne agus ceannaireachta. Bheadh sé úsáideach duit féachaint ar an chreat inniúlachta don leibhéal seo.

Tá tuilleadh eolais faoi na scileanna agus na riachtanais ar leith don ról seo ar fáil sa Leabhrán Eolais do gach feachtas ag an leibhéal seo. Tá sampla de Leabhrán Eolais d’fheachtas le déanaí ar fáil anseo

Tuarastal:

€31,848an pá i dtosach.

Clár Forbartha do Chéimithe

Is léir le roinnt blianta gurab iad ár ndaoine is cúis le rath agus éifeachtúlacht na seirbhíse poiblí agus go mbeidh sé riachtanach scileanna an fhostaí ar leith a fhorbairt lena chinntiú le leanfaidh an tseirbhís phoiblí ag dul ó neart go neart.

Bíonn an pobal ag tnúth leis na torthaí is fearr agus leis an tseirbhís is fearr a fháil ón tseirbhís phoiblí. Chun seo a bhaint amach agus a choinneáil, tá eagraíochtaí sa tseirbhís phoiblí an-dírithe ar scileanna corparáideacha agus aonair a fhorbairt agus a fheabhsú agus go háirithe, oiliúint a shainaithint a bheidh riachtanach do riachtanais gnó na heagraíochta ar leith sin de réir mar a athraíonn siad, chomh maith le rogha deiseanna forbartha gairmiúla na bhfostaithe a bhaineann go háirithe leis an eagraíocht sin.

Mar gheall ar an riachtanas seo, cuireadh sár-thionscnaimh i bhfeidhm chun cabhrú le céimithe ag teacht isteach a fhorbairt, lena n-áirítear:

  • an Clár Forbartha nua do Chéimithe sa Státseirbhís;
  • an Clár Rialtais Áitiúil do Chéimithe;
  • tá sár-thacaíochtaí CPD i bhfeidhm anois do chéimithe ag tosú i sraitheanna gairmiúla ar nós eacnamaithe i Seirbhís Eacnamaíoch agus Measúnaithe na hÉireann (IGEES) agus Iniúchóirí faoi Oiliúint.