Ardoifigeach Feidhmiúcháin

Cad é an ról?

Mar Ard-Oifigeach Feidhmiúcháin beidh tú i do bhall tábhachtach den fhoireann meán-bhainistíochta agus tuairisceoidh tú agus tabharfaidh tú tacaíocht don Phríomhoifigeach cúnta chun spriocanna na heagraíochta a bhaint amach. Tabharfaidh tú tacaíocht don fhoireann ardbhainistíochta maidir lena réimsí freagrachta agus beidh ról lárnach agat maidir le hathrú a chur chun cinn san eagraíocht.

Ní mór d’iarrthóirí taithí a bheith acu ar fhoirne a bhainistiú agus a stiúradh, ar thionscadail agus ar bhuiséid a bhainistiú agus ar bheartais a fhorbairt nó a chur i bhfeidhm.

Cad iad na riachtanais?

Tá tuilleadh eolais faoi na scileanna agus na riachtanais ar leith don ról seo ar fáil sa Leabhrán Eolais do gach feachtas ag an leibhéal seo. Tá sampla de Leabhrán Eolais d’fheachtas le déanaí ar fáil anseo.

Bheadh sé úsáideach duit féachaint ar an chreat inniúlachta  don leibhéal seo.

Tuarastal:

€48,028.an pá i dtosach.

Foghlaim agus Forbairt:

Tá na deiseanna D’oiliúint/d’Fhorbairt a mbeifí ag súil leo sa tSeirbhís Phoiblí ag brath ar chúpla rud, lena n-áirítear an ról ar leith a tairgeadh duit, an eagraíocht/roinn ar cuireadh thú inti agus na scileanna atá riachtanach chun an obair sa ról a dhéanamh.

Ag brath ar an ról, mar Ardoifigeach Feidhmiúcháin, bheifeá ag súil do scileanna pearsanta a fheabhsú i slite éagsúla, agus bheadh an deis agat do scileanna agus tú féin a fhorbairt go gairmiúil trí chláir oiliúna ar ardchaighdeán, trí chórais meantóireachta agus tacaíochta agus a lán eile - lena chinntiú go bhfuil na scileanna agus an cumas agat le feidhmiú i ról atá gasta atá dírithe ar thorthaí sa tSeirbhís Phoiblí.