Oifigeach Feidhmiúcháin (Baile Átha Cliath )Tá an post d’Oifigeach Feidhmiúcháin (Baile Átha Cliath) oscailte do gach saoránach den Limistéir Eacnamaíoch Eorpach mar sin má tá suim agat i ngairm spreagúil, dhúshlánach agus a bhfuil luach saothair maith leis, b’fhéidir gur rogha maith é seo duit.

Tá sé mar aidhm ag an fheachtas d’Oifigeach Feidhmiúcháin iarrthóirí a bhfuil meascán de cháilíochtaí, de thaithí agus de dhearcadh acu a mhealladh. Níl sé riachtanach céim ollscoile a bheith agat le hiarratas a dhéanamh ar an phost seo; tá an post ar fáil do dhaoine atá ag fágáil na scoile, do chéimithe agus do dhaoine gairmiúla. Sár-dheis atá ann do dhuine atá ag smaoineamh ar ghairm a athrú nó má tá tú ar tí tús a chur le do ghairm.

Bíonn an tOifigeach Feidhmiúchán i mbun anailís chriticiúil a dhéanamh ar thograí agus ar thuarascálacha, agus déanann sé/sí imscrúdú ar chásanna neamhchoitianta casta a dteastaíonn cinneadh uatha. Bíonn an tOifigeach Feidhmiúcháin gníomhach i róil agus i ngníomhaíochtaí éagsúla, lena n-áirítear:

 • taighde a dhéanamh agus moltaí a dhréachtú a bhaineannn le ceisteanna beartais agus reachtaíochta;
 • feidhmiú mar bhainisteoirí sóisearacha i Ranna Rialtais;
 • chomh maith le freagrachtaí as oibríochtaí a bhainistiú.

Tar éis roinnt taithí a bhaint amach is féidir le hOifigigh Feidhmiúcháin a bheith ag súil le seo:

 • roinnt mhór daoine agus acmhainní a bhainistiú;
 • déileáil díreach leis an phobal mar thacaíocht do sheirbhísí a sholáthraíonn an Státseirbhís dóibh.
 • Tá Oifigigh Feidhmiúcháin fostaithe a ngach Roinn/Oifig Rialtais ina bhfuil réimse freagrachtaí feidhmiúcháin. Is é grád an Oifigigh Feidhmiúcháin an grád iontrála don bhainistíocht shóisearach sa Státseirbhís.

An duine atá á lorg uainn:

Nuair atá Oifigigh Feidhmiúcháin á n-earcú, tuigeann an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí gur féidir go rachaidh cuid mhaith díobh siúd a cheaptar ar aghaidh chuig poist shinsearacha sa Státseirbhís. Ar an chúis seo, lorgaímid daoine a thaispeánann an cumas freagracht ard a ghlacadh i mbainistíocht na seirbhíse phoiblí agus maidir le hanailís a dhéanamh ar cheisteanna polasaithe poiblí. Le bheith éifeachtach sa ról mar Oifigeach Feidhmiúcháin sa Státseirbhís, ní mór d'iarrthóirí:

 • suim a bheith acu i ngnóthaí poiblí agus a bheith dírithe ar choincheap na seirbhíse poiblí;
 • an cumas d'obair féin agus daoine a phleanáil agus a eagrú agus spriocanna a sholáthar;
 • tuiscint agus comhbhá a bheith agat agus tú ag déileáil le daoine eile agus a bheith in ann daoine a mhealladh agus tú i gcumarsáid go ginearálta;
 • sár-scileanna cumarsáide maille le hardchaighdeán scríbhneoireachta;
 • a bheith toilteanach smaointe agus eolas a roinnt le daoine, chun toradh ar leith a bhaint amach;
 • suim oibriú mar bhall d’fhoireann;
 • an cumas ábhar a scríobh go soiléir, go gairid, go cuimsitheach agus go mealltach;
 • tiomanta ar thorthaí ar ardchaighdeán a bhaint amach;
 • in ann athbhreithniú cuimsitheach a dhéanamh ar réimsí neamhghnácha agus moltaí cuí a dhéanamh.

Éagsúlacht, Buntáistí agus Deiseanna

Fostóir comhionannais is ea an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí. Tá sé beartaithe againn daoine a bhfuil cúlra difriúla acu a earcú agus cabhraímid le daoine a bhfuil riachtanais sa bhreis acu le linn roghnaithe agus i gcinntiú go socraíonn siad go socair i bhfórsa oibre na seirbhíse poiblí.

Tá na deiseanna agus na buntáistí seo ar fáil d’Oifigeach Feidhmiúcháin sa Státseirbhís.

 • Socruithe oibre fleics-ama: ofrálaimid sár-chothromaíocht oibre is saoil d’fhostaithe agus an deis a gcuid oibre a eagrú de réir a sceidil féin.
 • Páirteach in obair shuimiúil agus a bhfuil feidhm leis: cur go maith le cúrsaí don phobal i gcoitinne.
 • Is féidir leat do scileanna pearsanta a chur chun cinn trí róil éagsúla, agus an deis a bheith agat do scileanna agus tú féin a fhorbairt go gairmiúil trí chláir oiliúna den scoth, trí mheantóireacht agus trí chórais tacaíochta, tionscnaimh oiliúna inmheánacha agus roinnt mhaith eile.
 • Tarlaíonn deiseanna le bheith ag obair i Ranna agus in Oifigí éagsúla, a chabhróidh le daoine taithí agus scileanna nua a chruthú agus do ghairm a fhorbairt.

An Próiseas Iarratais

Seo thíos na príomh-inniúlachtaí son ról seo:

 • Daoine a Bhainistiú
 • Anailís agus Cinntí a Dhéanamh
 • Torthaí a Sholáthar
 • Sár-scileanna Idirphearsanta agus Cumarsáide
 • Díograis agus Tiomantas
 • Saineolas, Oilteacht agus Féinfhorbairt

Nuair a dhéanann tú iarratas ar an phost seo bí cinnte go gcomhlíonann tú ar fhoirm iarratais i gceart agus go cruinn, ag míniú cén fáth go mbeifeá fóirsteanach don ról de réir na n-inniúlachtaí a luaitear thuas. Bí cinnte go dtuigeann tú sonraí an phoist agus an leabhrán eolais lena n-áirítear na cáilíochtaí (mar shampla, an tArdteistiméireacht), scileanna agus taithí a theastaíonn don ról agus do thaithí i dtaca leis na riachtanais seo.

Le tuilleadh eolais a fháil, féach ar an eolas faoi phróiseas iarratais. Dúnfaidh an comórtas ag 3PM ar an Déardaoin, 20 Lúnasa 2018.