Clár Nua do Chéimithe

Clár Nua i gCaidreamh Tionsclaíoch agus le Fostaithe sa Státseirbhís do Chéimithe

Tá an Státseirbhís ag earcú céimithe anois don phost mar Oifigeach Riaracháin i réimsí éagsúla lena an-áirítear Gnó/Airgeadas, Acmhainní Daonna, Ginearálta agus don Chlár Caidreamh Tionsclaíoch agus le Fostaithe do Chéimithe 2019.

Ról spreagúil agus dúshlánach is ea an post mar Oifigeach Riaracháin (OR) agus is é an príomh-ghrád ina n-earcaítear céimithe don Státseirbhís! Mar Oifigeach Riaracháin d’fhéadfá a bheith ag obair ar bheartas, ag déanamh taighde faoi reachtaíocht agus straitéisí agus tionchar a bheith agat ar cheisteanna a bhfuil baint acu le beartas rialtais a cheapadh ar bhonn náisiúnta agus idirnáisiúnta. D’fhéadfadh na dualgais seo a bheith i gceist sa ról:

  • Beartas agus straitéis a chumadh i réimsí éagsúla, mar atá, cúrsaí eacnamaíochta, airgeadais, idirnáisiúnta, timpeallachta agus sóisialta;
  • Taighde a dhéanamh agus moltaí a dhréachtú a bhaineann le ceisteanna beartais agus reachtaíochta;
  • Gníomhú mar airí sóisearacha i ranna Rialtais;
  • Tugann sé deiseanna d’iarrthóirí rathúla dul chun cinn chuig bainistíocht láir.

Is é an dáta dúnta don phost mar Oifigeach Riaracháin do Chlár Caidreamh Tionsclaíoch agus le Fostaithe na Státseirbhíse ná 3pm ar an Déardaoin 11 Deireadh Fómhair.

Más Céimí thú a bhfuil suim agat sna réimsí seo féach sa Leabhrán Eolais. Le hiarratas a dhéanamh ar an ról mar Oifigeach Riaracháin cliceáil anseo.


Clár Nua do Chéimithe

I gcomhar leis na poist d’Oifigigh Riaracháin, tá muid ag reáchtáil Clár Caidreamh Tionsclaíoch agus le Fostaithe na Státseirbhíse. Seolfar an clár seo i mí Eanáir agus ní mór iarratais a chur isteach roimh 3pm ar an Déardaoin, 11 Deireadh Fómhair.

Cad tá i gceist sa chlár?
Tá sé mar aidhm ag an chlár taithí phraiticiúil oibre a thabhairt chomh maith leis an deis Dioplóma Gairmiúil le Caidreamh Tionsclaíoch agus le Fostaithe a aithnítear sa tionscal a bhaint amach. Caithfear 8 mí sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, 8 mí sa Choimisiún um Chaidreamh san Ionad Oibre agus 8 mí sa Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara ag obair mar Oifigeach Riaracháin. Beidh an ceapaí ag obair le ceisteanna tábhachtacha éagsúla i gCaidreamh Tionsclaíoch agus le Fostaithe, sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí. Tá tuilleadh eolais ar fáil ag Clár Caidreamh Tionsclaíoch agus le Fostaithe na Státseirbhíse

Cé gur féidir leo iarratas a dhéanamh?
Tá an Clár Caidreamh Tionsclaíoch agus le Fostaithe na Státseirbhíse ar fáil do gach céimí a bhfuil bun-chéim onóracha nó Céim Mháistreachta acu i mBainistíocht Acmhainní Daonna, Caidreamh Tionsclaíoch, Staidéar Gnó, Staidéar Dlí agus/nó ábhar eile a bhaineann le hAD.

Conas iarratas a dhéanamh
Le hiarratas a dhéanamh, cliceáil ar Oifigeach Riaracháin. Ar an Fhoirm Iarratais d’Oifigeach Riaracháin, ní mór duit a shonrú go bhfuil tú ag déanamh iarratais don sraith Caidreamh Tionsclaíoch agus le Fostaithe d’Oifigeach Riaracháin.