Bhí searmanas bronnta na ngradam d’Ardchaighdeán Feabhais agus Nuálaíocht sa Státseirbhís ar siúl i gCaisleán Bhaile Átha Cliath an tseachtain seo agus ba é an tAire Airgeadais agus Chaiteachais Phoiblí agus Athchóirithe a d’fhógair na buaiteoirí ag an ócáid.

Is ócáid bhliantúil atá sna Gradaim d’Ardchaighdeán Feabhais agus Nuálaíocht sa Státseirbhís, a thugann aitheantas d’ardchaighdeán feabhais, dea-chleachtas agus nuálaíocht laistigh den tseirbhís phoiblí. Cuireann na gradaim chun cinn tiomantas agus éachtaí i measc na foirne. Cuireann siad fiontar i dtaca le polasaí agus seirbhís ar fud na Státseirbhíse agus na Seirbhíse Poiblí os comhair an phobail.

I measc na mbuaiteoirí, bhí an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta as an ngradam d’ardchaighdeán Feabhais i gCultúr, Luachanna agus Éagsúlacht as a gcuid oibre faoi Bhealaí Úrnua chun Rannpháirtíocht na mBan in Earnáil na nEalaíon agus an Chultúir a Thiomáint Ar Aghaidh, an Roinn Sláinte, as Ardchleachtas Altranais – Tionchar ar Shaoránaigh agus ar Sheirbhís do Chustaiméirí, agus an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta as Seachtain Nuálaíochta na Roinne sin, Sraith Cainteanna, Haiceatón agus Glaoch ar Mholtaí, san áireamh.

Freisin, ghnóthaigh an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide & Comhshaoil gradam Taighde, Anailísíocht agus Léargas as a gClár ObSERVE. Tá sé d’aidhm ag an gclár seo ár n-eolas agus ár dtuiscint ar speiceas eischósta faoi chosaint agus ar ghnáthóga leochaileacha a mhéadú go mór trí bhailiú sonraí úrscothach d’ardchaighdeán ar fud Limistéar Eisiach Eacnamaíochta na hÉireann.