World Refugee Day graphic

 

Bíonn Lá Domhanda na nDídeanaithe ann ar 20 Bealtaine gach bliain le haird an domhain a tharraingt ar chás na ndídeanaithe ar fud an domhain. ‘Tá Tábhacht le gach Gníomh’ an téama i mbliana. Meabhraíonn sé dúinn gur féidir le gach duine, dídeanaithe san áireamh, cur le leas na sochaí d’fhonn an domhan a dhéanamh níos córa, níos ionchuimsithí agus níos cothroime.

Agus an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí i mbun oibre ag earcú don Státseirbhís agus don tSeirbhís Phoiblí, tuigimid a thábhachtaí is atá sé seirbhís phoiblí a sholáthar a léiríonn na daoine ar fad a bhfuilimid ag freastal orthu d’fhonn sochaí ionchuimsitheach, éagsúil agus cothrom a chinntiú.

 

An raibh a fhios agat?

Le haghaidh go leor dár róil, ceadaíonn na riachtanais incháilitheachta daoine ar deonaíodh cosaint dóibh faoin Acht um Chosaint Idirnáisiúnta, 2015 nó baill de theaghlaigh atá i dteideal fanacht in Éirinn de thoradh ar athaontú teaghlaigh.

Tá na Gráid Ghinearálta Seirbhíse agus róil eile sa Státseirbhís oscailte d’iarrthóir(í), atá, faoin dáta a dhéantar aon phost a thairiscint, mar:

(a) Saoránach den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch. Is iad tíortha an Aontais Eorpaigh chomh maith leis an Íoslainn, an Lichtinstéin agus an Iorua tíortha an LEE;

(b) Saoránach de chuid na hEilbhéise de bhun chomhaontú idir an Aontas Eorpach agus an Eilbhéis faoi shaorghluaiseacht daoine; nó

(c) Saoránach lasmuigh den LEE ach atá ina chéile nó ina leanbh de shaoránach LEE nó de chuid na hEilbhéise agus víosa stampa 4 ina sheilbh; nó

(d) Duine ar deonaíodh cosaint dó faoin Acht um Chosaint Idirnáisiúnta, 2015 nó aon bhall teaghlaigh atá i dteideal fanacht sa Stát de thoradh ar athaontú teaghlaigh agus víosa stampa 4 ina sheilbh nó

(e) Saoránach lasmuigh den LEE atá mar thuismitheoir ar leanbh cleithiúnach atá ina shaoránach de, nó ina chónaitheoir de, bhallstát LEE nó den Eilbhéis agus víosa stampa 4 ina sheilbh

Eolas Breise & Naisc:

Chun tuilleadh eolais a fháil maidir le cosaint nó tacaíochtaí a iarraidh atá ar fáil do theifigh, déan na naisc thíos a bhreithniú, le do thoil:

Cuireann Comhairle Dídeanaithe na hÉireann seirbhísí agus tacaíocht ar fáil dóibh siúd a bhfuil cosaint á lorg acu agus dóibh siúd atá aitheanta mar dhídeanaithe in Éirinn. Chun tuilleadh eolais a fháil, cliceáil ar an nasc seo Irish Refugee Council.

Tá eolas ar an Acht um Chosaint Idirnáisiúnta, 2015, mar aon le nasc chuig an Leabhrán Eolais dóibh siúd ar mian leo iarratas a dhéanamh ar chosaint, ar fáil ar an nasc seo International Protection Office.