International Day of People with Disabilities_icon of hands_eye_wheelchair_person

An raibh a fhios agat go bhfuil os cionn 1 billiún duine ar domhan atá faoi mhíchumas?

Dar le Tuairisc Domhanda na hEagraíochta Domhanda Sláinte, is ionann seo agus timpeall 15% de dhaonra an domhain.

Is é ‘Ní Féidir Gach Cineál Míchumais a Fheiceáil’ téama Lá Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas i mbliana, agus tá sé mar aidhm aige daoine a chur ar an eolas faoi chineálacha míchumais nach mbíonn soiléir i gcónaí, cosúil le meabhairghalar, pian nó tuirse ainsealach, laguithe radhairc nó éisteachta, diaibéiteas, gortuithe inchinne, neamhoird néareolaíocha, difríochtaí foghlama agus mífheidhmiú cognaíochta, agus eile.

Mar earcaitheoirí don Státseirbhís agus don tSeirbhís Phoiblí, táimid tiomanta dona chinntiú go bhfuil ár gcleachtais agus ár bpróisis earcaíochta cothrom agus go bhfuil rochtain ag cách orthu. Bíonn sé mar aidhm againn tacú le gach iarrthóir ar bhealach dearfach agus iarrthóirí a spreagadh le haon mhíchumas atá orthu a nochtadh ionas gur féidir na tacaíochtaí cuí a chur i bhfeidhm tríd an bpróiseas earcaíochta agus roghnaithe. Má tá tú faoi mhíchumas agus má tá fonn ort eolas a roinnt, a thabharfadh cabhair duit, dar leat, do dhícheall a dhéanamh le linn an phróisis roghnaithe, téigh i dteagmháil linn, le do thoil, trí úsáid a bhaint as na sonraí teagmhála a chuirtear ar fáil don ról, nó trí theagmháil a dhéanamh lenár gCuradh Míchumais, Amanda Kavanagh.

Uaireanta, ní bhíonn fonn ar dhaoine atá faoi mhíchumas an míchumas sin a nochtadh d’fhostóir ionchasach. Má dhéanann tú do mhíchumas a nochtadh, áfach, is céim chun tosaigh é agus ligeann sé dúinn cabhair a thabhairt duit le linn an phróisis roghnaithe. Tá sé mar aidhm againn socruithe réasúnta a chur ar fáil d’iarrthóirí faoi mhíchumas ionas gur féidir linn cothrom na Féinne a thabhairt do chách agus an deis chéanna a thabhairt duit is a fhaigheann gach duine eile. Is féidir linn a lán cineálacha socruithe éagsúla a chur ar fáil agus freastalaímid ar riachtanais an iarrthóra, cás ar chás. San áireamh sna socruithe éagsúla a chuirimid ar fáil d’iarrthóirí faoi mhíchumas, tá: am sa bhreis, seisiúin duine le duine nó seisiúin le grúpaí beaga, zúmáil a dhéanamh ar théacs, léitheoir scáiléain.

B’fhéidir go mbeadh suim ag céimithe atá faoi mhíchumas iarratas a chur isteach ar an gclár WAM (Willing, Able, Mentoring). Cuireann an Cumann um Rochtain Ardoideachais agus Míchumas (AHEAD), i gcomhar le hAonad Cuimsithe na Státseirbhíse, socrúcháin sé mhí ar íocaíocht ar fáil san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach. Tugann an clár seo deis do chéimithe taithí oibre a fháil, scileanna nua a fhoghlaim, oiliúint agus tacaíocht a fháil agus a ngairmeacha a fhorbairt. Is féidir le céimithe faoi mhíchumas clárú le WAM agus cur isteach ar róil ar líne. Le tuilleadh eolais a fháil, téigh go suíomh gréasáin AHEAD.

Is clár feidhmeach foghlama, forbartha agus sóisialaithe do dhaoine fásta faoi mhíchumas intleachta é Clár Oibre Foghlama an Oireachtais (OWL). Tacaíonn Seirbhís Thithe an Oireachtais leis an gClár, i gcomhar le KARE agus WALK (an dá eagraíocht tacaíochta). Tá sé mar aidhm ag an gClár na scileanna, an t-eolas agus an cumas cuí le teacht ar fhostaíocht fhiúntach ar íocaíocht a chur ar fáil do dhaoine faoi oiliúint. Roinneann ár gCuradh Míchumais, Amanda Kavanagh, tuilleadh eolais faoi chlár OWL agus faoin ról atá aici maidir le cabhair a thabhairt d’iarrthóirí faoi mhíchumas tríd an bpróiseas earcaíochta thíos.

 

Curadh Míchumais: Amanda Kavanagh

 

"Is mise an Curadh Míchumais don tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí agus tá sé de dhualgas orm tacaíocht a thabhairt d’iarrthóirí faoi mhíchumas tríd an bpróiseas roghnaithe. San áireamh anseo, tá: tacaíocht agus treoir a thabhairt trí staid an iarratais agus socruithe réasúnta a chur ar fáil do thrialacha nó d’agallaimh.  

Tá an-áthas orm a bheith páirteach go díreach i gClár Oibre Foghlama an Oireachais (OWL), i gcomhar le Tithe an Oireachtais. Tá beirt chéimithe OWL ag obair linn sa tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí faoi láthair, a n-oibrím go dlúth leo lena chinntiú go bhfaigheann siad tacaíocht iomlán ina róil, go háirithe agus muid ag obair ó chian, ó tháinig géarchéim Covid-19 chun tosaigh.

Tá an-áthas ar an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí a bheith ina ceannródaí mar fhostóir OWL, ag foghlaim ónar dtaithí agus ag roinnt na rudaí atá á bhfoghlaim againn lenár gcomhghleacaithe sa tseirbhís phoiblí.  Is áis luachmhar í an Treoir maidir leis an bhFostaíocht Chuimsitheach, atá bunaithe ar an taithí seo, ina ndéantar plé ar dhea-chleachtas maidir leis an bhfostaíocht chuimsitheach agus ar chomhairle maidir le conas a bheith i d’fhostóir OWL."

Faigh tuilleadh eolais, treoir maidir leis an bhFostaíocht Chuimsitheach a íoslódáil.