Cuireadh tús leis an imeacht le haitheasc tosaigh agus fáilte ón Aire Michael McGrath TD, Corcaigh Theas-Láir agus an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, a leag béim ar an tábhacht a bhaineann le díriú ar ED&I, Clár an Rialtais, ‘Ár dTodhchaí Chomhroinnte’ agus an ról atá ag Publicjobs.ie maidir le daoine ó chúlraí éagsúla a mhealladh agus a earcú. 

Ina dhiaidh sin, thug Jason Ghaboos, Stiúrthóir Cúnta – Cleachtas Cuimsitheach sa Státseirbhís, Oifig Comh-Aireachta na RA – eochairchaint.  Thug Jason léargas ar Straitéis D&I Státseirbhís na RA, ‘Státseirbhís den Chéad Scoth: an fostóir is cuimsithí sa RA a dhéanamh den Státseirbhís 2017 – 2020’ agus chuir sé béim ar nithe tábhachtacha a foghlaimíodh, ar shamplaí forásacha de chleachtais tarraingthe, earcaíochta agus  ionduchtaithe, mar aon le léargas a thabhairt ar an gcaoi a bhfuil forbairt á déanamh ar a straitéis D&I nua.

Chualamar ó Nadine Huggins, Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Polasaithe, Straitéisí agus Cláir Acmhainní Daonna, Póilíní Capall Ríoga Cheanada, trí fhíseán a taifeadadh, lena taithí ar chlár cothromais, éagsúlachta agus cuimsithe rialtas Cheanada a mhúnlú mar chuid dá ról agus ar an gclár sin a chur i bhfeidhm.   Bhí díospóireacht phainéil ansin, a ndearna Ann-Marie Taylor – Stiúrthóir an Chláir do ‘Níos Fearr don Chothromaíocht’, modhnóireacht uirthi, mar aon le Jason Ghaboos, Sarah Claxton  – Oifigeach Forbartha Eagraíochta, BSL, Anne Marie McMahon – Leas-Choimisinéir, an Garda Síochána, mar aon le Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Publicjobs.ie, Shirley Comerford. 

 

 

Ina dhiaidh sin, chonaiceamar díospóireacht phainéil anamúil inar chuir roinnt cainteoirí ó chúlraí éagsúla a dtuairmí in iúl maidir le aistir ghairme in Éirinn an lae inniu agus maidir leis an taithí atá acu ar chleachtais tarraingthe, earcaíochta agus ionduchtaithe san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach agus maidir leis na nithe ar mhaith leo a fheiceáil sna réimsí sin amach anseo.  Ghlac Victoria Oyewole, ón Roinn Oideachais, Gurmeet Kaur, ón Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte, Fasil Gebre, ó Oifig na nOibreacha Poiblí, agus Karimah Gambo ó Workday páirt sa díospóireacht.

Ina dhiaidh sin, bhí díospóireacht dheireanach an lae againn, agus bhí Salome Mbugua linn le modhnóireacht a dhéanamh ar dhíospóireacht phainéil anamúil ina ndearna roinnt cleachtóirí plé ar Chlár Oibre Foghlama an Oireachtais (OWL), clár feidhmeach foghlama do dhaoine fásta faoi mhíchumas intleachta.  Ghlac Margaret Crawley  – Seirbhís Thithe an Oireachtais, Catherine Halley  – An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael McKeown  – An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus Emer Grenville  – an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, páirt sa díospóireacht agus roinn siad a dtaithí ar a bheith ag obair le daoine atá páirteach sa chlár agus ar na daoine sin a bhainistiú.

Seisiún spreagúil agus praiticiúil a bhí ann agus tharraing sé ard ar cheisteanna ar leith agus thug sé deis do na daoine a bhí ann foghlaim ó thaithí phearsanta agus ó thaithí saoil.  Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le gach rannpháirtí as imeacht dearfach a dhéanamh de sheoladh ár gCéid straitéis Chomhionnanais, Éagsúlachta agus Chuimsithe. 

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoinár Straitéis Chomionnanais, Éagsúlachta agus Chuimsithe 2021-2023 ar an leathanach ‘Éagsúlacht agus Cuimsiú’ ar ár suíomh gréasáin trí chliceáil ar an nasc seo.