Faoin Oifig um Sholáthar Rialtais (OSR)

Is oifig de chuid na Roinne Caiteachais Phoiblí, Sheachadadh PFN agus Athchóirithe í an Oifig um Sholáthar Rialtais (OSR) agus tá ról tábhachtach aici in athchóiriú na seirbhíse poiblí tríd an gClár um Athchóiriú Soláthair Phoiblí a sholáthar. Coinníonn an oifig ancreat beartaisnáisiúnta um sholáthar poiblí agus déanann sí ionadaíocht d’Éirinn maidir le beartas um sholáthar poiblí a fhorbairt san AE agus ag leibhéal idirnáisiúnta. Tá anailís archaiteachas earnála poiblíagus bainistíocht sonraí á neartú acu.

Tugann gairmeacha san OSR deiseanna do dhaoine obair fhiúntach a dhéanamh, a dhéanann difríocht don Stát agus do mhuintir na hÉireann. Tá an OSR bródúil as an obair a dhéanann sí chun timpeallacht thacúil a chruthú inar féidir le daoine iad féin a fhorbairt, cur leis an obair, agus obair a stiúradh. D’fhorbair an oifig straitéis daoine atá forásach agus ionchuimsitheach, dar teideal EMPOWER, agus is í an OSR ceann de na chéad eagraíochtaí státseirbhíse ar ar bronnadh teastas mar Áit Oibre Iontach.


Sheol an OSR córas Ceannaireachta le déanaí, a léiríonn ár dtiomantas do cheannairí a aithint, a fhorbairt agus a fheabhsú. Tá ceannaireacht ag gach leibhéal fíorthábhachtach i dtaca le fás agus forbairt na hOSR mar eagraíocht agus cabhraíonn an Córas nua seo lenár ndaoine cumas ceannaireachta a fhorbairt, is cuma cén grád nó staid ghairme ina bhfuil siad. Is iad seo a leanas luachanna na hOSR: Tuigimid, Táimid Ionchuimsitheach, Tugaimid Cumhacht do Dhaoine, Táimid chun Tosaigh, agus Déanaimid Difríocht.


Deiseanna Gairme do Speisialtóirí Catagóire

Tá an comórtas do Speisialtóirí Catagóire ar oscailt anois agus is é 3i.n. ar an Déardaoin 29 Meitheamh 2023 an dáta dúnta. Chun tuilleadh eolais a fháil agus chun iarratas a chur isteach, bain úsáid as an nasc chuig an  bhfógra poist do Speisialtóirí Catagóire..


Faoi Mandy

Is Speisialtóir Catagóire í Mandy san Oifig um Sholáthar Rialtais. Labhraíonn sí linn faoina ról, faoina taithí agus faoi na deiseanna a cuireadh ar fáil di ó thosaigh sí sa státseirbhís. Labhraíonn Mandy linn faoin ról fiúntach atá aici agus faoin gcaoi ar thapaigh sí an deis tabhairt faoi oideachas sa bhreis.


C1. Inis dúinn faoi do ról.

Thosaigh mé ag obair san Oifig um Sholáthar Rialtais i mí Eanáir 2020 mar Speisialtóir Catagóire agus táim ag obair faoi láthair ar an bPunann Taistil, AD agus Seirbhísí Bainistithe. Is ball d’fhoireann na hOiliúna mé laistigh den phunann seo. Cuireann an fhoireann oiliúna creat oiliúna comhlíonta ar fáil, m.sh. oiliúint bunaithe ar an tSaoráil Faisnéise, Oiliúint bunaithe ar Shonraí Oscailte, Oiliúint bunaithe ar Nochtaí Cosanta, agus Oiliúnt bunaithe ar Shláinte agus Shábháilteacht. Maidir le mo ról féin san fhoireann, oibrím le mo bhainisteoir agus le m’fhoireann chun gach tionscadal a sholáthar in am agus ar bhealach éifeachtach.

Ina theannta sin, forbraím caidreamh oibre le páirtithe leasmhara éagsúla i ngach earnáil den tseirbhís phoiblí agus den státseirbhís, lena n-áirítear rialtas lárnach, rialtas áitiúil, réimse na sláinte, réimse na cosanta agus réimse an oideachais, chun tuiscint a fháil agus measúnú a dhéanamh ar a riachtanais.


C2. Cén fáth ar chuir tú isteach ar ról mar Speisialtóir Catagóire san OSR?

D’oibrigh mé san earnáil phríobháideach ón mbliain 2000. Bhí gnéithe den soláthar i gceist i ngach ról a bhí agam, ach ní raibh mé ag obair i réimse soláthair ar a ndéantar rialú. Tar éis dom taighde a dhéanamh ar an OSR, ba léir go raibh sé ina heagraíocht a bhí ag fás agus go raibh deiseanna iontacha gairme ar fáil do bhaill foirne inti, ag leibhéal gairmiúil agus ag leibhéal na féinfhorbartha.


C3. Cad iad na deiseanna agus na tacaíochtaí a chuirtear ar fáil duit?

Cuireann Aonad na nDaoine agus an Chultúir buntáistí agus tacaíocht iontach ar fáil do bhaill foirne nua agus reatha. Tá rochtain againn ar chúrsaí Folláine agus Leasa, mar aon le cúrsaí One Learning, rud atá go hiontach ar fad. Tugann comhghleacaithe san eagraíocht tacaíocht iontach dá chéile chomh maith.


C4. Cad iad na deiseanna a chuir an ról seo ar fáil duit?

Thug mé faoi oideachas sa bhreis ó thosaigh mé ag obair san OSR. Spreag mo bhainisteoir agus mo chomhghleacaithe mé chun Teastas i Staidéar Státseirbhíse agus Gníomhaireachtaí Stáit a chomhlíonadh nuair a thosaigh mé. Tríd an gcáilíocht seo, fuair mé léargas cuimsitheach ar na cinéalacha éagsúla comhlachtaí Státseirbhíse agus Seirbhíse Poiblí dona dtugaim cabhair mar Speisialtóir Catagóire san OSR. Tugadh buneolas dom chomh maith ar an gcóras iomlán a bhaineann le róil agus feidhmeanna na n-earnálacha éagsúla rialtais agus ar na próisis thábhachtacha, m.sh. reachtaíocht, buiséadú, nua-aoisiú agus cinntí Rialtais.

Ina theannta sin, chríochnaigh mé Teastas sa Soláthar Poiblí, a thug léargas cuimsitheach teicniúil dom ar an soláthar, ó dhearcadh Náisiúnta agus ó dhearcadh an AE. Le linn an chúrsa, bhí an deis agam bualadh le speisialtóirí eile i réimse an tsoláthair, a oibríonn i gcomhlachtaí seirbhíse poiblí éagsúla agus fuair mé tuiscint mhaith ar an obair a dhéanann siad agus ar an tábhacht a bhaineann leis an soláthar ina ranna.


C5. Cad a chuir iontas ort ó thosaigh tú ag obair san OSR?

Caithfidh mé a rá gur chuir ollmhéid réimse an tsoláthair phoiblí iontas orm. Tá méid an eolais agus an tsaineolais institiúide dochreidte agus, dá bharr seo, faigheann tú tacaíochtaí dochreidte chun cabhrú leat do chuid oibre a dhéanamh. Bíonn an mhuinín agat obair mhaith a dhéanamh de bharr an spreagtha agus na cabhrach a fhaigheann tú, mar aon le deiseanna tabhairt faoi oideachas sa bhreis. Thosaigh mé san oifig díreach ag tús phaindéim COVID, ach níor bhraith mé riamh go raibh mé scoite nó nach raibh mé in ann dul i dteagmháil le comhghleacaí nó bainisteoir chun cabhair nó comhairle a fháil.


C6. Cad í an ghné is mó de do ról a mbaineann tú sult aisti?

Bainim sult as a bheith ag obair ar thionscadail ó chéim na pleanála trí chéim na straitéise go dtí go gcuirtear i bhfeidhm iad agus ar aghaidh go dtí céim an phróisis tairisceana agus, ar deireadh, go dtí an chéim ag a mbronntar an conradh. Tá sé an-suimiúil a bheith ag obair le páirtithe leasmhara inmheánacha agus seachtracha agus le hionadaithe earnála, m.sh. ó réimse na Sláinte agus ó réimse an Oideachas, le linn thréimhse an tionscadail.


C7. An molfá gairm san OSR do dhaoine eile?

Mholfainn, cinnte. Tá an obair féin suimiúil, bíonn tú gnóthach ó lá go lá, ach tá sásamh le baint as an bpost nuair a fheiceann tú go bhfuil conarthaí agus socruithe in úsáid sa tseirbhís phoiblí agus sa státseirbhís. De bharr socruithe oibre cumaisc, tá cothromaíocht oibre is saoil ar fáil, rud atá go hiontach ar fad. Tugtar deiseanna duit i gcónaí tú féin a fhorbairt ag leibhéal pearsanta agus gairmiúil. Táim an-bhródúil go bhfuilim i mo bhall d’eagraíocht ag a mbíonn ról lárnach maidir le cabhrú leis an Stát airgead a shábháil nuair atá earraí agus seirbhísí á gceannach.