An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe / Státseirbhís

Oifigeach Riaracháin

Victoria Oyewole Oifigeach Riaracháin

Chríochnaigh mé mo chéim le hEacnamaíocht, Polaitíocht agus Dlí in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Ina dhiaidh sin chríochnaigh mé iarchéim le hEacnamaíocht i gColáiste na hOllscoile Corcaigh. Le linn dom a bheith san ollscoil, chuir mé suim ar leith in eacnamaíocht agus i mbeartas eacnamaíochta.

Bhí suim agam sa Státseirbhís mar gur thug sé deis dom cur le agus beartas eacnamaíoch a cheapadh. Mar gheall ar an suim seo rinne mé iarratas ar phost mar Oifigeach Riaracháin mar Eacnamaí sa Státseirbhís. Bhí an t-ádh orm gur cuireadh mé chuig Rannóg Lárnach Bainistíochta Caiteachais agus Beartais sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i mí Aibreáin 2108.

Foghlaim agus Forbairt

Bhain mé luach saothair as mo ról mar Oifigeach Riaracháin. Tugadh deiseanna agus dualgais dom ón chéad lá. In am gairid bhí baint agam le tionscadail agus tascanna éagsúla. Bhí deis agam cur le taighde eacnamaíoch, agus chuidigh mé fosta le bainistíocht ar an Athbhreithniú Caiteachais agus bhí baint agam le beartas a cheapadh leis an bhainistíocht ag leibhéal sinsearach.

Tríd is tríd tá tacaíocht ar fáil agus is áit chairdiúil agus oscailte an réimse oibre. Molann an roinn go mór do dhaoine iad féin a chur chun cinn go pearsanta agus go gairmiúil trí oiliúint agus trí fhorbairt. Cuirtear a lán deiseanna ar fáil chun d’oideachas agus do scileanna a chur chun cinn. Bhain mé leas as a bheith ag obair le comhghleacaithe agus leis an bhainistíocht a bhfuil saineolas agus sár-eolas acu.

Torlach Grant

Parlaimint na hEorpa

Oiliúnaí

Torlach Grant

Rinne mé staidéar ar Bhaitsiléir Ealaíon i gCultúr Comhaimseartha agus an tSochaí ag Ollscoil Chathair Bhaile átha Cliath. Ina dhiaidh seo, chríochnaigh mé mo MSc i bPolaitíocht Idirnáisiúnta ag Coláiste na Tríonóide, Baile átha Cliath, agus bhain mé mo mháistreacht amach in 2014. Fad a bhí mé san ollscoil, thosaigh gur chuir mé suim mhór i dtrádáil agus i bhforbairt idirnáisiúnta. Tá dúil mhór agam sa bhealach a dhéanann saoránaigh, eagraíochtaí agus grúpaí leasa éagsúla idirghníomhú lena chinntiú laistigh de phróiseas déanta beartais na hEorpa.

I ndiaidh dom mo mháistreacht a bhaint amach, d’oibrigh mé le Gluaiseacht na hEorpa, éire mar oiliúnaí agus ar chríochnú m’intéirneachta, cuireadh ról Cúntóir Feidhmiúcháin Tionscadal ar tairiscint dom. Bhí orm tuairisciú a dhéanamh leis an gCeann Cumarsáide agus Forbartha agus d’oibrigh mé ar thionscadail éagsúla abhcóideachta agus feachtais chumarsáide na heagraíochta, mar aon le comhaltaí agus imeachtaí eile na heagraíochta.

I nDeireadh Fómhair, tosóidh mé cúrsa oiliúna san Ard-Stiúrthóireacht um Sheirbhísí Taighde Pharlaimintigh ag Parlaimint na hEorpa sa Bhruiséil. Beidh mé ag oibriú san Aonad um Fhormhaoirseoireacht ar an gComhairle Eorpach. Rinne mé cinneadh chun iarratas a dhéanamh ar chúrsa oiliúna ag an bParlaimint mar gheall gur mhian liom taithí a fháil laistigh d’eagraíocht idirnáisiúnta agus is bealach idéalach é taithí a fháil laistigh d’institiúid an AE chun é seo a bhaint amach. Tá súil agam úsáid a bhaint as an gcúrsa oiliúna chun breis forbartha a dhéanamh ar mo chuid scileanna i dtaighde agus anailís beartais agus chun m’eolas ar conas a oibríonn próisis bheartais na hEorpa a fhairsingiú.

Róisín Carlos

Stiúrthóireacht um Chomhar Idirnáisiúnta agus Forbairt an Choimisiúin Eorpaigh

Oiliúnaí

Roisin Carlos

Chríochnaigh mé Baitsiléir Ealaíon sa pholaitíocht agus sa stair in Ollscoil na héireann, Baile átha Cliath. Bhí spéis phaiseanta agam i bpolaitíocht Eorpach agus spreag sé mé Máistreacht a roghnú ag Coláiste na hEorpa in Brugge. Leag mo staidéir iarchéime béim ar an ról tábhachtach a chomhlíonann an AE, mar aon leis an iomaí ionchas gairme a chuireann sé ar fáil d’iarchéimithe ar spéis leo an réimse seo.

Tháinig an deis aníos, ar dtús, chun taithí phraiticiúil ghairmiúil a fháil ar ghnóthaí an AE nuair a fuair mé socrúchán Erasmus sa Bhruiséil, ag oibriú leis an ngnóthas sainchomhairleoireachta FleishmanHillard. Ba bhealach iontach é seo chun bliain Erasmus a dhéanamh agus chun taithí fhiúntach ghairmiúil a fháil. Bhí mé ag oibriú i dtimpeallacht spreagúil ghnóthaí poiblí, agus fuair mé léargas iontach ar nósanna imeachta agus institiúidí na hEorpa. Thairis sin, thug sé mo chéad bhlas dom ar réadúlacht laethúil na hoibre sa Bhruiséil.

I ndiaidh na taithí seo, thapaigh mé deis eile chun oibriú le gnóthaí an AE. Le linn mo chéid bhliana ag Ollscoil na héireann, Baile átha Cliath (UCD), d’oibrigh mé go dlúth leis an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne sa Bhruiséil agus i Rannóg AE Roinn an Taoisigh, fad a thug mé faoi phost ambasadóir Gairme AE in UCD. Bealach iontach a bhí i bpoist san AE a chur chun cinn chun níos mó a fhoghlaim faoin réimse fairsing deiseanna atá ar fáil d’iarchéimithe éireannacha ar fud Institiúidí agus Ghníomhaireachtaí na hEorpa.

Ar cheann de na bealaí is mó a ghabhann iarchéimithe an AE chun post a bhaint amach sa Bhruiséil, agus an bealach a ghabh mé féin, is ea Cúrsa Oiliúna a dhéanamh ag an gCoimisiún Eorpach, ar a dtugtar an ‘Leabhar Gorm’ chomh maith. Roghnaítear tuairim is 40 iarchéimí éireannach i ngach seisiún, agus ar ábharaí an tsaoil, táim i measc na ndaoine a bheidh ag tosú i nDeireadh Fómhair 2015 sa Stiúrthóireacht um Chomhar Idirnáisiúnta agus Forbairt (DG DEVCO). Táim ag dréim le tús a chur leis an eispéireas seo go luath agus blas a fháil ar an saol taobh istigh den Choimisiún Eorpach!

Bunaithe ar an eispéireas a bhí agam go dtí seo, mholfainn d’iarchéimithe éireannach go mór chun smaoineamh ar thabhairt faoi ghairmeacha an AE. Ceapaim go bhfuil nós fairsing ann chun daoine óga éireannacha a fhostú sa Bhruiséil, go háirithe mar gheall gur cainteoirí dúchais an Bhéarla sinn! Tá an oiread sin roghanna ar fáil, mar sin, is é an chomhairle is fearr is féidir liom a thabhairt ná chun iarratas a dhéanamh ar gach cúrsa oiliúna a bhféadfadh spéis a bheith agat ann, i measc gach institiúide agus gníomhaireachta san AE, chun na roghanna a bheidh agat a choimeád a fhairsinge is féidir.

Sarah Rooney

an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne

Cúntóir Beartais

Sarah Rooney

Cuireadh oideachas orm trí Ghaeilge agus rinne mé staidéar ar an bhFraincis, an Ghearmáinis agus an Laidin sa mheánscoil. Is cinnte go ndeachaigh na teangacha is féidir liom a labhairt ar bhealach mo leasa – labhraím an Fhraincis gach lá agus mé ag oibriú, chabhraigh an Laidin liom chun an Iodáilis a fhoghlaim, agus is féidir liom léamh profaí a dhéanamh ar cháipéisí i nGaeilge chomh maith, nuair is gá dom.

Rinne mé staidéar ar Mhatamaitic mar fhochéimí san Ollscoil, agus chaith mé bliain, ina dhiaidh sin, ag oibriú le heagraíocht neamhrialtasach comhshaoil san Iodáil mar chuid de chlár na Seirbhíse Deonaí Eorpaí – ba é seo a chuir tús le mo chaidreamh oibre leis na hInstitiúidí Eorpacha agus, ar deireadh, threoraigh sé mé chuig an áit a n-oibrím inniu.

Tar éis dom Máistreacht a chríochnú i bhForbairt Inbhuanaithe, agus oibriú ar feadh seala san earnáil phríobháideach, rinne mé iarratas ar “concours” an AE – an nós imeachta roghnaithe chun bheith ag oibriú le hInstitiúidí an AE agus d’éirigh leis an iarratas sin. Cuireadh mé ag oibriú leis an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne (EPSO), a chomhionann leis an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí san AE, a dhéanann bainistiú ar earcaíocht do 10 n-institiúid de chuid an AE.

Cúntóir beartais mé faoi láthair le Stiúrthóir EPSO. Is é an post atá agam ná chun fios a bheith agam ar gach rud atá ar bun san eagraíocht agus mura bhfuil rud éigin ag oibriú faoi mar is ceart, ar chúis éigin, chun oibriú le mo chomhghleacaithe chun é a chur ina cheart. Cruthaíonn na scileanna anailíseacha agus réitigh fadhbanna a d’fhorbair mé sa mhatamaitic buntáiste soiléir dom maidir leis seo a dhéanamh.

Freastalaím ar go leor cruinnithe ag cuirim go leor ceisteanna. D’fhéadfadh plé a bheith á dhéanamh againn ar chóras teanga Institiúidí an AE, na mionsonraí teicniúla a bhaineann le tástálacha nua a thabhairt isteach, nó conas ár gcóras TF a fheabhsú, mar shampla. Téim i gcomhairle le mo cheannasaí agus leis an gcuid eile d’fhoireann na Stiúrthóireachta go minic lena chinntiú go bhfuil mo bhuniomas i gceart agus cuirim le mo chomhaireamh laethúil coiscéimeanna ag rith suas agus síos an staighre idir cruinnithe ar urláir éagsúla!

Cuireann an AE deiseanna iontacha gairme ar fáil dóibh siúd ar spéis leo an tseirbhís phoiblí, is cuma cén limistéar speisialaithe atá agat. Tá scileanna maithe cumarsáide agus idirphearsanta, aird ar shonraí agus athléimneacht i measc cuid de na phríomh-shaintréithe a mbíonn na hinstitiúidí sa tóir orthu, agus is saintréithe iad siúd go léir ar féidir le hiarchéimithe éireannacha sármhaitheas a bhaint amach iontu. Bhain éireannaigh sult as ollrath a bheith orthu san AE. Fíor-ábhar inspreagtha iad mná ar nós Catherine Day, a bhí mar Ard-Rúnaí an Choimisiúin Eorpaigh go dtí le déanaí, agus Emily O’Reilly, an tOmbudsman Eorpach reatha.

Ciara Phelan

Stiúrthóireacht Taighde agus Nuálaíochta an Choimisiúin Eorpaigh

Saineolaí Náisiúnta ar Iasacht

Ciara Phelan

Rinne mé staidéar ar mhatamaitic agus an eacnamaíocht san Ollscoil. I ndiaidh gur bhain mé céim amach in 2007, chuaigh mé leis an státseirbhís agus ghlac mé le post sa Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta. B’éard a bhí i gceist le mo chuid oibre sa Roinn ná idirchaidreamh a dhéanamh le hinstitiúidí an AE agus mheas mé i gcónaí gurbh áit iontach le hoibriú an Bhruiséil. Nuair a tháinig an deis aníos chun páirt a ghlacadh sa Chlár ‘Saineolaí Náisiúnta in Oiliúint Ghairmiúil’ (NEPT) in 2013, rinne mé iarratas ar shocrúchán cúig mhí i gComh-Aireacht Choimisinéir na héireann ag an tráth sin, Máire Geoghegan Quinn. B’iontach an t-eispéireas a bhí agam ann agus bhain mé fíor-sult as cónaí sa Bhruiséil agus oibriú sa Choimisiún ar thaighde agus nuálaíocht.

I dtreo dheireadh an chláir sin, tháinig deis iasachta níos faide téarma aníos mar oifigeach beartais i Stiúrthóireacht Taighde agus Nuálaíochta (DG RTD) an Choimisiúin. Chabhraigh mo thaithí NEPT, mar aon le m’obair bheartais in éirinn liom an ról sin a bhaint amach. Bhain ríthábhacht, chomh maith, leis an tacaíocht a thug mo bhainisteoirí dom sa Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta, a scaoil liom chun iarratas a dhéanamh ar an iasacht.

Ní bhíonn gnáthlá ar bith ann sa Bhruiséil – sin an rud is iontaí faoi oibriú anseo. ó lá go lá, is gnách go ndéanaim, mar chuid de mo phost, cruinniú faisnéise nó pointe labhartha a ullmhú dár gCoimisinéir agus Ard-Stiúrthóir. D’fhéadfadh tabhairt faoi thaighde cúlra ar nuálaíocht a bheith i gceist leis seo ar, mar shampla, an tír a mbeidh cuairt á tabhairt ag an gCoimisinéir uirthi. Sa mhullach air sin, tá baint agam i bhforbairt beartais níos fadtéarmaí, comhairliúchán a dhéanamh le páirtithe leasmhara chun beartas nua taighde agus coincheapa nua a fhorbairt agus triail a bhaint astu féachaint an bhfuil siad áisiúil agus an féidir oibriú leo. Is é an rud iontach faoi oibriú sa nuálaíocht ná go bhfuil an machaire go hiomlán fairsing agus spreagtar go mór rudaí nua a fhiosrú. Mar gheall go bhfuilimid chomh tugtha don taighde, tá cultúr ann ina léirítear meas ar an modh eolaíochta agus ina mbaintear úsáid as gontacht inár gcuid smaointeoireachta agus oibre. Is ábhar mór sásaimh seo dom, nuair a chuirtear san áireamh gur saoithín mé go pointe áirithe!

Má tá tú ag machnamh ar iarratas a dhéanamh ar phost san AE, mholfainn duit tabhairt faoi! Níor cheart do na riachtanais teanga cur as duit agus níor cheart duit a mheas gur gá duit céim a bheith bainte amach agat sa Léann Eorpach chun iarratas a dhéanamh. D’fhéadfadh na daoine siúd atá sa tseirbhís phoiblí cheana féin machnamh a dhéanamh ar iarratas a dhéanamh ar shocrúchán leis an NEPT, faoi mar a rinne mé féin, nó a Rannóga a chur ar an eolas gur spéis leo iasachtaí níos fadtéarmaí. I dtaobh daoine a bhain céim amach le déanaí, is é an pointe tosaigh is bunúsaí ná chun tabhairt faoi chúrsa oiliúna nó faoi ‘céim’. Leanann go leor oiliúnaithe ar aghaidh le fostaíocht a bhaint amach sna hinstitiúidí go díreach tar éis a gcéim a bhaint amach.