Public Appointments Service / Civil Service

Executive Officer

Ciara

After graduating from college with a BA in Philosophy and Political Science I looked for a first job so that I could get sufficient experience to apply for my ideal job. I always thought of my ideal job as one which provided stability, flexibility, career progression and used my skills and knowledge to contribute to society. What I didn’t realise, in accepting my ‘starter job’ with the civil service in the Equality Authority, was that it would provide all of these as well. My first job has turned into an ideal job.

Since then I have worked in the Irish Naturalisation and Immigration Service (INIS), the Visa Office of the Irish Embassy in Moscow and now in the Public Appointments Service. In between I took a career break to pursue a role with the Red Cross and build on my language skills. The flexibility of being able to develop my career outside the civil service and then return to it is one of the things I particularly appreciate about working here. The other is the commitment to continuous learning; while I was working for INIS I completed an MA in International Relations.

As an EO I have had the chance to manage a team processing applications for naturalisation, answer Parliamentary Questions, train new staff, implement policies, change work practices and represent my employer at conferences and on recruitment boards. The civil service may have a reputation for being grey and uniform but this is far from the truth, the work and culture as seen from within is varied and diverse. The most important thing to me, in any workplace, are my colleagues and I am pleased to say that the civil service has afforded me the opportunity to work with and learn from some inspirational people.

Roinn an Taoisigh / Státseirbhís

Oifigeach Riaracháin

David Crowe Oifigeach Riarachain

Le linn dom a bheith ag staidéar an Dlí Chorparáidigh agus na hEolaíochta Eacnamaíochta in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, níor smaoinigh mé riamh ar an Státseirbhís mar ghairm mar nach raibh siad ag earcú ag an am. Nuair a chonaic mé fógra an chomórtais don chéad uair, bhí deis agam smaoineamh dáiríre a dhéanamh faoi don chéad uair.

Nuair a rinne mé iarratas ar dtús ní raibh ach beagán eolais agam faoi ról agus faoi dhualgais na státseirbhíse maidir leis an rialtas a reáchtáil. As sin amach, d'fhoghlaim mé roinnt mhaith faoin tábhacht a bhaineann lenár bhfreagrachtaí agus faoin tionchar is féidir a bheith againn ar mhuintir na tíre. Cé go socraíonn an rialtas beartas, tá muid freagrach as agus as a chinntiú go gcuirtear é i bhfeidhm go héifeachtach ar an láthair. Dúshlán maith atá ann a bheith páirteach i dtacaíocht a thabhairt don rialtas maidir le beartas a shocrú.

Faoi láthair tá mé ag obair i rannóg Eacnamaíoch, Thuaisceart Éireann agus sa rannóg Idirnáisiúnta i Roinn an Taoisigh. Cé nár thosaigh mé ach le déanaí, d'ullmhaigh mé nótaí cheana féin don Taoiseach agus d'oifigigh shinsearacha eile agus bhí páirt ar leith agam an Clár Athchóirithe Náisiúnta a dhréachtú sula gcuirtear é chuig an Coimisiún Eorpach. Doiciméad tras-rialtais a bhí ann agus bhí orainn oibriú le roinnt mhaith ranna eile agus bhí réimse scileanna ag teastáil. Ba seo an eachtra ba mhó agam go dtí seo nuair a d'fhreastail mé ar Choiste Oireachtais leis an Aire O Donnchu faoin Chlár Athchóirithe Náisiúnta.

Shíl mé gur thug na bainisteoirí agus mo chomhghleacaithe sa rannóg an-tacaíocht dom socrú sa phost agus maidir le treoir a thabhairt dom faoi mo chuid oibre agus chuir Seirbhís Eacnamaíoch agus Measúnaithe Rialtas na hÉireann (IGEES) a lán oiliúna ar fáil chun leanúint le m'fhorbairt ghairmiúil.

Rud ar leith is ea na huaireanta oibre solúbtha sa phost, rud a fhágann go bhfuil sé níos éasca cothromaíocht oibre is saoil a bhainistiú go héasca.

Faoi láthair tá mé ag dúil leis na deiseanna taistil agus don obair éagsúil atá ar fáil sa phost. Tá comhghleacaí de mo chuid sa rannóg faoi láthair i Shanghai agus tá cláir bhliantúla ann le dul ar iasacht le gníomhaireachtaí Eorpacha. Tá deiseanna iontacha ann d'obair éagsúil sa státseirbhís mar gur féidir mé a aistriú chuig rannóga eile sa tseirbhís ar feadh tréimhse ama rud a chuireann le mo ghairmréim.

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim / Státseirbhís

Oifigeach Riaracháin

Áine Brennan

Rinne mé staidéar ag Ghnó agus an Dlí i UCD. Tar éis mo chéim a bhaint amach, thraenáil me mar chuntasóir le ceann den "cheithre chomhlacht mhóra".

Is Oifigeach Riaracháin mé i mbrainse II d'Árachas Corparáideach de Ghnó Corparáideach agus Rannóg Idirnáisiúnta de Sheirbhísí Reachtach Ioncaim.

Ceann de na cúiseanna gur thosaigh mé sa Státseirbhís is ea gur oibrigh mé san earnáil phríobháideach ar feadh trí bliana agus theastaigh ról spreagthach uaim a thug cothromaíocht oibre is saoil níos fearr dom. Chomh maith le sin thaitin an éagsúlacht oibre agus róil sa Státseirbhís liom.

Tá mo ról suimiúil agus dúshlánach agus seo iad cuid de na príomh-fhreagrachtaí atá orm:

  • Taighde a dhéanamh agus forálacha a dhréachtú don Bhille Airgeadais bliantúil i dtaca leis an "Bhuiséad"
  • Tacaíocht theicniúil a thabhairt do dhá cheanna dár bpríomh-rannóga, Seirbhísí Teicniúla Réigiúnacha (RTS) agus Rannóg na gCásanna Móra (LCD) faoi cheisteanna casta dleathacha.
  • Anailís agus tuairisciú a dhéanamh ar rialú an CJEU (Cúirt Breithiúnais an Aontais Eorpaigh) a dhíríonn ar impleachtaí do Cháin Chorparáideach na hÉireann.

Ó thosaigh mé leis na Coimisinéirí Ioncaim, thug mo chomhghleacaithe sár-thacaíocht dom. Mhínigh mo bhainisteoir mo chuid dualgas go soiléir dom agus mhínigh sé príomh-spriocanna agus plean gnó na foirne go maith dom.

Tugadh deis dom go luath mo thaithí mar chuntasóir cáilithe a úsáid chun páipéar tábhachtach a fhorbairt faoi chaighdeáin nua custasaíochta. Tá an páipéar seo á phlé faoi láthair le coiste ardleibhéal Ioncaim ina bhfuil roinnt cleachtóirí seachtracha san áireamh. Is breá liom obair a rinne mé a fheiceáil á úsáid chun cinntí a dhéanamh ar cheisteanna tábhachtacha don eagraíocht.

Maidir le mo ghairmréim, ba mhaith liom dul chun cinn a dhéanamh in Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim agus deiseanna a ghlacadh maidir le taithí sa bhreis a fháil i ranna rialtais éagsúla.

Taitníonn mo phost go mór liom ach tá mé in ann sult a bhaint as gnéithe éagsúla den saol ar nós taisteal, siamsaíocht agus aclaíocht.

Roinn an Taoisigh / Státseirbhís

Oifigeach Feidhmiúcháin

Marc McManus

Thosaigh mé sa Státseirbhís, leis an Roinn Saothair sna 1980idí. Tar éis roinnt blianta thóg mé sos gairme chun dul ag obair thar lear. Tháinig mé ar ais i dtús na 1990idí agus nuair a phill mé, thosaigh mé ag obair i Roinn an Taoisigh mar OF sa bhliain 2001.

Sa bhliain 2008, cheap mé go mbainfinn leas as cáilíocht oideachais agus rinne mé céim Onóracha i mBainistíocht Phoiblí, agus thug an Roinn tacaíocht dom le linn an chúrsa ceithre bliana. Aithnítear go bhfuil an cúrsa i mBainistíocht Phoiblí de chuid an IPA fíor-éifeachtach i ndíriú ar na ceisteanna agus na dúshláin atá ag an Státseirbhís agus maidir leis na scileanna agus an cumas a thabhairt do chéimithe atá riachtanach chun tabhairt faoi na dúshláin seo agus dea-thorthaí a bhaint amach. Le linn mo chuid ama i Roinn an Taoisigh, bhí an t-ádh orm go raibh deis agam a bheith páirteach maidir le ionscnaimh thábhachtacha Rialtais a sholáthar, lena n-áirítear, an próiseas do Chairt an Chustaiméara, athbhreithniú an OECD den tSeirbhís Phoiblí, Gradaim an Taoisigh do Shármhaitheas Seirbhíse Poiblí agus an Tascfhórsa Nuálaíochta.

I láthair na huaire tá mé ag obair le Seirbhísí Bainistíochta sa Roinn. Is léir go bhfuil tábhacht stairiúil agus chultúrtha ag baint le Foirgnimh an Rialtais agus sa mhéid sin, tá ról fíor-thábhachtach agam féin agus ag mo chomhghleacaithe maidir le tacaíocht a thabhairt don Taoiseach agus d'obair laethúil na Roinne agus chomh maith le sin, ceann de na comharthaí tíre ailtireachta is soaitheanta agus is mó cáil sa tír a chothabháil agus a chaomhnú. Pléim le hOOP, le ceardaithe, le healaíontóirí, le dealbhóirí agus le daoine éagsúla chun sár-bhail a choinneáil ar fhoirgneamh dá leithéid. Post dúshlánach atá ann ach bainim luach saothair as agus is cinnte go dtugann sé léargas nua dom faoin obair a dhéanann Státseirbhíseach.