Nochtadh

Taifead Nochta Saoráil Eolais agus eolas eile a fhoilsítear ó am go ham

1. Taifead Nochta Saoráil Eolais

Cuirtear leis an Taifead Nochta Saoráil Eolais (iarratais neamhphearsanta) ag deireadh gach ceathrú.  Tá an taifead nochta ar fáil anseo

2. Tuairiscí

Tá Tuarascálacha Bliantúla ar fáil ag: http://www.publicjobs.ie/publicjobs/about/publications.htm

3. Foilseacháin Thráchtála

Ní bhaineann an rannóg seo le PAS.

4. Eolas a Lorgaítear go Minic

Bord PAS

Tá miontuairiscí chruinnithe Bhord PAS ar fáil ag: http://www.publicjobs.ie/publicjobs/about/our_board.htm

Polasaithe agus Modhanna Oibre

Tá na treoirlínte atá i bhfeidhm ag na haonaid earcaíochta lena bhfeidhmeanna agus a ngníomhaíochtaí a chur i gcrích, sa liosta thíos agus is féidir iad a fháil taobh amuigh de Shaoráil Eolais.

 • treoirlínte chun comórtas a fhógairt, a ullmhú / próiseas roghnaithe a dhéanamh
 • treoirlínte do shocruithe fógraíochta / poiblíochta
 • treoirlínte chun foirmeacha iarratais a phróiseáil
 • treoirlínte chun baill de bhoird roghnaithe a cheapadh
 • treoirlínte chun boird roghnaithe a eagrú
 • treoirlínte chun eolas agus oiliúint a thabhairt do bhoird roghnaithe
 • treoirlínte chun an próiseas gearrliostaithe a dhéanamh
 • treoirlinte chun boird agallaimh a stiúradh
 • treoirlínte chun torthaí a eisiúint
 • treoirlínte chun fiosrúcháin réamh-fhostaíochta a dhéanamh maidir le sláinte agus dea-cháil
 • treoirlínte maidir le déileáil le hathchomhairc / iarratais ar athbhreithniú
 • treoirlínte do staid na dtástálacha i bhfeachtas earcaíochta
 • treoirlínte maidir le painéil

Tá an t-eolas eile seo ar fáil ar iarratas:

 • Leabhráin Eolais do chomórtais (reatha agus roimhe seo)
 • Aiseolas faoi d’iarratas féin agus faoi conas a d’éirigh leat i staideanna éagsúla den phróiseas roghnaithe (nótaí d’agallaimh san áireamh)
 • Ábhar taithíochta do thrialacha (reatha nó roimhe seo)

Tá an t-eolas seo sa Tuarascáil Bhliantúil ach is féidir é a lorg sula bhfoilsítear é:

 • Torthaí gach suirbhé agus plean gníomhaíochta na gcustaiméirí atá i bhfeidhm chun déileáil le ceist ar bith a shainaithnítear
 • Tuairiscí ar chaighdeáin seirbhíse PAS a baineadh amach.

Má theastaíonn uait aon chuid den ábhar thuas a fháil téigh i dteagmháil le:info@publicjobs.ie

Tá an t-eolas seo foilsithe ar publicjobs.ie

Tá an t-eolas seo foilsithe ar stateboards.ie

Bronntaí
Bronntaí
Who does what
Wgoverment logo