PAS | HSE recruitment information and job listings

HSE

Feidhmeannacht Na Seirbhíse Sláinte

Tá Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte freagrach as Seirbhísí Sláinte agus Seirbhísí Pearsanta Sóisialta a sheachadadh chuig gach duine atá ina chónaí i bPoblacht na hÉireann. Nuair a bunaíodh FSS ar an 1 Eanáir 2005 cuireadh tús leis an gclár is mó athruithe a tionscnaíodh riamh sa tseirbhís phoiblí in Éirinn. Roimhe seo, sheachadtaí seirbhísí trí struchtúr casta a raibh deich mbord réigiúnacha sláinte, Údarás Réigiúnach Sláinte an Oirthir agus roinnt áisíneachtaí agus eagraíochtaí éagsúla ann. Feidhmíonn FSS in ionad na n-eagraíochtaí seo go léir. Ceithre Struchtúr Réigiúnach, Baile Átha Cliath Laighean Láir, Baile Átha Cliath Thoir Thuaidh, Theas agus Thiar, a sheachadann na seirbhísí go léir anois. Is comhlacht aonair anois é Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte atá freagrach as cinntiú go bhfuil sé ar a chumas ag gach duine teacht ar sheirbhísí sláinte agus ar sheirbhísí pearsanta sóisialta atá cost-éifeachtúil agus ar ardchaighdeán.

Ta sé mar fhócas straitéiseach ag FSS béim an chúraim a aistriú ón ngéarchúram chuig na seirbhísí pobail agus rochtain ar na seirbhísí a fheabhsú ag an am céanna. Is dlúthchuid de Mhisean, d'Fhís agus de Luachanna Misin na heagraíochta é an fócas straitéiseach seo: A chur ar chumas daoine saol níos sláintiúla agus níos iomláine a chaitheamh.

 • Fís: Rochtain Éasca - Muinín an Phobail - Mórtas Foirne
 • Luachanna: Meas/Cothrom na Féinne agus Comhionannas Barr Feabhais/Ceannaireacht - Cuntasacht agus Freagracht

Léargas ar Fheidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte.

Tá buiséad atá níos mó ná €14 bhilliún ag Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte, an buiséad is mó atá ag aon eagraíocht san earnáil phoiblí. Is é FSS an fostóir is mó sa stát a sheachadann seirbhís ar feadh 24 uaire sa lá seacht lá na seachtaine agus tá 70,000 fostaí ann i bhfostaíocht dhíreach agus tá 35,000 fostaí eile maoinithe ag FSS. San earnáil seo cuirtear deiseanna ar fáil d'fhostaithe nua obair a dhéanamh ar fud na tíre, le héagsúlacht mhór ról dúshlánach agus i suíomh inar féidir leo difríochtaí inbhraite a dhéanamh i gcáilíocht bheatha daoine.

Áirítear mar a leanas lá tipiciúil i bhFSS

 • 3,300 duine ar cuairt ar na Rannóga Timpistí agus Éigeandála
 • 9,000 cuairt ag othair sheachtracha
 • 800 glactha in ospidéal ar bhonn éigeandála
 • Na mílte eile duine le haghaidh cóir leighis atá pleanáilte
 • 204 leanaí á mbreith

Sracfhéachaint ar an eagraíocht:

 • Tá 4 Ghréasán Rialaithe Ailse agus 8 nIonad Ailse
 • Cuirtear géarsheirbhísí ar fáil i 50 ospidéal, in 8 ngrúpa ospidéal, laistigh de na 4 réigiúin
 • Tá 32 Oifig Sláinte áitiúil ina gcuirtear seirbhísí ar fáil don phobal agus tá 650 ionad sláinte ann.
 • Cuirtear seirbhísí meabhairshláinte atá lonnaithe sa phobal ar fáil in 800 ionad
 • Tá 219 Foireann Cúraim Phríomhúil ag feidhmiú agus forbrófar 184 eile roimh dheireadh na bliana 2010.

Réimse Post

Tairgtear raon ollmhór deiseanna atá spreagúil agus dúshlánach i bhFeidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte (FSS) do dhaoine ar mhaith leo bheith ag obair go paiseanta chun leas an phobail a dhéanamh. Tá post ann duitse cibé ábhair spéise, scileanna agus cáilíochtaí atá agat. Leagtar amach na gairmeacha beatha i bhFSS i gcatagóirí mar a leanas

Ag deireadh na bliana 2009 bhí an líon seo fostaí ag obair:

 • 37,466 Altra
 • 8,083 Dochtúir agus Fiaclóir
 • 15,973 Proifisiúnach Cúraim Sláinte agus Cúraim Shóisialta
 • 17,611 Bainistíocht/Riarachán
 • 11,906 Foireann Tacaíochta
 • 18,714 Cúram Othair agus Cliaint

Tá 48% den fhoireann fostaithe sna seirbhísí príomhúla agus pobail

Is altraí iad trian den fhoireann agus cuireann siad cúram ar fáil sna géarshuíomhanna agus sna suíomhanna pobail ar aon.

Scileanna/ Tréithe

Toisc go bhfuil raon agus éagsúlacht mhór post i bhFeidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte, molaimid duit do mhachnamh a dhéanamh ar na cineálacha éagsúla róil a gcuirfeá spéis iontu sula smaoineofá ar na scileanna a bheadh de dhíth ort. Tá na scileanna agus na tréithe a bheadh ag teastáil uait dá mba mhaith leat bheith i do dhochtúir difriúil ó na scileanna a bheadh de dhíth ort mar bhainisteoir. Oireann na róil go léir i bhFeidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte do dhaoine ar mhaith leo páirt a ghlacadh agus oibriú chun leas daoine eile. Cé go bhfuil na poist dúshlánach, déantar cúiteamh air seo le téarmaí tarraingteacha fostaíochta cosúil le tuarastal iomaíoch, pinsin, coinníollacha solúbtha oibre, gairmréimeanna sonraithe, cúnamh le hoideachas, sosanna gairme, cleachtais oibre a thacaíonn le teaghlaigh. Is féidir, leis na téarmaí seo, cothromaíocht a bhaint amach idir an saol oibre agus an saol pearsanta.

Pointí Iontrála

Má tá gairmréim faoi leith ar intinn agat b'fhéidir go mbeidh ort aghaidh a thabhairt ar staidéar iarchéime nó ar thaithí breise oibre chun cáiliú dá leithéid seo de phoist, proifisiúnaigh cúraim sláinte agus cúraim phearsanta shóisialta mar shampla. Is féidir bealach isteach a fháil ar ghairmréimeanna áirithe ag leibhéal na céime agus cuirtear deiseanna maithe oiliúna ar fáil go minic rud a chuidíonn le dul chun cinn gairme.

Más post riaracháin atá uait, áfach, b'fhéidir go mbeidh ort tosú le post ag leibhéal íseal agus deiseanna dul chun cinn a thapú.

Spéis agat i bPost i bhFeidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte?

 • Is í an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí a dhéanann an t-earcú do na poist shinsearacha san FSS, mar Chomhairleoir, mar phoist shinsearacha ghairmiúla eile agus mar shainphoist chúraim sláinte. B'fhiú duit ár leathanaigh fhostaíochta a sheiceáil agus logáil isteach inár suíomh idirlín agus síniú isteach le haghaidh foláirimh phoist.
 • Is é suíomh idirlín Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte: www.hse.ie an fhoinse is fearr le aghaidh poist eile i bhFSS. Tá treoir ghairme do chéimithe, do lucht fágtha scoile agus do dhaoine atá ag athrú gairme ar fáil ar an suíomh seo. Tá rannán ann ina bhfeicfear léargas ar an Earnáil agus físeanna próifíle gairme.
 • Coinnigh súil ar na fógraí fostaíochta sna nuachtáin
 • Is fiú sainirisleabhair ghairme a cheadú chomh maith, go mór mór má tá scil, cáilíocht ghairmiúil nó taithí agat.

Do Ghairmréim a Fhorbairt

Glacann FSS air féin deiseanna foghlama agus forbartha a chur ar fáil do na fostaithe uile. Is cuma cá dtosaíonn tú laistigh den FSS beidh rochtain agat ar oiliúint bhreise agus tabharfar gach deis duit dul chun cinn laistigh den eagraíocht. Déanfar athbhreithniú bliantúil ar d'fhorbairt phearsanta agus déanfar plean forbartha duit chun tacú le dul chun cinn gairmiúil agus spreagfar tú chun do raon scileanna agus eolais a leathnú agus chun freagrachtaí nua a ghlacadh.

Struchtúr agus Cairt Eagraíochta FSS

http://www.hse.ie/eng/about/Who/hseorgchart.pdf

Liosta na mBall Foirne Bainistíochta FSS

http://www.hse.ie/eng/about/Who/leadershipandmgtteam/

Róil Ghairmiúla agus Theicniúla i bhFSS

Is í an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí a earcaíonn do phoist ghairmiúla agus teicniúla sa tSeirbhís Sláinte. Earcaítear do phoist shinsearacha i bhFSS, Saincomhairleoirí Leighis agus do phoist ghairmiúla shinsearacha agus do phoist sainchúraim sláinte eile. Earcaítear chomh maith do phoist shinsearacha áirithe sna hÚdaráis Áitiúla. Fógraítear poist sna hOlscoileanna chomh maith tríd an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí.

Is é suíomh idirlín Fheidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte an fhoinse is fearr do phoist ghairmiúla agus theicniúla eile i bhFSS - www.hse.ie

Ar na Poist Ghairmiúla agus Theicniúla i bhFSS tá:

 • Altranas : Altraí ginearálta, mná cabhrach, altraí síciatracha, altraí sláinte poiblí, bainisteoirí altranais
 • Leigheas/Fiaclóireacht : dochtúirí agus fiaclóirí
 • Gairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialta: Fisiteiripeoirí, Teiripeoirí Saothair, Teiripeoirí Urlabhra agus Teanga, Radagrafaithe, Síceolaithe, Oibrithe Sóisialta, Éisteolaithe agus rl.
 • Bainistíocht/Riarachán: Tá raon leathan gairmréimeanna sa chatagóir seo mar a bhfuil fostaithe a chuireann seirbhísí díreacha ar fáil don phobal. Ina measc seo áirítear Rúnaithe Sainchomhairleoirí, Pearsanra i Roinn Othar Seachtrach, Pearsanra i Roinn na dTaifead Leighis, Teileafónaithe agus fostaithe atá gafa le dualgais thúslíne, mar aon le fostaithe neamh-thúslíne sna rannóga seo: Párolla, Acmhainní Daonna, Airgeadas, Soláthar, Bainistíocht Seirbhíse, Bainistíocht Ghinearálta, Cur chun Cinn na Sláinte, Riachtanais Reachtacha agus Eolais, Bainistíocht Tionscadal agus TFC
 • Tacaíocht : Foirne tacaíochta in ospidéil e.g. Lónadóireacht, Fostaithe Teicniúla, Foirne Ceirde, Foirne Saotharlainne, Póirtéireacht, Bainistí.
 • Cúram Othair agus Cliaint: Freastalaithe Cúram Sláinte, Cúntóirí Cúraim, Cúntóirí Baile, Seirbhís Otharcharranna.

Is féidir eolas breise a fháil ó shuíomh FSS ag: www.hse.ie

Teideal an Cheapacháin Ionad an Cheapacháin Fostóir Dáta Fógartha Dáta deiridh

 

Bronntaí
Bronntaí
Who does what
Wgoverment logo