An Fhoireann Bhainistíochta

Shirley Comerford

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Tá an Coiste Feidhmiúcháin Corparáideach, tríd an bPríomhfheidhmeannach, freagrach as polasaí, straitéis, bainistíocht agus oibriú na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí a chur i bhfeidhm.


Shirley ComerfordJohn Keegan

Ceannasaí Aimsithe Tallainne don tSeirbhís Phoiblí

Ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

A chinntiú go bhfuil struchtúir, polasaithe agus nósanna cuí i bhfeidhm le freagrachtaí Earcaíochta agus Roghnaithe na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí don tSeirbhís Phoiblí a chomhlíonadh, agus maoirseacht a dhéanamh ar an gcomhlíonadh, an dearbhú cáilíochta, chúrsaí TF, an mbuiséad, mheastacháin agus fheidhmeanna iniúchta a bhaineann leis an obair seo. Caidreamh tuairiscithe a chothú le Ranna cliaint agus le comhlachtaí poiblí cuí maidir leis na seirbhísí earcaíochta agus roghnaithe a chuirtear ar fáil.

John KeeganMargaret McCabe

Príomhoifigeach Oibríochtaí

Ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Tacaíocht ardleibhéil a chur ar fáil don POF agus freagracht as oibriú ginearálta na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí maidir le seirbhísí éifeachtacha agus éifeachtúla a sholáthar agus maidir lenár spriocanna straitéise a bhaint amach.

Magaret McCabeMichelle Noone

Ceannasaí don Earcaíocht Shinsearach agus Fheidhmeannach

Ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Modhanna cuardaigh d’fheidhmeannaigh a úsáid chun daoine den scoth a shainaithint chun Ardhfheidhmeannaigh a cheapadh chomh maith le ceapacháin ag leibhéal Boird. Freagrach as slí agus próiseas oscailte, éifeachtúil agus éifeachtach a chur ar fáil chun daoine ar ardchaighdeán a shainaithint don Aire chun iad a mheas do cheapacháin ar Bhoird Stáit.

Michelle NooneNiall Leavy

Ceannasaí don Rannpháirtíocht sa Mhargadh

Ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Freagrach as cuidiú leis an mBord Bainistíochta le roinnt tionscadal straitéiseach taighde agus forbartha a chuidíonn leis an eagraíocht modhanna ceannródaíochta earcaíochta agus measúnaithe a shainaithint, a ullmhú agus a ghlacadh agus cabhair a thabhairt lena chinntiú go gcuirtear sár-sheirbhís ar fáil do chliaint san earnáil phoiblí.

Niall LeavySandra Cairns

Ceannasaí Aimsithe Tallainne don Státseirbhís

Ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Freagrach as dea-chleachtas san earcaíocht agus sa roghnú a chur chun cinn le hiarrthóirí ar ardchaighdeán a aimsiú do róil éagsúla sa Státseirbhís. Soláthar seirbhíse atá ar ardchaighdeán i gcónaí a chinntiú, le múnla earcaíochta freagrúil a éascú, a chuireann riachtanais na gcliant agus na n-iarrthóirí, a bhíonn ag síorathrú, i dtimpeallacht iomaíoch san áireamh.

Sandra CairnsCatherine Dobbins

Ceannasaí na Seirbhísí Corporáideacha

Ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Soláthraíonn an fheidhm seo seirbhísí AD, airgeadais agus TFC don eagraíocht agus cuidíonn sé le Creat Rialachais Chorparáidigh na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí a oibriú. San áireamh chomh maith tá feidhm na mBord Stáit.

Catherine DobbinsAoife Lyons

Síceolaí Sinsearach – Seirbhísí Measúnaithe

Ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Bearta éifeachtacha, éifeachtúla agus dea-chleachtais measúnaithe a chur i bhfeidhm chun na hiarrthóirí is fearr a roghnú dár gcliaint.

Aoife LyonsRosemarie O'Mahony

Ceannasaí an Athraithe Dhigitigh, na Straitéise agus na Nuálaíochta

Ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Maoirseacht a dhéanamh ar straitéis a chur i bhfeidhm chun go mbaineann an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí ár n-aidhm agus ár bhfís amach agus chun gur féidir linn dul i ngleic le dúshláin agus deiseanna a thapú lenár seirbhísí a fheabhsú. Maoirseacht a dhéanamh ar sholáthar Chlár Athchóirithe Dhigitigh na heagraíochta le féachaint chuige go seasfaidh ár réitigh agus seirbhísí TF an aimsir, lenár bhfeidhmíocht eagraíochta a fheabhsú agus leis an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí a chur chun cinn mar cheannaire san earcaíocht dhigiteach.

Rosemarie O'MahonyRoisin Walsh

Ceannasaí Rannóg na nDaoine agus an Chultúir

Ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Treoir a thabhairt maidir le straitéisí a bhaineann le daoine a fhorbairt, a chur i bhfeidhm agus a mheas, le tacú leis an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí ár bhfís, ár misean agus ár spriocanna straitéise a bhaint amach.

Roisin WalshAn Bord

Is iad seo thíos Baill Bhord na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí:

 • An tUasal Tom Moran,
  Cathaoirleach
 • An Dr. Eddie Molloy,
  Comhairleoir AD
 • Iníon Anne-Marie Taylor,
  Comhairleoir AD
 • Iníon Mary Connaughton
  CIPD Ireland Director
 • An tUasal John O’Callaghan,
  An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
 • An tUasal David Cagney,
  Príomhoifigeach Acmhainní Daonna don Státseirbhís, An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
 • Iníon Mary Hurley,
  Rúnaí Cúnta, an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
 • Iníon Anne O'Connor,
  Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
 • Iníon Shirley Comerford POF,
  SCP