An Fhoireann Bhainistíochta

Margaret McCabe

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin


Magaret McCabe

Ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Is í Margaret McCabe Príomhoifigeach Feidhmiúcháin na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí (SCP), post ar ghlac sí leis ar an 1 Eanáir 2023. Sa ról seo, is í Margaret an tOifigeach Cuntasaíochta do Vóta na SCP. Tá sí freagrach don Bhord maidir le treoir éifeachtach a thabhairt agus bainistíocht agus rialú éifeachtach a dhéanamh ar riar agus ar ghnó na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí. Mar Phríomhfheidhmeannach, tá sí freagrach as straitéis a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm. Tá an obair seo a leanas san áireamh: a bheith ar an eolas faoi fhorbairtí i dtionscal na hearcaíochta agus níos mó éifeachtúlachta a chinntiú chun an leas is fearr a bhaint as caighdeán agus réimse na seirbhísí a chuirtear ar fáil do chliaint agus d’iarrthóirí, ag brath ar na hacmhainní atá ar fáil. Ina theannta sin, déanann Margaret luachanna agus dea-cháil na heagraíochta a chosaint.

Bhain Margaret gairm amach di féin sa státseirbhís agus tá taithí fhairsing faighte aici i réimse na hEarcaíochta agus an Roghnaithe. Sular thosaigh sí i ról an Phríomhfheidhmeannaigh, bhí sí ag obair mar Phríomhoifigeach Oibríochta agus, roimhe sin, d’oibrigh sí mar Cheannasaí Earcaíochta agus Roghnaithe sa tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, post ina ndearna sí maoirseacht ar earcaíocht sa státseirbhís, sa Gharda Síochána agus i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. Tá Máistreacht i réimse na nAD agus Ard-Dioplóma ón bhForas Riaracháin ag Margaret agus is céimí í i réimse an Chomhchuspóra.

Liatromach bródúil is ea í Margaret agus d’fhreastail sí ar Choláiste Marymount (iarbhunscoil) i gCora Droma Rúisc, agus thosaigh sí ag obair sa státseirbhís nuair a d’fhág sí an scoil. D’oibrigh sí mar chúntóir cléireachais ar dtús. Ó shin, rinne sí dul chun cinn go dtí barr na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí agus is í an chéad Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin inmheánach san eagraíocht le 22 bhliain í.

Cuireann Margaret éiteas earnála poiblí láidir chun cinn, agus tá sí tiomanta do sheirbhís phoiblí atá cothrom, ionchuimsitheach agus ina bhfuil éagsúlacht.Michelle Noone

Ceannasaí don Earcaíocht Shinsearach agus Fheidhmeannach

Michelle Noone

Ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Is í Michelle Ceannasaí na hEarcaíochta Sinsearaí agus na hEarcaíochta d’Fheidhmeannach sa tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, a reáchtálann an próiseas ceapachán do Chathaoirligh agus Stiúrthóirí Neamh-Fheidhmeannacha ar bhoird i ngníomhaireachtaí stáit, mar aon le comórtais shinsearacha. Sular thosaigh sí linn in 2014, d’oibrigh Michelle mar Bhainisteoir i réimse an Chuardaigh d’Fheidhmeannaigh in KPMG, a chuireann seirbhísí earcaíochta ar fáil do chliaint i gCuideachtaí Poiblí Teoranta, i gcuideachtaí Éireannacha agus i bhFiontair Bheaga agus Mheánmhéide i dtionscail éagsúla. Chuir sí tús lena gairm i rémse na nAcmhainní Daonna in PricewaterhouseCoopers i bPáras.Niall Leavy

Ceannasaí don Rannpháirtíocht sa Mhargadh


Ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Déanann Niall maoirseacht ar fhorbairt agus stádas réimse an Chomhionannais, na hÉagsúlachta agus an Chuimsithe agus réimse na Margaíochta agus na Cumarsáide. Tá céim sa tsíceolaíocht aige ó COBÁC, MSc sa tSíceolaíocht Saothair ó Ollscoil na Banríona, Béal Feirtse, agus cáilíochtaí san Oiliúint Feidhmiúcháin ó Scoil Ghnó Iarchéime Michael Smurfit, COBÁC. D’oibrigh Niall sna háiteanna seo a leanas: earcaíocht agus measúnú san Aireacht Cosanta agus san Oifig Comh-Aireachta sa RA, an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí agus Banc Ceannais na hÉireann. Caitheann sé roinnt ama ag obair mar ealaíontóir gairmiúil chomh maith.Sandra Cairns

Ceannasaí Aimsithe Tallainne don Státseirbhís

Sandra Cairns

Ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Thosaigh Sandra sa tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí in 1998 agus tá sí freagrach as dea-chleachtais san earcaíocht a chur chun cinn agus as iarrthóirí den chéad scoth a aithint do róil éagsúla sa státseirbhís. Cinntíonn Sandra go mbaintear ardchaighdeáin soláthair seirbhíse amach, ina gcuirtear na riachtanais a bhíonn ag cliaint agus ag iarrthóirí, a bhíonn ag síorathrú, san áireamh i réimse iomaíoch. Sular thosaigh Sandra linn, d’oibrigh sí sa Roinn Cosanta, sa Roinn Coimirce Sóisialta agus sa Phríomh-Oifig Staidrimh. Tá B.A. aici sa Bhainistíocht Acmhainní Daonna agus Máistreacht san Eolaíocht Eacnamaíochta (Anailís Bheartais) chomh maith.Catherine Dobbins

Ceannasaí na Seirbhísí Corporáideacha

Catherine Dobbins

Ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Is í Catherine Dobbins Ceannasaí na Seirbhísí Corparáideacha sa tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí. Tá sí ina státseirbhíseach le fada agus bhí róil éagsúla aici sa tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí le linn na mblianta, i réimse na hearcaíochta agus an roghnaithe agus i réimse na seirbhísí corparáideacha. Tá sí freagrach faoi láthair as réimse na nDaoine agus an Chultúir, réimse an Airgeadais, agus réimse an Chomhlíonta agus an Rialachais Chorparáidigh. Is í Catherine an Rúnaí ar Bhord na SCP. Tá Máistreacht sa tSíceolaíocht agus sa Dlí Idirnáisiúnta ag Catherine, mar aon le Teastas iarchéime sa Rialachas Corparáideach.Aoife Lyons

Síceolaí Sinsearach – Seirbhísí Measúnaithe

Aoife Lyons

Ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Is í Aoife Lyons an Síceolaí Sinsearach agus Ceannasaí na Seirbhísí Measúnaithe sa tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí. Mar chuid thábhachtach dá ról, cuireann sí bearta measúnaithe éifeachtacha a chloíonn le dea-chleachtas i bhfeidhm chun na hiarrthóirí is fearr is féidir a roghnú dár gcliaint. Is Síceolaí Cairte Oibre agus Eagraíochta í Aoife, a bhain céim mháistreachta amach in Ollscoil Mhanchain. Chaith Aoife roinnt blianta ag obair i réimse an Chomhairliúcháin le soláthraí Tástálacha Earcaíochta mór sular thosaigh sí sa tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí in 2002 chomh maith.Rosemarie O'Mahony

Ceannasaí an Athraithe Dhigitigh, na Straitéise agus na Nuálaíochta

rosemarie omahony

Ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Is í Rosemarie Ceannasaí an Athraithe Dhigitigh, na Straitéise agus na Nuálaíochta sa tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí. Cuireann Rosemarie agus a foireann na féidearthachtaí a bhaineann le réitigh dhigiteacha agus modhanna nua oibre chun cinn chun feabhas a chur ar an gcaoi a gcuirtear seirbhísí ar fáil do chustaimeirí. Tá teastas ag Rosemarie sa Bhainistíocht AD, mar aon le céim onóracha sa Ríomheolaíocht ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, Máistreacht sa Bhainistíocht Tionscadal ó Ollscoil Luimnigh agus is céimí í i réimse an Chomhchuspóra.Sinead Coleman

Ceannasaí Aimsithe Tallainne don tSeirbhís Phoiblí

sinead coleman

Ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Tá Sinéad Coleman ina Ceannasaí Aimsithe Tallainne don tSeirbhís Phoiblí ó mhí na Samhna 2022. Sular thosaigh sí sa ról seo, bhí Sinéad ag obair mar Cheannasaí na hEarcaíochta Gairmiúla agus Teicniúla sa tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí. Chaith Sinéad roinnt blianta ag obair san earnáil phríobháideach chomh maith, ag obair in CPL/Microsoft i ról AD go díreach sular thosaigh sí sa tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí in 2014. Tá céim ghnó ag Sinéad ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, mar aon le máistreacht sa bhainistíocht acmhainní daonna ó Scoil Ghnó Iarchéime Michael Smurfit, COBÁC.Eimear O'Connor

Ceannasaí na nOibríochtaí Earcaíochta agus an tSoláthair Seirbhísí

eimear oconnor

Ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Tá Eimear freagrach as oibríochtaí a bhaineann le gníomhaíochtaí earcaíochta sa tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí a chothabháil agus a bharrfheabhsú. Sular thosaigh sí sa státseirbhís in 2021, d’oibrigh Eimear in eagraíochtaí Leathstáit agus Ollscoile i róil i réimsí éagsúla, m.sh. Oibríochtaí, Saoráidí, AD agus Bainistíocht Athruithe. Tá B.A. sa Bhéarla agus i Sibhialtacht na Gréige agus na Róimhe ag Eimear, mar aon le M.A. sa Léann Meiriceánach ó COBÁC agus chríochnaigh sí MSc san Iompar Oibre agus Eagraíochta in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath in 2019.Fiona Morgan

Ceannasaí Aonad na nDaoine agus an Chultúir

fiona morgan

Ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Thosaigh Fiona ag obair sa státseirbhís in 2018 mar Bhainisteoir AD in OOP, sular bhog sí go dtí an tSCP in 2023. Mar Cheannasaí Aonad na nDaoine agus an Chultúir, tá Fiona freagrach as cleachtais daoine a chur i bhfeidhm a chabhraíonn leis an eagraíocht stádas a bhaint amach mar Fhostóir de Rogha. Sular thosaigh sí sa Státseirbhís, d’oibrigh Fiona i róil bhainistíochta shinsearacha san earnáil phríobháideach agus in earnáil na nENR. Tá Máistreacht sa Bhainistíocht AD ag Fiona agus tá sí ag tabhairt faoi Dhioplóma Gairmiúil san Iompar Eagraíochta faoi láthair.An Bord

Is iad seo thíos Baill Bhord na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí:

 • An tUasal Tom Moran,
  Cathaoirleach
 • Iníon Mary Connaughton,
  Stiurthóir na hInstitiúide Chairte um Pheasanra agus Fhorbairt in Éirinn
 • Iníon Yvonne Cooke,
  Stiúrthóir Feidhmiúcháin na nAcmhainní Daonna, An Garda Síochána
 • Iníon Fiona Quinn,
  Rúnaí Cúnta, an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
 • Iníon Margaret McCabe,
  Príomhoifigeach Feidhmiúcháin,
  SCP
 • An tUasal Colin Menton,
  Rúndaí Cúnta, An Roinn Caiteachais Phoiblí, Sheachadadh PFN agus Athchóirithe
 • Iníon Anne Marie Hoey,
  Stiúrthóir Náisiúnta na nAD, FSS