Comhairle faoi Iarratais

Grianghraf dubh agus bán d’fhear a bhfuil Spéaclaí air ag féachaint ar fhoirm Iarratais ar Ríomhaire Glúine le boscaí daite forleagtha ar an ngrianghraf

 

Deartar céim iarratais ár bpróisis earcaíochta chun cabhrú leat na scileanna agus an taithí atá agat a chomhlíonann na critéir don ról a léiriú dúinn. Tá sé tábhachtach eolas cruinn a thabhairt agus a léiriú cén fáth a mbeifeá oiriúnach don ról a bhfuil tú ag cur isteach air. Tá sé riachtanach go léann tú Leabhrán Eolais an Chomórtais ina iomláine chun tuiscint a fháil ar riachtanais an róil, ar na critéir cháilitheachta agus ar an bpróiseas iarratais.


Leideanna faoi Iarratais

 
Dark Grey circle with Book Icon

Léigh an leabhrán eolais: Sula gcuireann tú tús le d’fhoirm iarratais, léigh an Leabhrán Eolais chun a chinntiú go bhfuil riachtanais agus dualgais an róil léite agat, lena n-áirítear riachtanais oideachais, chun a chinntiú go bhfuil tú cáilithe chun iarratas a chur isteach ar an ról. 
Yellow Cicrle with an icon of an eye

Léigh an Fhoirm iarratais: Léigh gach ceist ar an bhfoirm iarratais go cúramach agus bí cinnte go dtugann tú freagra ar gach ceist, na fo-cheisteanna san áireamh. Bí cinnte chomh maith go gcloíonn tú le haon teorainn focal atá i bhfeidhm. 
Blue Cicrle with an Icon of a Page

Léirigh do chumas/inniúlacht: Deartar an fhoirm iarratais chun a chinntiú gur féidir leat na scileanna agus an taithí atá agat a léiriú dúinn go soiléir. Tá sé tábhachtach eolas cruinn a thabhairt agus a léiriú cén fáth a mbeifeá oiriúnach don ról a bhfuil tú ag cur isteach air. Is féidir go mbainfear úsáid as an bhfoirm iarratais le linn chéim an ghearrliostaithe agus/nó le linn chéim an agallaimh. 
Green circle with an Icon of a Clock

Glac do chuid ama:: Tá sé tábhachtach dáta dúnta an chomórtais a thabhairt faoi deara agus dóthain ama a thabhairt duit féin na foirmeacha iarratais a líonadh isteach.  
Dark Pink Circle with an icon of a Magnifying Glass

 Coimeád súil ar an litriú agus ar an ngramadach: Tabhair dóthain ama duit féin chun léamh profaí a dhéanamh ar an iarratas agus chun earráidí litrithe nó gramadaí a aimsiú. 
Purple Circle with an icon of a Monitor with a Floppy Disk icon and a tick on the screen

Sábháil do chuid ama: Bí cinnte go dtugann tú freagra ar gach ceist ar an bhfoirm iarratais agus sábháil cóip di do do chuid taifead féin sula gcuireann tú isteach í. Is féidir go mbeidh an cháipéis seo mar bhunús chéim an agallaimh, ag a ndéanfar tuilleadh plé ar an eolas a thugtar.Ag Cur Tús le d’Iarratas

Toisc go bhfuil ár leideanna léite agat anois, tá tú réidh chun tús a chur le d’iarratas. Nuair a aimsíonn tú ról ar publicjobs.ie, beidh ort cuntas a chlárú ar publicjobs.ie ar dtús. Má tá cuntas agat linn cheana féin, bí ar an eolas gur féidir leat logáil isteach sa chuntas seo trí úsáid a bhaint as tairseach logála isteach an iarrthóra.

Nuair atá tú logáilte isteach i do chuntas, is féidir leat cuardach a dhéanamh don ról ar mhaith leat cur isteach air agus clicéail ar an gcnaipe ‘Cur Iarratas Isteach’.

Foirm Iarratais Ar Líne:

Cliceáil ar an bhFoirm Iarratais ar Líne agus cuirfear na sonraí ó do chlárú próifíle isteach san fhoirm go huathoibríoch. Bí cinnte go sábhálann tú d’fhoirm iarratais go rialta trí úsáid a bhaint as an gcnaipe Sábháil Mar Dhréacht ag bun an leathanaigh. Sa chaoi seo, beidh tú in ann do chuid oibre a shábháil agus teacht ar ais chuici am eile roimh dháta dúnta an chomórtais. Nuair atá an fhoirm comhlíonta agat, cliceáil ar an gcnaipe ‘Cur Iarratas Isteach’ ag bun an leathanaigh. Seolfar ríomhphost chuig an seoladh ríomhphoist a thug tú, ag dearbhú go bhfuarthas d’iarratas taobh istigh de chúpla uair an chloig ón am ar chuir tú d’iarratas isteach. Tá sé tábhachtach go gcliceálann tú ar an gcnaipe Cuir Iarratas Isteach chun dul ar aghaidh chuig an gcéad chéim eile. Ní chuirfear dréacht-iarratais ar aghaidh.


An gcaithfidh tú CV a chur isteach le d’Iarratas?

Ní chaithfidh, ach amháin má chuirtear in iúl sa Leabhrán Eolais go bhfuil CV riachtanach, de ghnáth do róil an-sinsearach amháin nó do róil teicniúla ar leith. Tar éis duit d’iarratas a chur isteach, is féidir leat do CV a cheangal sa rannán ‘Ceangaltán Iarratais’.


Iarratas a Nuashonrú

Is féidir leat d’iarratas a nuashonrú mura bhfuil an dáta dúnta imithe cheana. Má theastaíonn uait d’fhoirm iarratais mhionsonraithe a nuashonrú:

  • Logail isteach ar do phróifíl ar publicjobs.ie agus cliceáil ar M’iarratais.
  • Feicfidh tú d’iarratas sa rannán ‘M’iarratais’ ina bhfuil iarratais do chomórtais atá fós beo.
  • Cliceáil ar an nasc dar teideal “Nuashonraigh” don Fhoirm Iarratais ar Líne agus déan aon athrú is gá ar an bhfoirm. Mura bhfuil d’fhoirm iarratais curtha isteach agat cheana, ach má tá sí sábháilte mar dhréacht, is féidir leat cliceáil ar an nasc dar teideal “Comhlíon M’Iarratais” don Fhoirm Iarratais ar líne.
  • Cliceáil “Cuir Iarratas Isteach” nuair atá na hathruithe déanta agat.

Iarratas a Tharraingt Siar

Is féidir leat iarratas a tharraingt siar roimh an dáta dúnta trí logáil isteach i do phróifíl agus cliceáil ar ‘M’iarratais’ agus an t-iarratas a tharraingt siar. Chun eolas a fháil faoin gCosaint Sonraí agus faoi chearta maidir le sonraí a scriosadh.


Tuilleadh Eolais

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin bpróiseas Iarratais, cliceáil ar an leathanach ar bhfuil na Ceisteanna Coitianta .