Stocaireacht a Rialú

Mar chomhlacht poiblí, ní mór dúinn cloí le freagrachtaí maidir leis an Acht um Rialú Brústocaireachta 2015.

Clárlann Brústocaireachta atá bunaithe ar ghréasán is ea an tAcht um Rialú Stocaireachta 2015 a chuireann eolas ar fáil don phobal maidir leo siúd a bhíonn i dteagmháil le hoifigigh phoiblí i dtaca le beartas, reachtaíocht, agus cinntí amach anseo.

AN tACHT um RIALÚ STOCAIREACHTA

Síníodh an tAcht um Rialú Stocaireachta i mí Mhárta 2015. Thosaigh an tAcht um Rialú Stocaireachta 2015 (uimh. 5 de 2015) (an tAcht) ar an 1 Meán Fómhair 2015.

Tá Oifigigh Phoiblí ainmnithe faoi réir ag rialacha maidir le stocaireacht a chlárú agus a thuairisciú. Ní mór dóibh siúd a dhéanann stocaireacht na hidirghníomhaíochtaí a tharlaíonn a thuairisciú, de réir An Achta um Rialú Stocaireachta 2015.

Sonraí na nOifigeach Poiblí Ainmnithe don tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí

Ainm agrú Grád
Margaret McCabe An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

 

Ról agus Freagrachtaí:

Tá an Fheidhmeannacht Chorparáideach freagrach as beartas an Bhoird, straitéis, bainistíocht agus oibriú na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí a chur i bhfeidhm tríd an Phríomhfheidhmeannach.

Tá an Príomhfheidhmeannach freagrach as:

a) ráiteas straitéise a ullmhú agus a thabhairt don Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe maidir le halt b de rannán 4(1) den Acht um Bainistíocht Seirbhíse Poiblí 1997;

b) bainistíocht a dhéanamh agus go ginearálta baill foirne, riarachán agus gnó de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí a rialú;

c) aon fheidhm eile a thabharfaí dó/di faoin Acht um Bainistíocht Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin) 2004 nó de réir mar a shocródh an Bord;

d) a bheith mar cheadúnaí earcaíochta don tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí;

e) plean straitéise don tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí a cheapadh chun go scrúdóidh agus go molfaidh an Bord é sula gcuirtear chuig an Aire é;

f) a bheith mar Oifigeach Cuntasaíochta do chuntais leithghabhála na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí mar gheall ar Achtanna Roinn an Státchiste agus Iniúchta 1866 agus 1921 agus d'Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú) 1993;

g) aon eolas a theastódh ón Bhord ó am go ham maidir lena f(h)eidhmeanna a chomhlíonadh, a thabhairt don Bhord de réir mar a theastódh ón bhord ó am go ham;

h) tuairisciú ó am go ham don Bhord agus uaireanta comhairle a thabhairt don Bhord faoi cheisteanna ábhartha;

i) a c(h)uid feidhmeanna a chomhlíonadh mar Cheannasaí den Oifig Sceidealaithe faoin Acht um Bainistíocht Seirbhíse Poiblí 1997 (leasaithe de réir Cuid 1 de Sceideal 2;

j) dualgais eile de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí a chomhlíonadh de réir mar a shocróidh an Bord;

k) dul i gcomhairle leis an Ard-Rúnaí cuí i Roinn an Stáit mar is cuí do cheapacháin shinsearacha ainmnithe;

l) teacht os comhair Choiste Oireachtais má fhaightear iarratas scríofa uaidh, chun cuntas a thabhairt faoi riarachán ginearálta na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí de réir mar a theastódh ó Choiste dá leithéid.

Beidh an Príomhfheidhmeannach (agus a b(h)aill foirne) freagrach as cumarsáid a dhéanamh leis an phobal i gcoitinne agus leis na meáin faoi bheartas nó faoi fhorbairtí eile san eagraíocht, lena n-áirítear sa chás gur chuir an Bord forbairtí dá leithéid le chéile.

 

Clár Stocaireachta

Is féidir an Clár Stocaireachta a fháil ag www.lobbying.ie

www.lobbying.ie

Níl baint ar bith ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí le haon Mheithleacha Machnaimh nó Ghrúpaí Ionadaíochta / Brústocaireachta