Grianghraf dubh agus bán de chúigear i ngrúpa, a ndromanna leis an gceamara agus a lámha in airde le boscaí daite forleagtha ar an ngrianghraf

De réir Scéime Eiseamláirí a d’fhoilsigh an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, tá sé de dhualgas ar chomhlachtaí poiblí faisnéis a chur ar fáil don phobal mar chuid dá ngnáthghníomhaíochtaí gnó.

Tá an Scéim Eiseamláireach bunaithe ar an bprionsabal gur chóir do gach comhlacht poiblí an méid is nó faisnéise is féidir a chur ar fáil ar bhealach oscailte agus inrochtana ar bhonn rialta, lasmuigh d’fhorálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise, agus prionsabail na hoscailteachta, na trédhearcachta agus na cuntasachta á gcur san áireamh, de réir mar a leagtar amach san Acht um Shaoráil Faisnéise. Tá forálacha sa Scéim Foilseacháin Eiseamláireach maidir le taifid a fhoilsiú agus a chur ar fáil lasmuigh d’fhorálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise, mura bhfuil cosc air sin faoin dlí.

Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo:

Eolas faoin tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí

Seirbhísí a Chuirtear nó a Chuirfear ar fáil don Phobal

An Próiseas maidir le Cinntí a Dhéanamh faoi Mholtaí Móra Beartais

Eolas Airgeadais

Soláthar

Taifead d'eolas a Nochtar faoin Acht um Shaoráil Faisnéise agus Eolas Eile atá le Foilsiú go Rialta