Fógra faoi sceamáil ar WhatsApp atá dírithe ar publicjobs.ie Faigh tuilleadh eolais

Ár bPróiseas Earcaíochta

 BGrianghraf dubh agus bán de bheirt fhear agus thriúr ban le boscaí daite forleagtha ar an ngrianghrafCreidimid go gcuireann fostaithe ó gach carn den tsochaí fuinneamh in ionaid oibre, rud a spreagann polasaithe, cláir agus seirbhísí níos freagrúla agus níos ionchuimsithí. Tá daoine ag croílár ár ngnó agus is í an tosaíocht atá againn lucht saothair den scoth ina bhfuil éagsúlacht le brath a earcú chun seirbhísí poiblí freagrúla agus ionchuimsitheacha a chur ar fáil do mhuintir na hÉireann.

TEarcaítear formhór na ról Státseirbhíse agus Seirbhíse Poiblí trí chomórtais earcaíochta ina mbíonn líon mór iarratas (róil d’Oifigigh Chléireachais Shealadacha agus Bhuana, d’Oifigigh Feidhmiúcháin, do Ghardaí faoi Oiliúint, d’Oifigigh Phríosúin, do Thríú Rúnaithe, agus d’Oifigigh Riaracháin / róil do Chéimithe srl.). Maidir le poist Ghairmiúla, Theicniúla agus Bhainistíochta ar leith, déanaimid earcaíocht ar bhonn saincheaptha le linn na bliana.

Toisc go meallann comórtais earcaíochta do roinnt ról sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí líon mór iarrthóirí, caithfidh iarrthóirí tabhairt faoi réimse de thrialacha agus de chleachtaí measúnaithe cuí le linn roinnt staideanna roghnaithe. Bainimid úsáid as cur chuige atá á threorú ag éileamh, a chiallaíonn gur féidir go gcuirfí iarrthóirí ar aghaidh i ngrúpaí trí staideanna éagsúla measúnaithe ag amanna éagsúla, bunaithe ar líon na bhfolúntas a thagann chun cinn.

Gnáthamlínte Earcaíochta

Braithfidh amlínte ar chúinsí éagsúla, lena n-áirítear (ach ní liosta iomlán é seo); líon na n-iarratas, líon na bhfolúntas, agus na hacmhainní atá ar fáil mar gheall ar líon na gcomórtas eile atá beo ag am áirithe. De ghnáth, maireann painéal thart ar 18-24 mhí agus is féidir go gcuirfí iarrthóirí faoi mheas am ar bith. Níl aon chinnteacht ann, áfach, go bhfaighidh iarrthóir tairiscint ar phost má chuirtear ar phainéal iad. Braitheann líon na ról a líontar ó phainéal ar líon na bhfolúntas ábhartha a thagann chun cinn le linn na tréimhse sin.

Uaireanta, maireann comórtais earcaíochta ina mbíonn líon mór iarratais do ghráid ghinearálta, m.sh. Oifigigh Chléireachais Shealadacha nó Bhuana, Oifigigh Feidhmiúcháin agus Oifigigh Riaracháin, roinnt míonna de bharr líon suntasach na n-iarratas a fhaightear de ghnáth. De ghnáth, téann iarrthóirí trí gach staid den phróiseas earcaíochta i ngrúpaí. Braithfidh uimhir do ghrúpa ar an marc a fuair tú, i gcomparáid le gach iarrthóir eile, ag an staid chuí sa chomórtas ábhartha. Téann iarrthóirí a bhaineann marcanna níos airde amach ar aghaidh níos luaithe.

Déanfar ár rannán ina bhfuil An tEolas is Déanaí faoi Fheachtais a nuashonrú le heolas ábhartha faoi chomórtais ar leith agus tabharfar tuiscint níos fearr duit ansin ar na hamlínte atá beartaithe dár bhfeachtais.

Staideanna inár bPróiseas Earcaíochta

Bíonn ár bpróiseas earcaíochta difriúil, ag brath ar an ról áirithe atá i gceist nó ar an gcineál comórtais atá á reáchtáil. Bíonn roinnt staideanna i gceist sa phróiseas earcaíochta, a ndéantar cur síos orthu thíos. Is fiú a thabhairt faoi deara nach mbaintear úsáid as na staideanna céanna do gach ról. Ina theannta sin, tá an liosta thíos de na measúnuithe a d’fhéadfadh a bheith i gceist rangaithe, ach níl sé in ord croineolaíoch. Is féidir go mbeadh trialacha nó cleachtaí eile a aithníodh mar thrialacha nó chleachtaí cuí le déanamh sa phróiseas earcaíochta.

Roimh gach staid den phróiseas earcaíochta, gheobhaidh tú cuireadh trí do chlár teachtaireachtaí ar publicjobs.ie. Nuair a ghlacann tú le cuireadh, is féidir go seolfar ábhar taithíochta, cáipéisí nó ainmneacha na measúnóirí chugat roimh an measúnú.

Bí ar an eolas nach bhfuil aon chinnteacht ann go dtabharfar tairiscint ar phost duit, cé go ndéanaimid iarracht gan iarrthóirí a chur ar phainéal mura bhfuil an t-éileamh ann, mar is féidir nach mbainfear d’áit ar an bpainéal amach má tá an t-éilamh níos ísle ná an t-éileamh a rabhthas ag súil leis.

Toisc go mbíonn ár bpróiseas earcaíochta casta agus toisc go dtéann roinnt grúpaí éagsúla ar aghaidh i rith thréimhse an chomórtais, go háirithe do chomórtais ina mbíonn líon mór iarratas, moltar go láidir d’iarrthóirí féachaint ar Leabhrán Eolais an Chomórtais do gach comórtas earcaíochta chun a dheimhniú go gcomhlíonann tú na riachtanais cháilitheachta sula gcuireann siad iarratas isteach nó sula dtugann siad faoi na staideanna measúnaithe éagsúla.

Tuilleadh Eolais

Chun tuilleadh eolais a fháil faoinár bPróiseas Earcaíochta, téigh go dtían leathanach ar a bhfuil Ceisteanna Coitianta agus chun teacht ar nodanna agus eolas praiticiúil faoin gcaoi ar féidir leat ullmhúchán a dhéanamh do na staideanna éagsúla den phróiseas earcaíochta, téigh go dtí ar na rannáin faoi Iarratais, Thrialacha agus Agallaimh.

Téigh go dtí an leathanach Dean Teagmhail Linn más mian leat dul i dteagmháil linn.