Ár bPróiseas Earcaíochta

 BGrianghraf dubh agus bán de bheirt fhear agus thriúr ban le boscaí daite forleagtha ar an ngrianghrafCreidimid go gcuireann fostaithe ó gach carn den tsochaí fuinneamh in ionaid oibre, rud a spreagann polasaithe, cláir, agus seirbhísí níos freagrúla agus níos ionchuimsithí. Tá daoine ag croílár ár ngnó agus is í an tosaíocht atá againn lucht saothair den scoth ina bhfuil éagsúlacht le brath a earcú chun seirbhísí poiblí freagrúla agus ionchuimsitheacha a chur ar fáil do mhuintir na hÉireann.

Earcaítear formhór na ról Státseirbhíse agus Seirbhíse Poiblí trí chomórtais earcaíochta ina mbíonn líon mór iarratas (róil d’Oifigigh Chléireachais Shealadacha agus Bhuana, d’Oifigigh Feidhmiúcháin, do Ghardaí faoi Oiliúint, d’Oifigigh Phríosúin, do Thríú Rúnaithe, agus d’Oifigigh Riaracháin / róil do Chéimithe srl.). Maidir le poist Ghairmiúla, Theicniúla agus Bhainistíochta ar leith, déanaimid earcaíocht ar bhonn saincheaptha le linn na bliana.

Toisc go meallann comórtais earcaíochta do roinnt ról sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí líon mór iarrthóirí, caithfidh iarrthóirí tabhairt faoi réimse de mheasúnuithe agus chleachtaí cuí le linn roinnt céimeanna roghnaithe. Bainimid úsáid as cur chuige atá á threorú ag éileamh, a chiallaíonn gur féidir go gcuirfí iarrthóirí ar aghaidh i ngrúpaí (.i. grúpaí d’iarrthóirí de réir a chéile) trí chéimeanna éagsúla measúnaithe ag amanna éagsúla, bunaithe ar líon na bhfolúntas a thagann chun cinn.

De ghnáth, cuirtear iarrthóirí a n-éiríonn leo ag an gcéim dheiridh den phróiseas ar ‘phainéal’, agus cuirtear in ord fiúntais iad (.i. in ord uimhriúil bunaithe ar a bhfeidhmíocht/marcanna ag an gcéim dheiridh). Roghnaítear iarrthóirí ón liosta seo in ord agus tairgtear post nó ‘ceapachán’ dóibh, de réir mar a thagann folúntais chun cinn.

Gnáthamlínte Earcaíochta

Braithfidh amlínte ar chúinsí éagsúla, lena n-áirítear (ach ní liosta iomlán é seo); líon na n-iarratas, líon na bhfolúntas, agus na hacmhainní atá ar fáil mar gheall ar líon na gcomórtas eile atá beo ag am áirithe. De ghnáth, maireann painéal thart ar 18-24 mhí agus is féidir go gcuirfí iarrthóirí faoi mheas am ar bith. Níl aon chinnteacht ann, áfach, go bhfaighidh iarrthóir tairiscint ar phost má chuirtear ar phainéal iad. Braitheann líon na ról a líontar ó phainéal ar líon na bhfolúntas ábhartha a thagann chun cinn le linn na tréimhse sin.

Uaireanta, maireann comórtais earcaíochta ina mbíonn líon mór iarratais do ghráid ghinearálta, m.sh. Oifigigh Chléireachais Shealadacha nó Bhuana, Oifigigh Feidhmiúcháin agus Oifigigh Riaracháin, roinnt míonna de bharr líon suntasach na n-iarratas a fhaightear de ghnáth. De ghnáth, téann iarrthóirí trí gach céim den phróiseas earcaíochta i ngrúpaí. Braithfidh uimhir do ghrúpa ar an marc a fuair tú, i gcomparáid le hiarrthóirí eile, ag an gcéim chuí sa chomórtas. Téann iarrthóirí a bhaineann marcanna níos airde amach ar aghaidh níos sciobtha.

Céimeanna inár bPróiseas Earcaíochta

Bíonn ár bpróiseas earcaíochta difriúil, ag brath ar an ról áirithe atá i gceist nó ar an gcineál comórtais. Bíonn roinnt céimeanna i gceist sa phróiseas earcaíochta, a ndéantar cur síos orthu thíos. Is fiú a thabhairt faoi deara nach mbaintear úsáid as na céimeanna céanna do gach ról. Ina theannta sin, tá an liosta thíos de na measúnuithe a d’fhéadfadh a bheith i gceist rangaithe, ach níl sé in ord croineolaíoch. Is féidir go mbeadh trialacha nó cleachtaí breise a aithníodh mar thrialacha nó chleachtaí cuí mar chuid den phróiseas earcaíochta.

Roimh gach céim den phróiseas earcaíochta, gheobhaidh tú cuireadh trí do chlár teachtaireachtaí ar publicjobs.ie. Nuair a ghlacann tú le cuireadh, is féidir go seolfar eolas, cáipéisí, nó ainmneacha na mBall den Bhord chugat roimh ré.

Bí ar an eolas nach bhfuil aon chinnteacht ann go dtabharfar tairiscint ar phost duit, cé go ndéanaimid iarracht gan iarrthóirí a chur ar phainéal mura bhfuil an t-éileamh ann, mar is féidir nach mbainfear d’áit ar an bpainéal amach má tá an t-éileamh níos ísle ná an t-éileamh a rabhthas ag súil leis.

Toisc go mbíonn ár bpróiseas earcaíochta casta agus toisc go dtéann roinnt grúpaí éagsúla ar aghaidh i rith thréimhse an chomórtais, go háirithe do chomórtais ina mbíonn líon mór iarratas, moltar go láidir d’iarrthóirí féachaint ar Leabhrán Eolais an Chomórtais do gach comórtas earcaíochta chun a dheimhniú go gcomhlíonann tú na riachtanais cháilitheachta sula gcuireann siad iarratas isteach nó sula dtugann siad faoi na céimeanna measúnaithe éagsúla.

Gluais Téarmaí

 • Comórtais ina mbíonn Líon Mór Iarratas:Is comórtais iad seo ina mbíonn líon mór iarratas chun líon mór folúntas a líonadh.
 • Leabhrán Eolais an Chomórtais Tá Leabhrán Eolais ar fáil do gach comórtas ina gcuirfear sonraí ar fáil faoin ról, faoin údarás fostaithe, faoi riachtanais cháilitheachta, faoin bpróiseas earcaíochta agus faoin luach saothair.
 • An Próiseas Earcaíochta: Is é an próiseas earcaíochta an liosta de chéimeanna measúnaithe a ndéantar cur síos air i Leabhrán Eolais an Chomórtais.
 • Incháilitheacht: Bíonn critéir cháilitheachta ar leith i bhfeidhm do gach ról, a ndéanfar cur síos orthu i Leabhrán Eolais an Chomórtais. Ní mór d’iarrthóirí gach critéar cáilitheachta a chomhlíonadh, m.sh. taithí ar leith a bheith acu nó cáilíocht ar leith, agus, mura gcomhlíonann siad na critéir, ní cheapfar iad. Is faoin iarrthóir atá sé a chinntiú go gcomhlíonann siad na riachtanais cháilitheachta a ndéantar cur síos orthu i Leabhrán Eolais an Chomórtais.
 • Measúnuithe:Is éard atá i gceist le measúnuithe ná trialacha, agallaimh nó próisis éagsúla a mbaintear úsáid astu le linn an phróisis earcaíochta. Déantar cur síos ar gach céim a d’fhéadfadh a bheith i gceist sa mhír dar teideal Ár bPróiseas Earcaíochta.
 • Céimeanna: Is iad na céimeanna na céimeanna agus na measúnuithe a bhaineann leis an bpróiseas earcaíochta ó chéim an iarratais go céim an cheapacháin. Tá sonraí faoi na céimeanna a d’fhéadfadh a bheith i gceist ar fáil thíos.
 • Ábhar Eolais: Ag céimeanna éagsúla den phróiseas earcaíochta, seans go seolfar ábhar eolais chugat chun cabhrú leat tuiscint a fháil ar leagan amach na measúnuithe a bheidh le déanamh.
 • Sraitheanna:Bíonn sraitheanna éagsúla i gceist i roinnt comórtas agus bíonn critéir cháilitheachta éagsúla acu. Mar shampla, tá comórtais ‘Oscailte’ ann (tá baill den phobal cáilithe chun iarratas a chur isteach, má chomhlíonann siad na critéir cháilitheachta eile) agus comórtais ‘Idir-Rannacha’ (níl cead ach ag Státseirbhísigh cur isteach orthu, má chomhlíonann siad na critéir cháilitheachta eile). Is féidir go ndéanfar iarrthóirí a mheas ag gach céim do shraith amháin nó do roinnt sraitheanna nó is féidir go ndéanfaidh iarrthóirí measúnuithe breise do shraith ar leith. Déanfar cur síos ar an bpróiseas earcaíochta atá i gceist i Leabhrán Eolais an Chomórtais.
 • Grúpaí:Is grúpa d’iarrthóirí ar éirigh leo atá i gceist, a théann ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile. Cuirfear i ngrúpa thú, bunaithe ar d’áit san ord fiúntais. Bíonn líon éagsúil daoine i ngrúpaí agus braitheann líon na ndaoine i ngrúpa ar na folúntais atá ar fáil nó atá tuartha ag am áirithe, mar bainimid úsáid as cur chuige atá á threorú ag éileamh.
 • Áit san Ord Fiúntais: Is í d’áit san ord fiúntais d’áit laistigh den ghrúpa iarrthóirí ar éirigh leo ag céim áirithe. Mar shampla, má bhain tú na marcanna is airde amach i dtrialacha inniúlachta ag Céim 1, bheifeá sa chéad áit san ord fiúntais do Chéim 1. Tugtar na háiteanna is airde ar an bpainéal do na daoine a fhaigheann na marcanna is airde agus téann siadsan ar aghaidh chuig an gcéad chéim eile ar dtús.
 • Cur chuige atá á threorú ag éileamh: Úsáidtear cur chuige i leith na hearcaíochta atá á threorú ag éileamh chun an líon iarrthóirí a fhaigheann cuireadh chuig céimeanna eile agus na hamlínte idir gach céim a shocrú. Braithfidh an líon daoine i ngrúpa agus an amlíne idir gach measúnú ar na folúntais atá ar fáil nó atá tuartha.
 • Bord: Is iad na Baill den Bhord na daoine a dhéanfaidh measúnú ort nó a chuirfidh faoi agallamh thú ag gach céim den phróiseas earcaíochta.
 • Baill an Bhoird: Is iad na Baill den Bhord na daoine a dhéanfaidh measúnú ort nó a chuirfidh faoi agallamh thú ag gach céim den phróiseas earcaíochta.
 • Painéal: Is éard atá i gceist le painéal ná grúpa nó roinnt grúpaí d’iarrthóirí ar éirigh leo ag an gcéim dheiridh de phróiseas roghnaithe. Cuirtear iarrthóirí ar phainéal in ord fiúntais de ghnáth, bunaithe ar a bhfeidhmíocht/marcanna ag an gcéim dheiridh. Nuair a bhaintear d’áit san ord fiúntais amach ar an bpainéal, de réir mar a thagann folúntais chun cinn, rachaidh tú tríd an bpróiseas imréitigh sula dtairgtear post duit. Bí ar an eolas nach bhfuil aon chinnteacht ann go gceapfar thú nó go dtairgfear post duit má chuirtear ar phainéal thú.
 • Imréiteach: Seiceálacha cáilitheachta agus cúlra deiridh a dhéantar sula gceaptar iarrthóir. Ag brath ar an oifig atá i gceist agus ar an gcineál oibre a bheidh i gceist, bíonn leibhéil éagsúla imréitigh i gceist. Féach ar na sonraí uilig sa mhír thíos maidir leis an imréiteach.
 • Ceapachán: Nuair a chomhlíontar gach riachtanas imréitigh, seolfaidh an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí fógra ceapacháin chugat agus sonraí faoi theagmhálaí AD d’fhostóra nua. Socróidh d’fhostóir nua gach gné den ionduchtú do do ról nua; níl baint ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí leis seo ón gcéim seo ar aghaidh.

Tuilleadh Eolais

Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh go dtí an leathanach ar a bhfuil Ceisteanna Coitianta agus chun teacht ar nodanna agus eolas praiticiúil faoin gcaoi ar féidir leat ullmhúchán a dhéanamh do na céimeanna éagsúla den phróiseas earcaíochta, téigh go dtí na míreanna faoi Iarratais, Thrialacha agus Agallaimh thíos.

Más mian leat dul i dteagmháil linn, is féidir leat é sin a dhéanamh trí úsáid a bhaint as na roghanna atá ar fáil ar an leathanach dar teideal Téigh i dTeagmháil Linn.