Fúinn

Is í an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí an eagraíocht lárnach a chuireann seirbhísí earcaíochta, measúnaithe agus roghnaithe ar fáil don Státseirbhís agus don tSeirbhís Phoiblí. Táimid tiomanta do sheirbhís earcaíochta den chéad scoth a chur ar fáil dár gcliaint, lena n-áirítear Ranna agus Gníomhaireachtaí Rialtais agus Údaráis Áitiúla, le hiarrthóirí oiriúnacha a earcú. Ina theannta sin, cuirimid geata éifeachtach ar fáil le daoine oiriúnacha a aimsiú do cheapacháin a dhéanann Airí ar Bhoird Stáit

róil sa tseirbhís phoiblí, agus tá dea-cháil orainn mar gheall go gcuirimid roghnú neamhspleách atá bunaithe ar fhiúntas ar fáil. Tá sé de phribhléid againn tacú le Rialtas na hÉireann agus lenár gcliaint le seirbhísí poiblí ar ardchaighdeán a chur ar fáil, trí lucht saothair cumasach agus tiomanta ina bhfuil éagsúlacht le brath, agus ar léiriú é ar éagsúlacht na sochaí ar a bhfreastalaíonn sé, a chur ar fáil.

“Táimid tiomanta dona chinntiú go léiríonn ár seirbhís phoiblí éagsúlacht na sochaí ar a bhfreastalaíonn sí”

Tá an-áthas ar an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí an Ráiteas Straitéise seo, NUA26, a fhorbraíonn an straitéis roimhe seo, NUA23, a chur i láthair. Chun NUA26 a fhorbairt, rinneamar machnamh ar agus d’fhoghlaimíomar ó na dúshláin a bhí romhainn agus ó na héachtaí a bhaineamar amach le trí bliana anuas.

Tá fís láidir againn agus tá ár n-aidhm agus ár gcaighdeáin mar bhonn fúithi. Léiríonn fís, aidhm agus caighdeáin na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, a forbraíodh ar dtús in 2020, ár ról mar sholáthraí gairmiúil earcaíochta don tseirbhís phoiblí agus mar chaomhnóirí thraidisiún na hearcaíochta neamhspleáiche, neamhchlaonta sa tseirbhís phoiblí atá bunaithe ar fhiúntas.

Bíonn ról lárnach againn i dtaca le seirbhís lárnaithe earcaíochta, mheasúnaithe agus roghnaithe a chur ar fáil don tseirbhís phoiblí agus léiríonn NUA26 ár ngealltanas dul i ngleic leis na dúshláin shuntasacha atá roimh an tseirbhís phoiblí agus shochaí na hÉireann. Táimid tiomanta do fhreagracht a ghlacadh as ár soláthar seirbhíse agus bainfimid úsaid as bearta éifeachtacha chun feidhmíocht agus sástacht cliant agus iarrthóirí a mheas agus tuairisceoimid na staitisticí sin go poiblí.

Músclóimid muinín inár gcliaint i dtaca le caighdeán agus soláthar na seirbhísí a chuirimid ar fáil. Tabharfaimid tacaíocht do chliaint sa tseirbhís phoiblí chun gur féidir leo daoine cumasacha a mhealladh trí chur chuige nua-aimseartha agus gníomhach i leith seirbhísí earcaíochta agus measúnaithe a chur i bhfeidhm. Déanfaimid ár ndícheall róil sa tseirbhís phoiblí a chur chun cinn trí mhargaíocht agus trí bhéim a leagan ar an obair fhiúntach agus éagsúil atá ar fáil agus ar an deis atá againn dea-thionchar a imirt ar mhuintir na hÉireann.

Táimid dírithe ar a chinntiú gur léiriú í an tseirbhís phoiblí ar an tsochaí ar a bhfreastalaíonn sí agus tuigimid an ról atá againn i dtaca le daoine éagsúla a mhealladh ar bhealach gníomhach agus i dtaca le hobair a dhéanamh lenár gcliaint chun a chinntiú go gcuireann siad na róil agus an taithí oibre atá ag teastáil ar fáil chun daoine cumasacha a choinneáil.

D’aithníomar trí ghné straitéiseacha a bheidh mar bhonn faoinár dtosaíochtaí sna blianta atá amach romhainn. Maidir le príomhghné na straitéise nua seo, tá sé mar aidhm againn barr feabhais san earcaíocht a sholáthar, toisc go dtuigimid go gcaithfimid ár n-amscálaí soláthair seirbhíse a fheabhsú agus oibriú le comhpháirtithe straitéiseacha chun réitigh fhreagrúla agus shaincheaptha earcaíochta a chur ar fáil. Tugann na pleananna atá againn oibriú le cliaint chun constaicí ar bharr feabhais san earcaíocht a bhaint agus leas a bhaint as ár dtuiscintí agus ár dtaithí mar earcaitheoir lárnach do róil sa tseirbhís phoiblí tacaíocht don phríomhghné seo. Ina theannta sin, tugann ár ngealltanas forbairt a dhéanamh ar an gcaoi a n-oibrímid agus féachaint chuige go seasfaidh an chaoi a n-oibrímid an aimsir agus a chinntiú go bhfuil an cumas againn atá ag teastáil chun torthaí a bhaint amach tacaíocht don phríomhghné chomh maith.


Íoslódáil ár Straitéis NUA 2026

link to nua 2026 strategy