CAD Í AN EARNÁIL PHOIBLÍ?

Tá an earnáil phoiblí OLLMHÓR agus, uaireanta, ceaptar go bhfuil sé deacair í a thuiscint dá bharr. Tá gairmeacha agus cineálacha poist ann nach bhfuil ar fáil ach san earnáil phoiblí agus gairmeacha agus cineálacha poist eile nach bhfuil ar fáil ach san earnáil phríobháideach, ach tá an-chuid deiseanna poist ann atá ar fáil sa dá earnáil. Cuireann an earnáil phoiblí seirbhísí poiblí ar fáil do Shaoránaigh na hÉireann. Seo a leanas struchtúr na hearnála poiblí...


RIALTAS NA HÉIREANN

Faoi láthair, tá 18 Roinn, lena n-áirítear an Roinn Oideachais, an Roinn Sláinte, an Roinn Tithíochta, an Roinn Iompair, an Roinn Comhshaoil, an Roinn Dlí agus Cirt, agus a lán Ranna eile, i RIALTAS NA HÉIREANN.

AN STÁTSEIRBHÍS

Tugann AN STÁTSEIRBHÍS tacaíocht do rialtas an lae chun a pholasaithe a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm, ach tá sí neamhchlaonta, ó thaobh na polaitíochta de.

TSEIRBHÍS PHOIBLÍ

Áirítear sa TSEIRBHÍS PHOIBLÍ gníomhaireachtaí Stáit, m.sh. FSS, An Garda Síochána agus RTÉ, mar aon le hÚdaráis Áitiúla, .i. Comhairlí Cathrach agus Comhairlí Contae.


CÉN CHAOI A MBAINEANN AN EARNÁIL PHOIBLÍ LE MO CHONAIR GHAIRME?

1. Roghanna d’fhágálaithe scoile

Maidir le daoine a fhágann an scoil agus iad óg, agus a bhfuil 17 mbliana nó níos mó slánaithe acu, tagann siad isteach sa státseirbhís mar Oifigigh Chléireachais nó mar Oifigigh Chléireachais Shealadacha de ghnáth. Cuireann daoine sna róil seo tacaíocht riaracháin ar fáil laistigh de roinn rialtais agus bíonn difríochtaí idir na róil, ag brath ar an eagraíocht fostaithe (m.sh. An Roinn Iompair, an Roinn Dlí agua Cirt, srl.). De ghnáth, bíonn ar Oifigeach Cléireachas buan nó sealadach comhdú a dhéanamh, déileáil le ríomhphoist, dualgais a chomhlíonadh ag deasc fáiltithe agus páirt a ghlacadh in obair tionscadail. Leagtar béim ar a bheith ag obair mar bhall d’fhoireann chun seirbhísí tábhachtacha poiblí a chur ar fáil agus ar leas a bhaint as an teicneolaíocht is déanaí chun seirbhís phoiblí ar ardchaighdeán a chur ar fáil do mhuintir na hÉireann.

2. Deiseanna do chéimithe ollscoile

De ghnáth, tagann céimithe ollscoile isteach sa státseirbhís ag leibhéal an Oifigigh Feidhmiúcháin agus ag leibhéal an Oifigigh Riaracháin. Tá deiseanna do Chéimithe sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí curtha in oiriúint le céad glúin eile cheannairí na Státseirbhíse agus na Seirbhíse Poiblí a spreagadh, dúshlán a chur rompu agus tacaíocht a thabhairt dóibh. Mar Chéimí, beidh an deis agat a bheith ag obair ar thionscadail a chuirfidh le forbairt shóisialta agus eacnamaíoch na hÉireann. Más duine thú a bhaineann taitneamh as obair dhúshlánach agus má chreideann tú i gcoincheap na seirbhíse poiblí, is féidir go mbeadh post den chineál seo oiriúnach duit.

3. Oiliúint agus Forbairt

Ag brath ar an ról agus ar an roinn, bheadh an deis agat do scileanna a fhorbairt ar bhealaí éagsúla agus bheadh an deis agat do scileanna a fhorbairt agus tú féin a fhorbairt go gairmiúil trí chláir oiliúna ar ardchaighdeán, trí chórais mheantóireachta agus tacaíochta, trí thionscnaimh oiliúna inmheánacha, agus trí dheiseanna éagsúla eile – tá an tacaíocht seo ann chun a chinntiú go bhfuil na scileanna agus an t-eolas agat atá ag teastáil chun go n-éireodh leat i ról gnóthach ina bhfuil béim ar thorthaí sa tSeirbhís Phoiblí.


COSAIR & RÓL GAIRMEACHA

 • CUIR AITHNE AR JULIANA

  CUIR AITHNE AR JULIANA
  SLÁINTE & SÁBHÁILTEACHT

  Is Oifigeach Cléireachais Sealadach (TCO) i Sláinte agus Sábháilteacht leis an Roinn Coimirce Sóisialaí í Juliana.

 • CUIR AITHNE AR JACOB

  CUIR AITHNE AR JACOB
  OIFIGEACH CUMARSÁIDE

  Is Oifigeach Cumarsáide (leibhéal an Oifigigh Feidhmiúcháin) é Jacob i Roinn an Taoisigh.

 • CUIR AITHNE AR VICTORIA

  CUIR AITHNE AR VICTORIA
  EACNAMAÍOCH

  Thosaigh Victoria a Gairm nuair a bhí sí 24 bliana d’aois agus oibríonn sí faoi láthair mar Eacnamaí (Oifigeach Riaracháin) sa Roinn Oideachais.

 • CUIR AITHNE AR ALLAYNE

  CUIR AITHNE AR ALLAYNE
  OIFIGEACH RIARACHÁIN

  Is Oifigeach Riaracháin í Allayne san Aonad um Fheidhmíocht Cúraim Leanaí agus Obair Shóisialta sa Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige (RLCMLÓ)

 • CUIR AITHNE AR IMED

  CUIR AITHNE AR IMED
  FEIDHMEANNACH FORBARTHA

  Is Feidhmeannach Forbartha Gnó Réigiúnaigh é Imed le Gníomhaireacht Forbartha Tionscail na hÉireann

 • CUIR AITHNE AR KATRINA

  CUIR AITHNE AR KATRINA
  LEAS-ARD-CHONSAL

  Tá Katrina ina Leas-Ard-Chonsal na hÉireann i Hong Cong agus Macao (3ú leibhéal Rúnaí) leis an Roinn Gnóthaí Eachtracha.

 • CUIR AITHNE AR ADEOLA

  CUIR AITHNE AR ADEOLA
  ACMHAINNÍ DAONNA

  Is Oifigeach Riaracháin í Adeola i rannán Acmhainní Daonna na Roinne Dlí agus Cirt.

 • CUIR AITHNE AR ALAN

  CUIR AITHNE AR ALAN
  LÁIMHSEÁLAÍ MADRAÍ

  Thosaigh Alan in Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim mar Oifigeach Cléireachais agus chuir sé isteach ar ról mar Láimhseálaí Madraí i Rannóg na gCustam.

 • CUIR AITHNE AR NIAMH

  CUIR AITHNE AR NIAMH
  RIALTÓIR LEIGHIS

  Is Rialtóir Éigeandála Leighis í Niamh leis an Ionad Oibríochta Éigeandála Náisiúnta – an tSeirbhís Náisiúnta Otharcharranna.

  Naisc Thacaíochta

  RANNA RIALTAIS

  RANNA RIALTAIS

  GNÍOMHAIREACHTAÍ RIALTAIS

  GNÍOMHAIREACHTAÍ RIALTAIS

  RIALTAS ÁITIÚIL

  RIALTAS ÁITIÚIL

  ÁR SEIRBHÍS PHOIBLÍ

  ÁR SEIRBHÍS PHOIBLÍ

  irish times article

  Alt: Cén fáth ar chóir duit do mhachnamh a dhéanamh ar
  ghairm san earnáil phoiblí?

  opens AN GARDA SÍOCHÁNA website

  AN GARDA SÍOCHÁNA

  opens FSS website

  FSS

  opens FÓRSAÍ COSANT website

  NA FÓRSAÍ COSANT

  opens OIDEACHAS website

  OIDEACHAS

  opens AN TSEIRBHÍS NÁISIÚNTA OTHARCHARRANNA website

  AN TSEIRBHÍS NÁISIÚNTA OTHARCHARRANNA

  opens TAIRSEACH GAIRMEACHA website

  TAIRSEACH GAIRMEACHA

  opens publicjobs on youtube

  PUBLIC JOBS AR YOUTUBE


  NÁ CAILL AN DEIS

  Má tá suim agat i ngairm san earnáil phoiblí, agus má chomhlíonann tú na critéir cháilitheachta, cláraigh d’fholáirimh maidir le poist ar publicjobs.ie chun eolas a fháil faoi dheiseanna de réir mar a thagann siad chun cinn. Chliceáil anseo chun clárú d’fholáirimh maidir le poist.


  BA BHREÁ LINN CLOISTEÁIL UAIT

  Má tá tuilleadh ceisteanna agat nó más mian leat aiseolas a thabhairt i dtaca leis an eolas a cuireadh ar fáil, téigh i dteagmháil linn trí ríomhphost a sheoladh chugainn ag Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.  CEISTEANNA COITIANTA DO DHALTAÍ