Éagsúlacht agus Cuimsiú

 Éagsúlacht agus Cuimsiú

 

Tá an tseirbhís phoiblí chomh maith le sochaí na hÉireann ag athrú go gníomhach chun na pobail a dtugaimid seirbhís dóibh a thaispeáint agus tá sé tiomanta do chomhionannas do dheiseanna i ngach cleachtas i dtaca le fostaíocht.

Le linn a saol oibre, is féidir le Seirbhísigh Phoiblí a bheith cinnte go bhfuil comhionannas i bhfeidhm ina nEagraíocht, Roinn nó Oifig, is cuma faoi inscne, stádas pósta nó teaghlaigh, claonadh gnéis, creideamh, aois, míchumas, cine nó a bheith i do bhall den Lucht Siúil.   

Tá dualgas ar gach Seirbhíseach Poiblí timpeallacht oibre a chruthú ina bhfuil meas ag daoine ar dhifríochtaí agus ina bpléitear le gach dune - baill foirne, cliaint agus custaiméirí - mar dhaoine aonair. 

Éagsúlacht agus CuimsiúTá sé beartaithe ag fostóirí sa tseirbhís phoiblí comhionannas iomlán deiseanna a bhaint amach trí shúil a choinneáil de shíor ar a chleachtais fostaíochta lena chinntiú gur féidir leo baill foirne cumasacha éagsúla a mhealladh, a choinneáil agus a fhorbairt chun spriocanna seirbhíse poiblí a sholáthar. 

Mar shampla, tá an Státseirbhís ina iomláine ag obair go crua lena chinntiú gur ‘Fostóir de Rogha’ é trí chinntiú go bhfuil an obair a dhéanann státseirbhísigh éagsúil agus le ciall agus go bhfuil an tacaíocht ann chun na scileanna cuí a thabhairt do dhaoine dul i mbun obair na státseirbhíse ar son na sochaí. Tá an Státseirbhís faoi láthair ag forbairt beartas nua-aoise agus forásach Éagsúlachta agus Cuimsithe a chuideoidh linn ár ndualgais san earnáil phoiblí a chomhlíonadh chun comhionannas a chur chun cinn, deireadh a chur le leithcheal agus cearta daonna gach státseirbhíseach a chosaint.                                                                                                           

Tá cuntas teiste roinnt mhaith eagraíochtaí san earnáil phoiblí maidir le héagsúlacht agus cuimsiú go mór chun tosaigh ar eagraíochtaí eile. Tá bród orainn as roinnt tionscnamh nua agus as cláir a bhuaigh gradaim i dtaca le hÉagsúlacht agus Cuimsiú a chur chun cinn sa tseirbhís phoiblí. Seo roinnt samplaí:

 


OWL Guide

Clár Oibre Foghlama an Oireachtais

Is clár feidhmeach foghlama, forbartha agus sóisialaithe do dhaoine fásta faoi mhíchumas intleachta é Clár Oibre Foghlama an Oireachtais (OWL). Tacaíonn Seirbhís Thithe an Oireachtais leis an gClár, i gcomhar le KARE agus WALK (an dá eagraíocht tacaíochta). Tá sé mar aidhm ag an gClár na scileanna, an t-eolas agus an cumas cuí le teacht ar fhostaíocht fhiúntach ar íocaíocht a chur ar fáil do dhaoine faoi oiliúint. Tá seisear céimithe OWL fostaithe faoi láthair ar bhonn páirtaimseartha sa státseirbhís: tá ceathrar ball foirne i Seirbhís an Oireachtais agus tá beirt bhall foirne sa tSeirbhís um Cheapcháin Phoiblí.

Le tacaíocht a thabhairt don tSeirbhís Phoiblí, maidir leis an bhfostaíocht chuimsitheach, táimid tar éis Treoir maidir leis an bhFostaíocht Chuimsitheach: Ag Tacú le Daoine faoi Mhíchumas Intleachta a chrurthú. Faigh tuilleadh eolais maidir leis an gcuimsiú eagraíochta a fhorbairt agus maidir leis an gcaoi ar féidir a bheith páirteach sa Chlár tríd an Treoir maidir leis an bhFostaíocht Chuimsitheach a íoslódáil.


Willing Able Mentoring (WAM) Programme

AHEAD LogoAr son na Státseirbhíse agus na Seirbhíse Poiblí, d’oibrigh Aonad Comhionannais na Státseirbhíse i gcomhar leis an Chumann um Rochtain agus Míchumas Ardoideachais (AHEAD) chun clár sé mhí atá íochta as a chruthú do chéimithe faoi mhíchumas. Go dtí seo d’éirigh leis an Chlár WAM socrúchán a fháil do os cionn 350 céimí. Fógraíonn WAM deiseanna trína gclár chun céimithe a chlárú ar a suíomh gréasáin.  Is féidir leat clárú le WAM anseo. Chomh luath agus atá siad cláraithe, is féidir le hiarrthóirí iarratas a dhéanamh do róil ar line.


Tá buntáistí éagsúla do chéimithe a dhéanann Clár WAM.  Tugann an clár deiseanna do chéimithe taithí oibre a ghnóthú, a ngairm a fhorbairt, scileanna nua a fhoghlaim, oiliúint a dhéanamh agus tacaíocht a fháil le linn a dtréimhse i socrúchán. Molaimid do chéimithe iarratas a dhéanamh ar róil linn tríd an Clár WAM.

Tá tuilleadh eolais agus deiseanna ar fáil ar shuíomh gréasáin AHEAD.

 

 

Acadamh Nuálaíochta Choláiste na Tríonóide 

Trinity Innovation Academy logoD’oibrigh an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí i gcomhar leis an Acadamh Nuálaíochta i gColáiste na Tríonóide ar dhá thionscadal chun éagsúlacht agus cuimsiú a spreagadh sa tSeirbhís Phoiblí. 

Tharla an chéad tionscadal “Saoránaigh ó Phobal na Polainne a mhealladh agus a thabhairt chuig an Státseirbhís agus an tSeirbhís Phoiblí” sa bhliain 2017  agus nuair a d’éirigh leis sin, comhlíonadh an dara tionscadal “Pobail na hÁise a mhealladh agus a thabhairt chuig an Státseirbhís agus an tSeirbhís Phoiblí” in Earrach na bliana 2018. 

Úsáideadh torthaí na dtuarascálacha seo mar chreat chun daoine a chur níos mó ar an eolas agus tuiscint a thabhairt maidir le dearcadh éagsúlachta agus cuimsithe a chruthú sa tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí agus sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís  Phoiblí. 

Tá sé beartaithe againn sa tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí agus ag Publicjobs.ie daoine a bhfuil cúlrá éagsúla acu a earcú.  Cabhraímid le daoine a bhfuil riachtanais sa bhreis acu le linn roghnaithe agus i gcinntiú go socraíonn siad go suaimhneach i bhfórsa oibre na seirbhíse poiblí. An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála  


An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála

I mí Bhealtaine 2018 cheadaigh Bord Bainistíochta na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála Plean Gníomhaíochta mar thacaíocht don obair leanúnach maidir le héagsúlacht agus comhionannas. Cuireann an tionscnamh seo leis an dul chun cinn a rinne an Roinn i dtaca le héagsúlacht agus ionchuimsitheacht sa tSeirbhís Phoiblí ó d’fhorbair siad grúpa oibre ar leith maidir le Comhionannas agus Éagsúlacht i 2016.

Shainaithin an Plean Gníomhaíochta roinnt tionscnamh a chuirfidh le dul chun cinn, a thabharfaidh faoi bhacainní don ionad oibre agus a léireoidh tiomantas d’éagsúlacht agus do chomhionannas. Tá na moltaí bunaithe ar dhea-chleachtas in aireachtaí iasachta eile agus ar theagmháil le heagraíochtaí poiblí agus príobháideacha (Coimisiún na hÉireann um Chearta Daonna agus Comhionannais san áireamh) a bhfuil cuntas teiste maith acu maidir le tacaíocht a thabhairt d’éagsúlacht.

 

Oifigeach Rochtana

Chun tuilleadh eolais faoi inrochtaineacht a fháil nó más duine faoi mhíchumas thú, féach ar na leathanaigh maidir le Daoine faoi Mhíchumas agus Inrochtaineacht nó déan teagmháil le:

Oifigeach Rochtana

Amanda Kavanagh

Ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Teileafón: (01) 8587655