Cé Hiad Na Cliaint A nDéanaimid Earcaíocht Dóibh?

 

Is í an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí (SCP), trína suíomh gréasáin, publicjobs.ie, an soláthraí lárnach de sheirbhísí earcaíochta don Státseirbhís. Cuirimid seirbhísí earcaíochta ar fáil chomh maith do na róil is sinsearaí in Údaráis Áitiúla, do phoist cheannaireachta agus do róil Chomhairleoirí Ospidéil do FSS, don Gharda Síochána agus do phoist ghairmiúla agus theicniúla speisialtachta éagsúla san Earnáil Phoiblí. Tugaimid tacaíocht chomh maith do cheapacháin a dhéanann Airí ar Bhoird Stáit trínár suíomh gréasáin Stateboards.ie.

Tá ról lárnach ag an tSeirbhís Phoiblí i saol eacnamaíoch agus sóisialta na hÉireann agus, mar earcaitheoirí, tá sé mar aidhm againn Seirbhís Phoiblí ar léiriú í ar phobail na hÉireann a bheith againn, le lucht saothair dinimiciúil a chinntiú, atá éifeachtach, nuálach, ionchuimsitheach agus ina bhfuil éagsúlacht le brathRIALTAS NA HÉIREANN

Faoi láthair, tá 18 Roinn, lena n-áirítear an Roinn Oideachais, an Roinn Sláinte, an Roinn Tithíochta, an Roinn Iompair, an Roinn Comhshaoil, an Roinn Dlí agus Cirt, agus a lán Ranna eile, i RIALTAS NA HÉIREANN

AN STÁTSEIRBHÍS

Tugann AN STÁTSEIRBHÍS tacaíocht do rialtas an lae chun a pholasaithe a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm, ach tá sí neamhchlaonta, ó thaobh na polaitíochta de.


TSEIRBHÍS PHOIBLÍ

Áirítear sa TSEIRBHÍS PHOIBLÍ gníomhaireachtaí Stáit, m.sh. FSS, An Garda Síochána agus RTÉ, mar aon le hÚdaráis Áitiúla, .i. Comhairlí Cathrach agus Comhairlí Contae.

Oibríonn os cionn 30,000 seirbhíseach poiblí i ranna agus i ngníomhaireachtaí rialtais agus in údaráis áitiúla le polasaithe a chur i bhfeidhm agus seirbhísí a chur ar fáil do mhuintir na hÉireann. Tá réimse na Talmhaíochta, na Cosanta, an Oideachais, na Timpeallachta, an Airgeadais, na nGnóthaí Eachtracha, na Sláinte, na Tithíochta, an Dlí, na Turasóireachta agus an Iompair san áireamh.

Nuair a oibríonn tú sa tSeirbhís Phoiblí bíonn deis ar leith agat seirbhísí tábhachtacha a chur ar fáil do phobal na hÉireann agus cabhrú leis na seirbhísí riachtanacha a bhfuil tionchar acu ar shochaí na hÉireann a mhúnlú.

Le tuilleadh eolais a fháil maidir le Ranna Rialtais, Gníomhaireachtaí Stáit agus hÚdaráis Áitiúla, cliceáil anseo.