Oftailmeolaíocht

Soláthraíonn speisialtacht na hoftailmeolaíochta deis ar leith maidir le raon fospeisialtóireachtaí lena n-áirítear péidiatraic, néar-oftailmeolaíocht, glácóma, súil-phlaistic/logall súile, gloin-reitineach, coirne agus deighleog tosaigh, athraonadh, oinceolaíocht súl, tráma, agus reitine míochaine.

Is rogha gairme spreagúil agus ardluais í oftailmeolaíocht laistigh den mhíochaine, agus is speisialtacht í ina ndearnadh dul chun cinn mear maidir le cóireálacha agus le teicneolaíochtaí nua le fiche bliain anuas. Tá sciar suntasach de ríochtaí atá bagrach don radharc agus a raibh droch-prognóis ag baint leo roimhe seo maidir le hothair inchoiscthe den chuid is mó anois a bhuíochas do dhiagnóis agus do chóireáil luath, rud a fhágann gur réimse an-sásúil ó thaobh na míochaine í oftailmeolaíocht do dhochtúirí chun aire a thabhairt dá n-othar inti.

Tá méadú tagtha ar an éileamh ar scileanna agus inniúlachtaí oftailmeolaithe mar gheall ar theacht na dteiripí nua atá ag déanamh éascaíocht ar chosc agus ar bhainistiú níos fearr ar ghalair súl in éineacht le déimeagrafaic othar atá ag forbairt. Is speisialtacht nuálach é cleachtas oftalmach agus is minic a théann sé i dtaithí ar theicneolaíochtaí nua agus teicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn amhail teicnící íomháithe, léasar, agus úsáid lionsaí ionsúileacha agus steintíní agus a chuireann na nithe thuas i bhfeidhm

Déanann oftailmeolaithe máinliachta oibríochtaí ionsúileacha micrea-mháinliachta amhail máinliacht stoite catarachta nó máinliacht deisiúcháin scoite reitine. Déanann formhór na n-oftailmeolaithe máinliachta máinliacht catarachta chomh maith le fospeisialtóireacht i réimse eile. Cé gur orgán an-bheag í an tsúil tá go leor fospeisialtóirí laistigh den oftailmeolaíocht

I bhfianaise a mhinice agus a bhíonn baint ag na súile le go leor galair sistéamacha, is minic a oibríonn oftailmeolaithe i ndlúthchomhar le speisialtóirí eile lena n-áirítear diaibéiteolaithe, réamaiteolaithe, néareolaithe, máinlianna CSS agus mascaille-aghaidhe chomh maith le péidiatraithe, liachleachtóirí ginearálta agus géineolaithe.

Le deich mbliana anuas, tá méadú ollmhór tagtha ar chóireálacha míochaine a spreag cleachtas oftailmeolaíochta chun bheith níos baintí leis an míochaine, rud a ligeann dúinn aghaidh a thabhairt ar na réimsí a bhfuil an t-éileamh is mó orthu i measc othar, go háirithe sna speisialtachtaí reitine míochaine, glácóma agus oftailmeolaíocht phéidiatraiceach.

I gcás reitine míochaine, d’athraigh dul chun cinn nua in instealltaí ionsúileacha agus in úsáid léasair an chóireáil o bhonn maidir le dhá riocht choiteanna atá bagrach don radharc, is iad sin meath macúlach seanaoise agus easaintéime diaibéitis. Ó tharla go bhfuil na riochtaí seo an-fhreagrúil do na teiripí nua, tá an obair an-luachmhar. Tá formhór na gcásanna daille iniompaithe agus inchóireáilte trí dhiagnóisiú agus idirghabháil luath, lena n-áirítear cásanna míochaine.

Sna 20 bliain atá romhainn, tiocfaidh méadú suntasach in Éirinn ar othair níos sine agus iad siúd a bhfuil diaibéiteas orthu araon agus, dá bhrí sin, tá méadú ag teacht freisin ar líon na n-oftailmeolaithe míochaine a theastaíonn chun na hothair seo a chóireáil.

Rinneadh infheistíocht shuntasach sa speisialtacht le blianta beaga anuas mar gheall ar an éileamh ar speisialtóirí sa réimse seo. Leanfar ar aghaidh leis seo le rolladh amach na Foirne Cúraim Súl Comhtháite agus ceapadh na bpost nua ar bhonn náisiúnta maidir le hoftailmeolaí míochaine comhairleach.

Is speisialtacht othar seachtrach í oftailmeolaíocht mhíochaine, tríd is tríd, agus tá ualach oibre ilghnéitheach i gceist léi lena n-áirítear seisiúin léasair, seisiúin mhionobráide, agus seisiúin insteallta agus cuimsíonn sí dul chun cinn teicneolaíochta agus oftalmach nua, lena n-áirítear forbairt Foirne Cúraim Súl Comhtháite.

Treoraíonn agus oibríonn oftailmeolaithe míochaine comhairleacha mar chuid den fhoireann ar a n-áirítear altraí oftalmacha, ortoptaigh, optaiméadraithe agus teicneoirí oftalmacha freisin.

Oibríonn oftailmeolaithe as lámha a chéile freisin le speisialtóirí sláinte poiblí chun tacú le cailliúint radharc na súl inseachanta a aimsiú go luath agus a chosc tríd an gClár Náisiúnta Scagthástála d’fhís leanaí agus do reitineapaite diaibéiteach.

Rinneadh infheistíocht shuntasach sa speisialtacht le blianta beaga anuas agus leanfar leis seo le rolladh amach náisiúnta na Foirne Cúraim Súl Comhtháite agus ceapadh oftailmeolaithe míocháine comhairleacha nua.

Príomhréimsí cleachtais:

Is é an Clár Oiliúna Náisiúnta in oftailmeolaíocht míochaine an bealach chun cáilíocht agus slí bheatha a bhaint amach mar oftailmeolaí míochaine comhairleach in Éirinn.

Is é atá sa chlár oftailmeolaíochta míochaine ná curaclam sé bliana inniúlacht-bhunaithe a bhfuil trí bliana bunúsacha (BMT 1-3) i gceist leis agus 2 bhliain (HMT 4-5*) d’oiliúint fospeisialtachta ina dhiaidh sin.

*Cuirtear síneadh bliana leis seo le go mairfidh sé trí bliana mar thoradh ar thionchar phaindéim COVID-19 ar oiliúint agus ar ghannmheastóireacht.

Is é an Clár Oiliúna Náisiúnta in oftailmeolaíocht máinliachta an bealach chun cáilíocht agus slí bheatha a bhaint amach mar oftailmeolaí míochaine comhairleach in Éirinn.

Curaclam inniúlacht-bhunaithe seacht mbliana atá sa chlár máinliachta a bhfuil 3 chroíbhliana i gceist leis agus 4 bliana d’oiliúint fospeisialtachta ina dhiaidh sin.