Síciatracht

Bristear an tsíciatracht síos i roinnt sainréimsí a bhaineann le haois agus le diagnóis araon. Baineann na speisialtachtaí seo le measúnú, diagnóis agus bainistíocht sna réimsí seo a leanas:

  1. Síciatracht Ghinearálta d’Aosaigh: daoine a thagann ar an láthair agus meabhairghalar ag dul dóibh idir 18 agus 65 bliain d’aois
  2. Síciatracht do Leanaí agus d’Ógánaigh: Fadhbanna meabhairshláinte measartha go trom atá ag gabháil do leanaí agus do dhéagóirí ó aimsir na breithe suas go dtí 18 mbliana d’aois
  3. Síciatracht an Mhíchumais Foghlama: daoine a bhfuil meabhairghalar orthu atá bainteach le míchumas intleachta
  4. Síciatracht na Seanaoise/an tSaoil níos déanaí: iad siúd a bhfuil meabhairghalar orthu agus iad os cionn 65 bliain d’aois
  5. Áirítear le fospeisialtóirí eile Síciatracht Fhóiréinseach agus Athshlánú agus Téarnamh, Síciatracht Idirchaidrimh
  6. Tá réimsí eile ina seachadann Cláir Chliniciúla an tseirbhís, rud a dhéanann caighdeánú ar shamhail an chúraim. Orthu sin tá Neamhoird Itheacháin, Féindochar, Idirghabháil Luath i dtaobh Síocóise, Síciatracht Imbhreithe agus Mí-Úsáid Substaintí

Seachadadh Seirbhíse Máinliachta

Go ginearálta, soláthraítear sainseirbhísí meabhairshláinte chun freastal ar ghrúpa ar leith laistigh den daonra, bunaithe ar a n-aois (FSS, 2017). Freastalaíonn Seirbhísí Meabhairshláinte do Leanaí agus d'Ógánaigh (CAMHS) ar dhaoine óga suas go dtí 18 mbliana d’aois; tá seirbhísí ginearálta do dhaoine fásta ann dóibh siúd atá idir 18 agus 64 bliana d’aois agus cuireann síciatracht an tsaoil níos déanaí seirbhísí ar fáil dóibh siúd atá 65 bliana d’aois agus níos sine.

Cleachtaítear speisialtacht na Síciatrachta ar fud suíomhanna ospidéil ghéarmhíochaine agus pobail lena n-áirítear aonaid ghéarchúraim chónaitheacha, ospidéil lae, clinicí othar seachtrach, meabhairshláinte an mhíchumais intleachta, cúram leanúnach agus seirbhísí cónaithe pobail, chomh maith le suíomhanna taighde agus acadúla. Laistigh de na príomhspeisialtachtaí, soláthraítear fo-speisialtachtaí áirithe lena n-áirítear athshlánú agus téarnamh, síciatracht idirchaidrimh, andúil agus síciatracht imbhreithe. Soláthraítear seirbhís náisiúnta meabhairshláinte fóiréinseach chomh maith, lena n-áirítear seirbhísí príosúin d’othair chónaithe agus in-rochtana.

Is iondúil go n-oibríonn síciatraí comhairleach in ospidéal nó in aonad síciatrach nó mar chuid d’fhoireann cúraim phobail, ach b’fhéidir gur chuid de chleachtas príobháideach freisin iad. Is iondúil go n-oibríonn síciatraithe comhairleacha laistigh d’fhoireann ildisciplíneach de ghairmithe meabhairshláinte eile lena n-áirítear síceolaithe, altraí, oibrithe sóisialta, teiripeoirí saothair, agus comhaltaí foirne eile. Tá oibrithe piarthacaíochta lárnach don fhoireann ildisciplíneach seo freisin. Tá Síciatraí comhairleach i gceannas ar an bhfoireann.

Cuireann Eagraíochtaí Sláinte Pobail (CHOanna) seirbhísí meabhairshláinte ar fáil dá ndaonraí ceantair faoi seach ar fud na hÉireann. Ar fud na speisialtachtaí Síciatrachta ar fad, tá Foirne Meabhairshláinte Pobail ildisciplíneach (CMHTanna), faoi stiúir Síciatraí comhairleach, lárnach maidir le seachadadh seirbhíse sa phobal agus cuireann siad cúram ar fáil d’úsáideoirí seirbhíse ar feadh an tsaoil ó óige go haosacht.