Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste / Státseirbhís

Iniúchóir Faoi Oiliúint

Rachel Cawley

Rachel Cawley is ainm dom agus thosaigh mé ag obair in Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste mar Iniúchóir faoi Oiliúint i mí Bhealtaine 2017. Tá mé ag obair faoi láthair mar Iniúchóir faoi Oiliúint agus ag déanamh mo scrúduithe cuntasaíochta gairmiúla.

Shocraigh mé tús a chur le mo ghairm san Oifig mar gur theastaigh uaim taithí a bhaint amach le hiniúchóireacht. Tá foráil faoin bhunreacht agus reachtúil ar an Oifig tuairisciú faoi chaiteachas an rialtais. D’oir seo go maith dom mar go raibh suim agam i gcuntasacht seirbhíse poiblí agus maoirseacht a chur ar fáil don phobal.

Cad a dhéanaimid

Tá dualgas faoin bhunreacht ar an Oifig tuairisciú don Oireachtas agus don Choiste um Chuntais Phoiblí i dtaca le maoirseacht ar chaiteachas rialtais trí iniúchtaí. Tuairiscímid fosta ar scrúduithe faoin gheilleagar, éifeachtúlacht agus éifeachtacht (Luach ar Airgead) i dtaca le heagraíochtaí Stáit agus ar bhainistíocht airgeadais. Bhí suim ar leith agam sa réimse seo mar go bhfoghlaimeoinn ón taithí ghairmiúil ar leith seo.

Tá trí Rannóg san Oifig - Iniúchadh Airgeadais Fo-Stáit, Iniúchadh Vótaí (Ranna Rialtais) agus Tuairisciú Ar dtús cuireadh mé ag obair i Rannóg Iniúchta Airgeadais na hOifige agus bhí mé mar bhall d’fhoireann a chomhlíon roinnt iniúchtaí ar chuntais ghníomhaireachtaí móra Fo-Stáit agus de chuid ranna Rialtais.

Foghlaim agus Forbairt

Tá mé ag foghlaim roinnt mhaith fosta faoin earnáil phoiblí agus faoi na seirbhísí éagsúla a chuireann an Rialtas ar fáil do mhuintir na hÉireann trí sheirbhísí poiblí agus fiontair phoiblí a úsáid. Chomh maith leis sin tá mé páirteach sa phróiseas eolas a thabhairt don phobal faoi chomh héifeachtach agus atá caiteachas an rialtais.

Tá an chuid is mó de na hiniúchtaí a tugadh dom bunaithe i lár Chathair Bhaile Átha Cliath ach tá deis ann taisteal fosta. Bíonn orm buaileadh le hoifigigh na roinne rud atá dírithe go mór ar dhaoineagus ina bhfuil gá le scileanna maithe anailíse.

San fhoireann seo, tugtar an tacaíocht, an treoir agus an mheantóireacht dom atá riachtanach chun mo scileanna gairmiúla agus teicniúla a fhorbairt a chuidigh liom cúis mhaith a dhéanamh ó chéad lá. Spreagann an Oifig thú scileanna, gairmiúla, boga agus teicniúla a fhorbairt, scileanna gur féidir liom a thabhairt liom agus a bheidh ina gcabhair agam amach anseo. Rinneadh socrú a chuidigh liom pas a fháil i mo scrúduithe go dtí seo. San áireamh sa socrú bhí tacaíocht airgeadais agus saoire le híocaíocht.

Rud ar leith a thaitníonn liom a bheith ag obair anseo is ea fios a bheith agat go bhfuil do thodhchaí faoi do smacht féin. Ní amháin go bhfuil bealaí éagsúla ann maidir le hardú céime a bhaint amach, ach chomh luath agus atá duine cáilithe tá deiseanna eile ar fáil fosta.