Eacnamaí trí Sheirbhís Eacnamaíoch agus Measúnaithe Rialtas na hÉireann (IGEES) / Státseirbhís

Oifigeach Riaracháin

Clíona McDonnell

Chuaigh mé isteach sa Roinn Airgeadais mar Eacnamaí trí Sheirbhís Eacnamaíoch agus Measúnaithe Rialtas na hÉireann (IGEES) i 2017. Roimhe seo, d’oibrigh mar Anailísí Baincéireachta Infheistíochta le RBC Capital Markets i Londain, ag tabhairt comhairle do chliaint in earnáil na n-institiúidí airgeadais i dtaca le cumaisc agus éadálacha.

Thosaigh mé ag obair le RBC tar éis dom mo chéim le hEacnamaíocht agus Gearmáinis a chríochnú i gColáiste na Tríonóide Baile Átha Cliath. Shocraigh mé go bhfágfainn tionscal an airgeadais do ghairm san earnáil phoiblí, chuaigh mé ag taisteal ar feadh bliana sular chríochnaigh mé Céim Mháistir le hEacnamaíocht san Barcelona Graduate School of Economics. Nuair a thosaigh mé san IGEES, cuireadh mé ag obair i Rannóg na hEacnamaíochta sa Roinn Airgeadais.

Cad a dhéanaimid

Mar chuid de mo ról tá mé freagrach as taighde mhaicreanamaíoch a bhaineann le fiachas san earnáil phríobháideach, monatóireacht a dhéanamh ar bheartas agus ar tionchar eacnamaíochta atá ag Brexit. Rinne mé ionadaíocht ar son na hÉireann ag an Lisbon Methodology (LIME) Working Group den Choiste um Beartas Eacnamaíoch san AE sa Bhruiséil. Tá mo chuid oibre suimiúil agus éagsúil lena n-áirítear páipéar taighde faoi Brexit a fhoilsiú, é a chur i láthair ag cruinnithe agus ag comhdhálacha beartais agus taisteal chuig an Bhruiséil do chruinnithe den AE.

Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste / Státseirbhís

Iniúchóir Faoi Oiliúint

Rachel Cawley

Rachel Cawley is ainm dom agus thosaigh mé ag obair in Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste mar Iniúchóir faoi Oiliúint i mí Bhealtaine 2017. Tá mé ag obair faoi láthair mar Iniúchóir faoi Oiliúint agus ag déanamh mo scrúduithe cuntasaíochta gairmiúla.

Shocraigh mé tús a chur le mo ghairm san Oifig mar gur theastaigh uaim taithí a bhaint amach le hiniúchóireacht. Tá foráil faoin bhunreacht agus reachtúil ar an Oifig tuairisciú faoi chaiteachas an rialtais. D’oir seo go maith dom mar go raibh suim agam i gcuntasacht seirbhíse poiblí agus maoirseacht a chur ar fáil don phobal.

Cad a dhéanaimid

Tá dualgas faoin bhunreacht ar an Oifig tuairisciú don Oireachtas agus don Choiste um Chuntais Phoiblí i dtaca le maoirseacht ar chaiteachas rialtais trí iniúchtaí. Tuairiscímid fosta ar scrúduithe faoin gheilleagar, éifeachtúlacht agus éifeachtacht (Luach ar Airgead) i dtaca le heagraíochtaí Stáit agus ar bhainistíocht airgeadais. Bhí suim ar leith agam sa réimse seo mar go bhfoghlaimeoinn ón taithí ghairmiúil ar leith seo.

Tá trí Rannóg san Oifig - Iniúchadh Airgeadais Fo-Stáit, Iniúchadh Vótaí (Ranna Rialtais) agus Tuairisciú Ar dtús cuireadh mé ag obair i Rannóg Iniúchta Airgeadais na hOifige agus bhí mé mar bhall d’fhoireann a chomhlíon roinnt iniúchtaí ar chuntais ghníomhaireachtaí móra Fo-Stáit agus de chuid ranna Rialtais.

Foghlaim agus Forbairt

Tá mé ag foghlaim roinnt mhaith fosta faoin earnáil phoiblí agus faoi na seirbhísí éagsúla a chuireann an Rialtas ar fáil do mhuintir na hÉireann trí sheirbhísí poiblí agus fiontair phoiblí a úsáid. Chomh maith leis sin tá mé páirteach sa phróiseas eolas a thabhairt don phobal faoi chomh héifeachtach agus atá caiteachas an rialtais.

Tá an chuid is mó de na hiniúchtaí a tugadh dom bunaithe i lár Chathair Bhaile Átha Cliath ach tá deis ann taisteal fosta. Bíonn orm buaileadh le hoifigigh na roinne rud atá dírithe go mór ar dhaoineagus ina bhfuil gá le scileanna maithe anailíse.

San fhoireann seo, tugtar an tacaíocht, an treoir agus an mheantóireacht dom atá riachtanach chun mo scileanna gairmiúla agus teicniúla a fhorbairt a chuidigh liom cúis mhaith a dhéanamh ó chéad lá. Spreagann an Oifig thú scileanna, gairmiúla, boga agus teicniúla a fhorbairt, scileanna gur féidir liom a thabhairt liom agus a bheidh ina gcabhair agam amach anseo. Rinneadh socrú a chuidigh liom pas a fháil i mo scrúduithe go dtí seo. San áireamh sa socrú bhí tacaíocht airgeadais agus saoire le híocaíocht.

Rud ar leith a thaitníonn liom a bheith ag obair anseo is ea fios a bheith agat go bhfuil do thodhchaí faoi do smacht féin. Ní amháin go bhfuil bealaí éagsúla ann maidir le hardú céime a bhaint amach, ach chomh luath agus atá duine cáilithe tá deiseanna eile ar fáil fosta.

An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha / Státseirbhís

Oifigeach Riaracháin

Colin Kavanagh Oifigeach Riaracháin

Bhí suim agam i gcónaí i bpolaitíocht, i gnóthaí reatha agus i ról an rialtais. Mar sin nuair a chríochnaigh mé mo chéim i mBeartas Poiblí agus Sóisialta in OÉ, Gaillimh, b’é an chéad rud a bhí beartaithe agam ná dul isteach sa Státseirbhís. Ar an droch-uair 2011 an bhliain a bhí ann agus bhí an cúlú eacnamaíochta is measa riamh sa tír ag tarlú. Is beag deis do phoist a bhí ann agus dá bhrí sin shocraigh mé dul ar ais chuig an oideachas. Nuair a bhain mé mo Chéim Mháistir i mBeartas Poiblí amach ó UCD ní raibh an cosc ar earcaíocht i bhfeidhm níos mó agus bhí poist ghinearálta Státseirbhíse á bhfógairt arís. Cé go raibh sé beartaithe agam i gcónaí a bheith ag obair le beartas, thosaigh mé mo ghairm mar Oifigeach Cléireachais sna Cúirteanna Coiriúla Dlí agus Cirt.

Tá deiseanna maithe d’ardú céime sa Státseirbhís mar sin féin agus níorbh fhada gur tugadh ardú céime dom mar Oifigeach Feidhmiúcháin. Bliain amháin agus comórtas amháin ina dhiaidh sin fuair mé glaoch ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Athchóirithe ag tairiscint poist dom nar Oifigeach Riaracháin. Bhí dhá ardú céime i gceist taobh istigh de 18 mhí dá bhrí sin b’éigean dom foghlaim go gasta ach anois tá mé san áit a thaitníonn liom ag obair mar chuid den fhoireann do Bheartas Craolacháin ar ábhair fíor-shuimiúla a bhfuil suim ar leith agam iontu.

Cad a dhéanaim

I measc na dtascanna éagsúla agus dúshlánacha a bhíonn ar siúl agam tá nótaí eolais a ullmhú don aire agus d’oifigigh shinsearacha, taighde a dhéanamh faoi bheartas, dréachtú reachtaíochta, meamraim a ullmhú agus a chur le chéile don rialtas. Tá bród orm as an obair a dhéanaim agus bainim as-sásamh as fios a bheith agam go gceadaítear bille sa Dáil, nó go gcuirtear beartas áirithe i bhfeidhm nuair a bhí baint agam leis.

Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara / Státseirbhís

Oifigeach Riaracháin

Cormac McGann

Chuaigh mé isteach sa Státseirbhís mar Oifigeach Feidhmiúcháin i 2015 tar éis bliain a chaitheamh i Londain ag críochnú MA sna Clasaicí i King’s College Londain. Níor smaoinigh mé riamh ar phost sa Státseirbhís nuair a bhí mé ag roghnú céime, ach timpeall an ama ar bhain mé mo chéim amach, fógraíodh na chéad chomórtais le roinnt bliana ar líne agus mhol cara liom go mbéidir go mbeadh sé fóirsteanach dom. Thaitin sé go mór liom a bheith ábalta a bheith ag obair le heagraíocht a chuireann beartas i bhfeidhm, a phléann leis an phobal agus a oibríonn ar son leas na hÉireann. Bhí an t-ádh orm gur ofráladh post dom an bhliain sin agus thaitin an obair liom ó shin.

Cad a dhéanaimid

I láthair na huaire tá mé ag obair leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (DAFM) san Ionad Náisiúnta um Galar a Rialú ina ndíríonn mo chuid oibre ar phleanáil teagmhais do na socruithe casta a bhaineann le briseadh amach galair a smachtú. Tá an-difríocht idir é agus an t-ábhar a ndearna mé staidéar air ach is é an rud is mó a thaitin liom faoi ghairm sa Státseirbhís go dtí seo.

Foghlaim agus Forbairt

Tá deis ann i gcónaí rudaí nua a thriail, scileanna nua a fhoghlaim agus a bheith ag obair in earnálacha éagsúla. Le linn mo chuid oibre, thaisteal mé ar fud na hÉireann ag buaileadh le daoine agus ag foghlaim rudaí nua, agus d’eagraigh mé sraith eachtraí chun oiliúint a thabhairt do bhaill foirne eile ar bhonn náisiúnta.

Is maith liom go mór na deiseanna a bhíonn agam a bheith ag taisteal leis an obair chomh maith leis na rudaí a taispeánadh dom trí mo chuid oibre i DAFM. Téim chuig an Bhruiséil do chruinnithe gach mí agus chuir mé suim in anailís ar bheartas trí ghnéithe de na cruinnithe a mbím i láthair acu ansin. Fuair mé tacaíocht mhaith ó mo chomhghleacaithe agus mo bhainisteoirí maidir le mo shuim san ábhar seo agus shocraigh mé staidéar a dhéanamh do Mháistreacht ar Eolaíocht Eacnamaíoch in Anailís ar Bheartas san Fhoras Riaracháin (IPA). Pribhléid mhór a thugtar do roinnt mhaith státseirbhísigh is ea a bheith ag staidéar san IPA.

An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe / Státseirbhís

Oifigeach Riaracháin

Struan Charters

Thosaigh mé ag obair sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i mí Mheán Fómhair 2017 tar éis dom MA (Onóracha) a bhaint amach i bPolaitíocht agus i gCaidreamh Idirnáisiúnta in Ollscoil Obar Dheathain agus MSc (Taighde) i mBeartas agus Riarachán Poiblí san London School of Economics and Political Science.

Cad a dhéanaimid

Bhain mé luach saothair maith amach as a bheith ag obair san Aonad Athchóirithe Caiteachais sa Rannóg um Beartas agus Tuairisciú Caiteachais. Bím ag obair ar bhuiséadadh i ranna rialtais chomh maith le bheith ag obair ar thionscnaimh athchóirithe buiséadaithe eile. Is iad na dualgais atá orm ná tuairisciú a chomhordú agus a scríobh, anailís a dhéanamh ar bheartas agus teagmháil a dhéanamh le páirtithe leasmhara.

Foghlaim agus Forbairt

I mo thuairimse cuirtear fáilte roimh scileanna, taithí agus inniúlachtaí éagsúla sa Roinn aiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Is féidir leat do chumas a fhorbairt ann. Tá mé ag obair mar Oifigeach Riaracháin sa roinn agus thug sin deis foghlama agus forbartha dom ar ghlac mé leis lena n-áirítear an Clár Forbartha do Chéimithe na Státseirbhís agus an Sainteastas i mBainistíocht Caiteachais Phoiblí. Chomh maith leis sin cothaíonn an Roinn meon pobail agus cuirtear gníomhaíochtaí sóisialta, spóirt agus oideachais ar siúl.