Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim / Státseirbhís

Oifigeach Riaracháin

Chad Evans

Rinne mé staidéar ar an dlí corparáideach agus gnó in Ollscoil na hÉireann Gaillimh agus chríochnaigh mé mo Mháistreacht i nDlí Tráchtála i UCD. Ina dhiaidh sin rinne mé Ard-Dioplóma i dTeicneolaíocht Eolais.

Faoi láthair tá mé ag obair le hIniúchtaí agus Fiosrúcháin Ioncaim. Déanaim iniúchtaí ríomhaire ar ghnólachtaí agus tá mé freagrach as foireann iniúchóirí i m-aonad.

Tá baint le mo chuid oibre in Ioncam suimiúil agus dúshlánach. Eagraíocht bhríomhar agus cheannródaíoch is ea eagraíocht na gCoimisinéirí Ioncaim. Tugtar an deis dom a bheith i gceannas ar mo chuid oibre féin agus moltar dom oibriú as mo stuaim féin. Ní hionann dhá iniúchadh ar bith, tá éagsúlacht san obair agus d'fhoghlaim mé a lán ó thosaigh mé.

Tá cumas maith oiliúna agus tacaíochta in Ioncam rud a chinntíonn go bhfuil tú ullamh agus go bhfuil tacaíocht agat do do ról. Tá dearcadh láidir ar bheith ag obair le chéile in Ioncam ina roinneann gach duine a gcuid eolais agus a dtaithí.

An Roinn Oideachais agus Scileanna / Státseirbhís

Oifigeach Feidhmiúcháin

Roseann Gilligan

Thosaigh mé sa Státseirbhís tar éis céim Baitsiléir Tráchtála (Idirnáisiúnta agus Gearmáinis) a bhaint amach in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus tugadh post dom leis an Aonad Iniúchta Inmheánaigh sa Roinn Oideachais agus Scileanna (DES). Tús iontach a bhí ann mar gur thug sé léargas iontach dom faoin Roinn i gcoitinne. Tugadh a lán freagrachta dom i mo chéad ról agus tugadh seans dom fiú amháin iniúchadh a dhéanamh liom féin. Cé go raibh mé neirbhíseach ar dtús, thug mo bhainisteoirí a lán tacaíochta dom agus níor mhothaigh mé riamh go raibh mé liom féin. B'éigean dom labhairt le ceannasaithe na rannóga, mo thorthaí agus mo mholtaí a thaifead agus faoi dheireadh an tuairisc iniúchta dheiridh a chur le chéile. Mhothaigh mé go raibh éacht déanta agam nuair a chuir mé an obair chríochnaithe ar aghaidh le ceangail!

Tar éis 18 mí iarradh orm dul ag obair in Oifig an Aire. Athrú mór a bhí ann ó Iniúchadh Inmheánach ach thug mé faoi. Tá a lán éagsúlachta i gceist in Oifig an Aire - ní bheadh a fhios agat cén obair a thabharfaí duit ó lá go lá! Den chuid is mó, bím ag déileáil le comhfhreagras práinneach don Aire, cuirim nótaí eolais le chéile do chruinnithe den Chomh-aireacht gach seachtain, cuidím le hiarratais maidir le Saoráil Eolais (FOI) a ullmhú agus bím ag déileáil le fiosrúcháin ó bhaill den phobal. Tógaim áit an Rúnaí Phríobháidigh fosta a chiallaíonn go mbím ag obair leis an Aire sa Roinn nó, nuair atá an Dáil ar siúl, i dTeach Laighean. Bíonn an gnáth-lá i dTeach Laighean an-ghnóthach agus bíonn a lán éagsúlachta ann, rud a choinníonn mé ar m'aire. De bharr a bheith ag obair in Oifig an Aire, bhí deis agam a bheith ag obair in Oifig Preasa na Roinne ar feadh roinnt seachtainí rud a bhí dúshlánach, agus bhain mé an-taitneamh as an deis.

Ach ní obair ar fad atá i gceist! Tá gnéithe maithe sóisialta ag baint leis an Roinn agus tá cairde maithe nua agam le cúpla bliain. Maidir le céimithe amach anseo gur mhaith leo a bheith ag obair sa Státseirbhís, mholfainn go láidir é mar ionad oibre, mar áit chun sár-thaithí a bhaint amach, tá saol sóisialta maith ann agus tá sár-oiliúint agus sár-thacaíocht ar fáil chomh maith.

Public Appointments Service / Civil Service

Executive Officer

Ciara

After graduating from college with a BA in Philosophy and Political Science I looked for a first job so that I could get sufficient experience to apply for my ideal job. I always thought of my ideal job as one which provided stability, flexibility, career progression and used my skills and knowledge to contribute to society. What I didn’t realise, in accepting my ‘starter job’ with the civil service in the Equality Authority, was that it would provide all of these as well. My first job has turned into an ideal job.

Since then I have worked in the Irish Naturalisation and Immigration Service (INIS), the Visa Office of the Irish Embassy in Moscow and now in the Public Appointments Service. In between I took a career break to pursue a role with the Red Cross and build on my language skills. The flexibility of being able to develop my career outside the civil service and then return to it is one of the things I particularly appreciate about working here. The other is the commitment to continuous learning; while I was working for INIS I completed an MA in International Relations.

As an EO I have had the chance to manage a team processing applications for naturalisation, answer Parliamentary Questions, train new staff, implement policies, change work practices and represent my employer at conferences and on recruitment boards. The civil service may have a reputation for being grey and uniform but this is far from the truth, the work and culture as seen from within is varied and diverse. The most important thing to me, in any workplace, are my colleagues and I am pleased to say that the civil service has afforded me the opportunity to work with and learn from some inspirational people.

An Roinn Airgeadais / Státseirbhís

Oifigeach Riaracháin

Ian Power

Chríochnaigh mé mo chéim i nGnó, Eacnamaíocht agus Staidéar Sóisialta i gColáiste na Tríonóide ina raibh eolaíocht pholaitiúil mar phríomhábhar. Ina dhiaidh sin chríochnaigh mé M.Sc. le hEacnamaíocht i TCD i samhradh na bliana 2013.

Le linn mo thréimhse sa choláiste, chuir mé suim ar leith i bpolataíocht agus i ngnóthaí reatha agus nuair a fuair mé mo chéim, theastaigh uaim taithí a bhaint amach sa réimse. Dá bharr sin, ghlac mé intéirneacht le comhlacht comhairleachta i ngnóthaí poiblí atá bunaithe i mBaile Átha Cliath. Bhí mé ag obair le foireann ina raibh an tIar-Aire Airgeadais páirteach, ag ullmhú tuairisce faoi chion tairbhe eacnamaíoch thionscal pórú capall agus rásaíocht chapall na hÉireann.

Ina dhiaidh sin rinne mé intéirneacht le hiris pholaitíochta atá bunaithe i Iarúsailéim. Bhí orm blaganna a chur ar shuíomhanna gréasáin irisí chomh maith le gníomhaíochtaí tiomsú airgid ar nós eagarthóireacht agus léamh profaí ar thograí do dheontais agus ar iarratais ar chistiú.

Tar éis dom na hintéirneachtaí seo a chríochnú, bhí a fhios agam gur mhaith liom dul le gairm ina bhféadfainn a bheith ag déileáil le ceisteanna polaitíochta agus eacnamaíochta is tábhachtaí an lae. Dá bharr sin shocraigh mé iarratas a dhéanamh ar an phost mar OR sa státseirbhís agus d'éirigh liom san fheachtas earcaíochta is déanaí agus cuireadh ag obair mé le Rannóg Eacnamaíoch na Roinne Airgeadais i mí Mhárta 2014.

Tugtar freagracht duit láithreach sa phost mar OR agus cé nár thosaigh mé ach cúpla seachtain ó shin, tugadh roinnt tascanna dom cheana lena n-áirítear nótaí a scríobh don aire, freagraí a dhréachtú do cheisteanna parlaiminte agus freastal ar chruinnithe monatóireachta tar éis na gclár le hoifigigh an AE agus le eacnamaithe Éireannacha mór le rá.

Roinn an Taoisigh / Státseirbhís

Oifigeach Riaracháin

David Crowe Oifigeach Riarachain

Le linn dom a bheith ag staidéar an Dlí Chorparáidigh agus na hEolaíochta Eacnamaíochta in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, níor smaoinigh mé riamh ar an Státseirbhís mar ghairm mar nach raibh siad ag earcú ag an am. Nuair a chonaic mé fógra an chomórtais don chéad uair, bhí deis agam smaoineamh dáiríre a dhéanamh faoi don chéad uair.

Nuair a rinne mé iarratas ar dtús ní raibh ach beagán eolais agam faoi ról agus faoi dhualgais na státseirbhíse maidir leis an rialtas a reáchtáil. As sin amach, d'fhoghlaim mé roinnt mhaith faoin tábhacht a bhaineann lenár bhfreagrachtaí agus faoin tionchar is féidir a bheith againn ar mhuintir na tíre. Cé go socraíonn an rialtas beartas, tá muid freagrach as agus as a chinntiú go gcuirtear é i bhfeidhm go héifeachtach ar an láthair. Dúshlán maith atá ann a bheith páirteach i dtacaíocht a thabhairt don rialtas maidir le beartas a shocrú.

Faoi láthair tá mé ag obair i rannóg Eacnamaíoch, Thuaisceart Éireann agus sa rannóg Idirnáisiúnta i Roinn an Taoisigh. Cé nár thosaigh mé ach le déanaí, d'ullmhaigh mé nótaí cheana féin don Taoiseach agus d'oifigigh shinsearacha eile agus bhí páirt ar leith agam an Clár Athchóirithe Náisiúnta a dhréachtú sula gcuirtear é chuig an Coimisiún Eorpach. Doiciméad tras-rialtais a bhí ann agus bhí orainn oibriú le roinnt mhaith ranna eile agus bhí réimse scileanna ag teastáil. Ba seo an eachtra ba mhó agam go dtí seo nuair a d'fhreastail mé ar Choiste Oireachtais leis an Aire O Donnchu faoin Chlár Athchóirithe Náisiúnta.

Shíl mé gur thug na bainisteoirí agus mo chomhghleacaithe sa rannóg an-tacaíocht dom socrú sa phost agus maidir le treoir a thabhairt dom faoi mo chuid oibre agus chuir Seirbhís Eacnamaíoch agus Measúnaithe Rialtas na hÉireann (IGEES) a lán oiliúna ar fáil chun leanúint le m'fhorbairt ghairmiúil.

Rud ar leith is ea na huaireanta oibre solúbtha sa phost, rud a fhágann go bhfuil sé níos éasca cothromaíocht oibre is saoil a bhainistiú go héasca.

Faoi láthair tá mé ag dúil leis na deiseanna taistil agus don obair éagsúil atá ar fáil sa phost. Tá comhghleacaí de mo chuid sa rannóg faoi láthair i Shanghai agus tá cláir bhliantúla ann le dul ar iasacht le gníomhaireachtaí Eorpacha. Tá deiseanna iontacha ann d'obair éagsúil sa státseirbhís mar gur féidir mé a aistriú chuig rannóga eile sa tseirbhís ar feadh tréimhse ama rud a chuireann le mo ghairmréim.