An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha / Státseirbhís

Oifigeach Feidhmiúcháin

Keith Hussey

Chuaigh mé isteach sa Státseirbhís mar Oifigeach Cléireachais agus cuireadh mé le Rannóg Rialachas Corparáideach Slándáil Ola agus Fuinnimh sa Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha (DCENR). Tús iontach a bhí ann mar gur tugadh an deis dom a bheith ag obair le tascanna éagsúla idir chabhrú le hiniúchadh ar chomhlachtaí ola agus a bheith páirteach i gcreat chun an Lámhleabhar Teagmhais do Sholáthar Ola a chruthú, a chinnteoidh soláthar ola in Éirinn. Bhí an deis agam fosta ionadaíocht a dhéanamh don Roinn ag cruinnithe san International Energy Agency i bPáras. Le linn mo chuid ama sa Rannóg, tugadh cabhair dom staidéar a dhéanamh go páirtaimseartha agus bhain mé céim amach le Gnó Staidéir a dhírigh go háirithe ar Acmhainní Daonna ó UCD i 2010.

Tar éis dom céim a bhaint amach iarradh orm dul le Rannóg na nAcmhainní Daonna, rud a bhí mé an-sásta a dhéanamh mar go raibh mé ábalta feidhm a bhaint as mo Chéim. Tá dúshlán nua gach lá agus is breá liom a bheith ag obair le hAD. Bliain tar éis dom dul ansin tugadh ardú céime dom mar Oifigeach Feidhmiúcháin. Bím ag plé le tionscadail shuimiúla agus éagsúla ar nós pleanáil don fhórsa oibre, cláir ionduchtaithe agus meantóireachta a fhorbairt chomh maith le déileáil le comórtais inmheánacha agus sheachtracha. Oibrím i gcomhar le baill foirne agus leis an bhainistíocht sa Roinn lena chinntiú go bpléann AD go maith le gach duine.

Tá áiseanna cuimsitheacha oiliúna agus tacaíochta ag an DCENR a chinntíonn go spreagtar na baill foirne a dtaithí, a gcáilíochtaí agus a scileanna a fhorbairt. Faoi láthair tá mé ag déanamh céim Mháistreachta le Straitéisí Acmhainní Daonna i DCU, a chabhróidh go háirithe i dtaca le Plean Athnuachana na Státseirbhíse a athchóireoidh ról na nAD. Tá meon láidir ann eolas a roinnt agus oibríonn na baill foirne le chéile chun príomh-réimsí freagrachta na Roinne a sholáthar. Ar bhonn sóisialta de, eagraíonn an Coiste Spóirt agus Sóisialta réimse gníomhaíochtaí idir dheireadh seachtaine as baile agus oíche san amharclann rud a fhágann gur áit chairdiúil atá ann le bheith ag obair ann. Déarfainn le duine ar bith atá ag smaoineamh ar ghairm sa Státseirbhís an deis a ghlacadh!

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim / Státseirbhís

Oifigeach Riaracháin

Image1

Oibrím faoi láthair mar Oifigeach Riaracháin i Rannóg Iniúchta agus Ionchúiseamh na gCoimisinéirí Ioncaim. Bhí taithí agam ar Airgeadas; bhain mé amach B.Sc. i mBainistíocht & Margaíocht ó Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath agus ansin shocraigh mé cáilíocht mar Chomhairleoir Cairte Cánach in Institiúid Cánach na hÉireann a bhaint amach. D'oibrigh mé i roinnt comhlachtaí cunstasíochta beaga agus meánmhéide le linn m'oiliúint ar chúrsaí cánacha agus tar éis mo cháilíochta.

Thosaigh mé leis na Coimisinéirí Ioncaim sa bhliain 2010 agus bainistím fiosrúcháin atá bunaithe ar thionscadail inar sainaithníodh go raibh riosca suntasach cánach. Sa phost seo ní mór dom eolas speisialta cánach a bheith agam agus thug sé deis dom mo scileanna bainistíochta, idirphearsanta agus idirbheartaíochta a fhorbairt a thuilleadh. D'fhoghlaim mé cuid mhaith freisin faoi achomhairc cánacha agus faoin phróiseas dlí trí bheith ag obair in oifig na nDlíodóiri Ioncaim agus le hAbhcóide Sinsearach maidir le roinnt achomharc agus Athbhreithniú Dlí san Ard-Chúirt.

Ba é an rud is mó a mheall mé chuig gairm sa Státseirbhís, an deis a bhí ann ar dhul chun cinn in eagraíocht mhór. Taitníonn na huaireanta solúbtha agus an timpeallacht chairdiúil ó thaobh teaghlaigh de liom os rud é go bhfuil clann óg agam.

An Roinn Oideachais agus Scileanna / Státseirbhís

Oifigeach Feidhmiúcháin

Roseann Gilligan

Thosaigh mé sa Státseirbhís tar éis céim Baitsiléir Tráchtála (Idirnáisiúnta agus Gearmáinis) a bhaint amach in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus tugadh post dom leis an Aonad Iniúchta Inmheánaigh sa Roinn Oideachais agus Scileanna (DES). Tús iontach a bhí ann mar gur thug sé léargas iontach dom faoin Roinn i gcoitinne. Tugadh a lán freagrachta dom i mo chéad ról agus tugadh seans dom fiú amháin iniúchadh a dhéanamh liom féin. Cé go raibh mé neirbhíseach ar dtús, thug mo bhainisteoirí a lán tacaíochta dom agus níor mhothaigh mé riamh go raibh mé liom féin. B'éigean dom labhairt le ceannasaithe na rannóga, mo thorthaí agus mo mholtaí a thaifead agus faoi dheireadh an tuairisc iniúchta dheiridh a chur le chéile. Mhothaigh mé go raibh éacht déanta agam nuair a chuir mé an obair chríochnaithe ar aghaidh le ceangail!

Tar éis 18 mí iarradh orm dul ag obair in Oifig an Aire. Athrú mór a bhí ann ó Iniúchadh Inmheánach ach thug mé faoi. Tá a lán éagsúlachta i gceist in Oifig an Aire - ní bheadh a fhios agat cén obair a thabharfaí duit ó lá go lá! Den chuid is mó, bím ag déileáil le comhfhreagras práinneach don Aire, cuirim nótaí eolais le chéile do chruinnithe den Chomh-aireacht gach seachtain, cuidím le hiarratais maidir le Saoráil Eolais (FOI) a ullmhú agus bím ag déileáil le fiosrúcháin ó bhaill den phobal. Tógaim áit an Rúnaí Phríobháidigh fosta a chiallaíonn go mbím ag obair leis an Aire sa Roinn nó, nuair atá an Dáil ar siúl, i dTeach Laighean. Bíonn an gnáth-lá i dTeach Laighean an-ghnóthach agus bíonn a lán éagsúlachta ann, rud a choinníonn mé ar m'aire. De bharr a bheith ag obair in Oifig an Aire, bhí deis agam a bheith ag obair in Oifig Preasa na Roinne ar feadh roinnt seachtainí rud a bhí dúshlánach, agus bhain mé an-taitneamh as an deis.

Ach ní obair ar fad atá i gceist! Tá gnéithe maithe sóisialta ag baint leis an Roinn agus tá cairde maithe nua agam le cúpla bliain. Maidir le céimithe amach anseo gur mhaith leo a bheith ag obair sa Státseirbhís, mholfainn go láidir é mar ionad oibre, mar áit chun sár-thaithí a bhaint amach, tá saol sóisialta maith ann agus tá sár-oiliúint agus sár-thacaíocht ar fáil chomh maith.

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim / Státseirbhís

Oifigeach Riaracháin

Chad Evans

Rinne mé staidéar ar an dlí corparáideach agus gnó in Ollscoil na hÉireann Gaillimh agus chríochnaigh mé mo Mháistreacht i nDlí Tráchtála i UCD. Ina dhiaidh sin rinne mé Ard-Dioplóma i dTeicneolaíocht Eolais.

Faoi láthair tá mé ag obair le hIniúchtaí agus Fiosrúcháin Ioncaim. Déanaim iniúchtaí ríomhaire ar ghnólachtaí agus tá mé freagrach as foireann iniúchóirí i m-aonad.

Tá baint le mo chuid oibre in Ioncam suimiúil agus dúshlánach. Eagraíocht bhríomhar agus cheannródaíoch is ea eagraíocht na gCoimisinéirí Ioncaim. Tugtar an deis dom a bheith i gceannas ar mo chuid oibre féin agus moltar dom oibriú as mo stuaim féin. Ní hionann dhá iniúchadh ar bith, tá éagsúlacht san obair agus d'fhoghlaim mé a lán ó thosaigh mé.

Tá cumas maith oiliúna agus tacaíochta in Ioncam rud a chinntíonn go bhfuil tú ullamh agus go bhfuil tacaíocht agat do do ról. Tá dearcadh láidir ar bheith ag obair le chéile in Ioncam ina roinneann gach duine a gcuid eolais agus a dtaithí.

An Roinn Airgeadais / Státseirbhís

Oifigeach Riaracháin

Ian Power

Chríochnaigh mé mo chéim i nGnó, Eacnamaíocht agus Staidéar Sóisialta i gColáiste na Tríonóide ina raibh eolaíocht pholaitiúil mar phríomhábhar. Ina dhiaidh sin chríochnaigh mé M.Sc. le hEacnamaíocht i TCD i samhradh na bliana 2013.

Le linn mo thréimhse sa choláiste, chuir mé suim ar leith i bpolataíocht agus i ngnóthaí reatha agus nuair a fuair mé mo chéim, theastaigh uaim taithí a bhaint amach sa réimse. Dá bharr sin, ghlac mé intéirneacht le comhlacht comhairleachta i ngnóthaí poiblí atá bunaithe i mBaile Átha Cliath. Bhí mé ag obair le foireann ina raibh an tIar-Aire Airgeadais páirteach, ag ullmhú tuairisce faoi chion tairbhe eacnamaíoch thionscal pórú capall agus rásaíocht chapall na hÉireann.

Ina dhiaidh sin rinne mé intéirneacht le hiris pholaitíochta atá bunaithe i Iarúsailéim. Bhí orm blaganna a chur ar shuíomhanna gréasáin irisí chomh maith le gníomhaíochtaí tiomsú airgid ar nós eagarthóireacht agus léamh profaí ar thograí do dheontais agus ar iarratais ar chistiú.

Tar éis dom na hintéirneachtaí seo a chríochnú, bhí a fhios agam gur mhaith liom dul le gairm ina bhféadfainn a bheith ag déileáil le ceisteanna polaitíochta agus eacnamaíochta is tábhachtaí an lae. Dá bharr sin shocraigh mé iarratas a dhéanamh ar an phost mar OR sa státseirbhís agus d'éirigh liom san fheachtas earcaíochta is déanaí agus cuireadh ag obair mé le Rannóg Eacnamaíoch na Roinne Airgeadais i mí Mhárta 2014.

Tugtar freagracht duit láithreach sa phost mar OR agus cé nár thosaigh mé ach cúpla seachtain ó shin, tugadh roinnt tascanna dom cheana lena n-áirítear nótaí a scríobh don aire, freagraí a dhréachtú do cheisteanna parlaiminte agus freastal ar chruinnithe monatóireachta tar éis na gclár le hoifigigh an AE agus le eacnamaithe Éireannacha mór le rá.