Profile of William Hynes

an Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD)

Eacnamaí Sinsearach

William Hynes

Chuir mé tús le mo ghairm bheatha i gColáiste na Tríonóide, Baile átha Cliath, áit ar chaith mé sé bliana mar mhac léinn eacnamaíochta. Chuir mé le mo chuid eolais ar an matamaitic, staitisticí agus teoiric eacnamaíochta de réir a chéile trí chúrsaí iarchéime. De réir mar a tháinig forbairt ar mo chuid staidéir trí Chomhaltacht Maire Curie ag Scoil Eacnamaíochta Londan agus mo chuid staidéir ag Ollscoil Oxford, thosaigh mé le huirlisí agus léargais na heacnamaíochta a chur i bhfeidhm ar cheisteanna stairiúla agus ceisteanna a bhain le beartas.

Ba bheartas idirnáisiúnta eacnamaíochta agus domhandú ba mhó b’ábhar spéise dom. I ndiaidh cúpla post gearrthéarmach a bhain le beartas a bheith agam, tugadh an chéad bhlas dom ar eagraíochtaí idirnáisiúnta agus mé ag oibriú mar oifigeach gnóthaí eacnamaíochta in Oifig an Leas-Ard-Stiúrthóra ag an Eagraíocht Dhomhanda Trádála. Fad a bhí mé ann, chabhraigh mé leis an tionscnamh ‘cúnamh le trádáil’ a sheoladh chun tacaíocht a shocrú le tíortha atá i mbun forbartha chun margaí domhanda a cheangal agus chun a srianta i dtaobh cúrsaí soláthair a shárú. Lean mé ag oibriú ar na saincheisteanna seo i gcaitheamh mo chéid sannacháin ag an OECD ag tús 2009, agus lean mé ag cur leis an gclár um fhás glas agus fiosrú á dhéanamh agam ar conas a d’fhéadfadh tíortha atá i mbun forbartha cuspóirí eacnamaíocha agus comhshaoil a bhaint amach ag an tráth céanna.

I nDeireadh Fómhair 2014, rinneadh eacnamaí sinsearach díom agus mé ag oibriú ar Chur Chuige Nua i leith Dúshláin Eacnamaíocha (NAEC) in Oifig an Ard-Rúnaí. Próiseas athmhachnaimh ar fud na heagraíochta is ea an tionscnamh seo chun ceachtanna a bhaint ón ngéarchéim airgeadais agus eacnamaíoch chun feabhas a chur ar chreataí anailíseacha agus comhairle bheartais an OECD. Fad atá mo ghairm bheartais á forbairt agam, táim fós bainteach leis an saol acadúil trí ollúnacht taca in eacnamaíocht idirnáisiúnta ag Ollscoil Johns Hopkins, Scoil Ardstaidéir Idirnáisiúnta.

Sula raibh mé ag oibriú leis an OECD, ba mhaith ab eol dom go bhfuil an OECD mar fhoinse de shonraí comparáideacha eacnamaíocha, ach ní raibh cur amach agam ar leithne a gcuid gníomhaíochtaí. Cuireann an OECD fáilte roimh 40,000 toscaire gach bliain, in 250 pobal, mar aon le páirtithe oibre agus sainghrúpaí a chuimsíonn réimse fairsing beartas poiblí. Tagann toscairí a dtugann rúnaíocht cabhair dóibh le chéile chun comhaontú a dhéanamh ar rialacha agus caighdeáin, chun machnamh, athbhreithniú agus plé a dhéanamh ar conas is féidir dul i ngleic le fadhbanna práinneacha eacnamaíocha, sóisialta agus comhshaoil.

Cuireann an OECD deiseanna dúshlánacha agus suimiúla ar fáil. Tá an earcaíocht dian ach is fiú tairbhe na ngairmeacha beatha an trioblóid. Tá timpeallacht ilchultúrtha ann, agus tá foireann ann ó chúlraí éagsúla a bhfuil saineolas éagsúil acu. Institiúid iontach í inar féidir leat níos mó a fhoghlaim faoin bpróiseas déanta beartais, innealra an bheartais phoiblí agus bheith mar chuid d’fhoireann a chabhraíonn le rialtais dul i ngleic le príomhdhúshláin dhomhanda trí bheartais níos fearr le haghaidh saol níos fearr.

Ian McCafferty

Foireann Mheán Sóisialta an Choimisiúin Eorpaigh

Sainchomhairleoir Cumarsáide

Ian McCafferty

I ndiaidh Baitsiléir Ealaíon a chríochnú sa Bhéarla agus sa Stair ag Ollscoil na héireann, Baile átha Cliath, d’oibrigh mé mar oibrí deonach le roinnt eagraíochtaí neamhrialtasacha agus eagraíochtaí neambhrabúsacha sula ndearna mé an cinneadh chun tabhairt faoi Mháistreacht in Idirchaidreamh Idirnáisiúnta in Ollscoil Chathair Bhaile átha Cliath.

Ina dhiaidh sin, ghlac mé le hintéirneacht in eagraíocht bheag neamhrialtasach ag oibriú le pobail imirceach in éirinn, agus d’eascair post lánaimseartha as seo ar deireadh thiar. I gcaitheamh na chéad chúpla bliain eile, bhí roinnt post agam a bhain le habhcóideacht agus bainistíocht tionscadal, agus bhí ról Ceann Cumarsáide mar bhuaicphointe air seo. Ba é sin an bealach a bhain mé an AE amach.

Tar éis gur éirigh sé ní ba shoiléire dom gur imir go leor cinntí a bhí á ndéanamh sa Bhruiséil tionchar díreach ar dhaoine in éirinn agus in áiteanna eile, ba mhian liom an próiseas déanta cinntí a bhaint amach, foghlaim faoin bpróiseas trí thaithí phearsanta, ar bhealach praiticiúil agus mo chumas a fhorbairt chun cumarsáid a dhéanamh faoi chun feasacht a mhúscailt agus, ar deireadh, níos mó daoine a spreagadh bheith páirteach chun na cinntí siúd a mhúnlú. Rinne mé iarratas bheith mar oiliúnaí ag an gCoimisiún Eorpach agus roghnaigh a Ard-Stiúrthóireacht Chumarsáide (DG COMM) mé.

I gcaitheamh an chúrsa oiliúna a mhair cúig mhí, thapaigh mé pé deiseanna a tháinig aníos: bhí an deis agam cur i láthair a scríobh agus a fhorbairt; d’iarr mé ar thabhairt faoi oiliúint agus ról a chomhlíonadh i dtionscadail éagsúla; rinne mé iarracht gach rud a fhoghlaim a d’fhéadfainn agus páirt a ghlacadh i ngach áit arbh fhéidir liom. Mar thoradh air sin, nuair a tháinig folúntas laistigh d’Fhoireann Mheán Sóisialta DG COMM i dtreo dheireadh mo chúrsa oiliúna, bhí sé ar mo lánchumas agam iarratas a dhéanamh. Tá na deiseanna ann má chuardaíonn tú iad.

Is é an post atá agam ná chun glór a thabhairt don Choimisiún Eorpach ar líne – ar na meáin shóisialta, go sonrach. Insint scéalta is mó a chuireann na meáin shóisialta chun cinn, agus is í an ealaín a bhaineann leis seo ná aithne a bheith agat ar do lucht leanúna. Mar gheall gurb éagsúil a bhíonn lucht leanúna ar an ardán atá i gceist (Facebook, Twitter, LinkedIn etc.), is é an post atá agam chun scéal a insint ar bhealaí éagsúla ar fud na meán sóisialta. Tá gach scéal éagsúil agus is amhlaidh atá gach lá a chaithim ag mo dheasc. Bíonn ár gcur chuige i dtaobh theachtaireachtaí an Choimisiúin a chur i láthair ag teacht chun cinn i gcónaí, faoi mar atá an bealach a fhrithghníomhaímid d’fhreagairtí agus a bhailímid agus a dhéanaimid anailís ar na sonraí comhthorthacha (e.g. líon na ndaoine a aimsíodh, an ráta idirchaidrimh etc). Táim ag foghlaim i gcónaí.

Baineann go leor tairbhí le hiarchéimithe éireannacha in Institiúidí na hEorpa: peirspictíochtaí nua; tuairim phearsanta; fuinneamh úr. Teastaíonn ‘dúchasaigh dhigiteacha’ ón AE – mílaoisigh ar féidir leo cabhrú leis an AE cliceáil, cóipeáil agus códú a dhéanamh go dtí go mbainfear láithreacht níos digití amach. Is cinnte gur mór an buntáiste é bheith mar chainteoir dúchais an Bhéarla. Má bhíonn inniúlacht mhaith agat i dteanga amháin eile, ar a laghad, is fearr sin. Más ansa leat bheith ag oibriú le foireann ilchultúrtha de dhaoine cumasacha agus paiseanta agus más mian leat fíor-dhifríocht a dhéanamh, d’fhéadfadh go n-oirfeadh an AE duit.

Grace Bolton

Státseirbhís an Choimisiúin Eorpaigh / an AE

Oifigeach Beartais

Grace Bolton

Nuair a bhí mé i mo dhéagóir, bhí sraith reifreann ar siúl in éirinn ar chonarthaí AE. Fad a lean mé díospóireachtaí ar lánpháirtiú na hEorpa, bhí mé gafa ag an méid a chuir an AE go stairiúil leis an tsíocháin agus le cobhsaíocht. Thug seo an spreagadh dom chun tabhairt faoi Bhaitsiléir Ealaíon i Léann Eorpach i gColáiste na Tríonóide, Baile átha Cliath, áit a ndearna mé staidéar ar an bhFraincis, an Ghearmáinis, an Stair agus an Pholaitíocht. Ina theannta sin, bhí bliain Erasmus i gceist sa Bheirlín. D’fhonn a thabhairt faoi deara cá raibh an Eoraip suite sa chomhthéacs idirnáisiúnta níos fairsinge, thug mé faoi MPhil i gCaidreamh Idirnáisiúnta in Ollscoil Oxford in 2010.

I ndiaidh Oxford, bhog mé go dtí an Bhruiséil chun fónamh i gComh-Aireacht Štefan Füle, a bhí ina Choimisinéir Eorpach um Méadú agus um an mBeartas Comharsanachta ón mbliain 2010 go dtí an bhliain 2014. Chuaigh mé leis an gComh-Aireacht i dtosach báire chun cúrsa oiliúna cúig mhí a chríochnú, ach cuireadh conradh ní b’fhaide ar tairiscint dom ina dhiaidh sin. Tá oifig phríobháideach ag gach Coimisinéir a thacaíonn lena gcuid oibre trí chomhairle ar bheartas a sholáthar, urlabhraí agus cruinnithe faisnéise a ullmhú agus chun cruinnithe agus taisteal oifigiúil a eagrú. I rith an ama seo, rinne ár bhfoireann freagairt an AE a mhúnlú do phróisis stairiúla, ar nós Earrach na nArabach, idirbheartaíocht a dhéanamh ar Chomhaontuithe Comhlachais le tíortha Chomhpháirtíocht an Oirthir, an tSeirbia agus an Chosaiv a thabhairt níos giorra don AE agus an Chróit a ullmhú go ndéanfar an 28ú Ballstát den AE den tír.

I Márta 2014, rinne mé iarratas ar an iomaíocht oscailte chun iarchéimithe a earcú isteach in institiúidí an AE (ar a dtugtar AD5 Concours EPSO). Bhí trialacha inniúlachta ar an ríomhaire i gceist leis an gcéad bhabhta. Thug mé faoin dara babhta sa dara teanga atá agam (an Fhraincis) agus bhí cás-staidéar scríofa, agallamh struchtúrach, cur i láthair ó bhéal agus grúpchleachtadh i gceist leis. In Aibreán 2015, foilsíodh na torthaí agus earcaíodh mé dhá mhí ina dhiaidh sin.

Táim anois ag oibriú mar Oifigeach Beartais in Aonad Diminsin Idirnáisiúnta Ard-Rúnaíocht an Choimisiúin Eorpaigh. Comhordaíonn an tAonad seo diminsean seachtrach bheartais inmheánacha an AE, ar nós athrú aeráide, taidhleoireacht fuinnimh, imirce agus trádála. Is éard atá i gceist leis an bpost ná idirghníomhú le Ballstáit an AE agus leis an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (EEAS) chun cruinnithe mullaigh AE a ullmhú le tríú tíortha agus G7/G20. Táim ag oibriú faoi láthair ar an bhfoireann a dhéanann ionadaíocht don Choimisiún ag an gCoiste Polaitíochta agus Slándála.

Bronnadh Duais Nobel na Síochána 2012 ar an Aontas Eorpach mar gheall ar an tsíocháin, an t-athmhuintearas, an daonlathas agus cearta daonna san Eoraip a chur chun cinn i gcaitheamh na seasca bliain ó bunaíodh é. Is mór an onóir cur leis an bpróiseas stairiúil seo agus chun freastal ar leas os cionn 500 milliún saoránach an AE.

Allen Monks

Stiúrthóireacht Ghnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais an Choimisiúin Eorpaigh

Anailísí Eacnamaíoch

Allen Monks

Thug mé faoi Bhaitsiléir Ealaíon i nGnó Eorpach in Ollscoil Chathair Bhaile átha Cliath agus Máistreacht san Eacnamaíocht ina dhiaidh sin in Ollscoil na héireann, Baile átha Cliath.

Tar éis dom an Mháistreacht a chríochnú, bhain mé cúrsa oiliúna amach chun oibriú ag an gCoimisiún Eorpach – b’iontach an t-eispéireas é agus chuaigh sé go mór chun mo shochair i dtaobh cúrsaí gairmiúla de. D’fhill mé ar Bhaile átha Cliath ansin agus d’oibrigh mé ar feadh roinnt blianta i mBanc Ceannais na héireann, agus thug sé léargais thábhachtacha dom ar dhéanamh beartas laistigh de limistéar an euro.

In 2013, chuir an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne (EPSO) comórtas ar siúl inar lorg siad chun eacnamaí airgeadais a earcú. Tugadh eolas dom faoin gcomórtas i seisiún faisnéise a bhí ar siúl in oifig an Choimisiúin Eorpaigh i mBaile átha Cliath. Nuair a d’éirigh liom sa réamhchéim roghnaithe, rinne mé teagmháil le foireann Phost an AE i Roinn an Taoisigh, a chur comhairle thar a bheith fiúntach orm maidir le conas ullmhú do chéimeanna éagsúla an ionaid mheasúnaithe. I Márta 2014, tugadh an dea-nuacht dom gur éirigh liom i gcéim an agallaimh. Thosaigh mé ag oibriú in Ard-Stiúrthóireacht Ghnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais (DG ECFIN) an Choimisiúin Eorpaigh an Meán Fómhair ina dhiaidh sin.

Oibrím ag deasc thíre Phoblacht na Seice in DG ECFIN agus tá m’obair laethúil dírithe ar anailís mhaicreacnamaíoch a dhéanamh ar an tír sin. Féadfaidh cuid den obair seo a bheith an-láithreach, ar nós freagra a thabhairt ar iarratais ar chruinnithe faisnéise ón mbainistíocht shinsearach nó níos fadtéarma, ar nós tabhairt faoi thionscadail taighde. Tá éagsúlacht na hoibre fíor-thaitneamhach. Tá an méid idirghníomhaithe le daoine eile a bhíonn i gceist taitneamhach chomh maith, bíodh comhghleacaithe ag deasca na dtíortha, an bhainistíocht shinsearach, nó teagmhálaithe sa riarachán náisiúnta i bPrág i gceist leo.

Mholfainn do dhuine a bhfuil spéis aige nó aici chun oibriú in institiúidí an AE gach ceann dá roghanna a fhiosrú chun é sin a dhéanamh. Anuas ar chomórtais EPSO, tá réimse fairsing roghanna ann, ar nós poist mar ghníomhaire conartha, a bhféadfá machnamh a dhéanamh ar iarratas a dhéanamh orthu.

Céim thábhachtach ghairme dom a bhí i gcúrsa oiliúna a chríochnú ag an gCoimisiún Eorpach agus mholfainn d’iarchéimithe machnamh a dhéanamh air. Cuireann sé deis den scoth ar fáil do dhuine i luathchéimeanna a ngairme chun cur amach a bheith acu ar obair an AE – is cuma má leanann nó mura leanann tú ar aghaidh chun oibriú sa Bhruiséil, tabharfaidh tú faoi deara go rachaidh an t-eispéireas chun do shochair.

I gcás duine ar bith atá ag tabhairt faoi chomórtas EPSO, molaim duit labhairt lena mhéid daoine is féidir leat roimh ré lena fhoghlaim conas a oibrítear an próiseas agus cén scileanna agus inniúlachtaí a leagann an AE béim orthu. Chomh maith leis sin, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le foireann Phost an AE ag Roinn an Taoisigh – tá siad ag oibriú chun cabhrú leat post san AE a fháil, mar sin, bain leas astu!

Aileen Donegan

Rannóg Monatóireachta Meán Chomhairle an AE

Oiliúnaí

Aileen Donegan

Rinne mé staidéar ar an mBéarla agus ar an bhFealsúnacht in Ollscoil na hÉireann, Má Nuad agus, tar éis dom mo chéim a bhaint amach, thug mé faoi Mháistreacht san Iriseoireacht ag Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath.

Go gairid i ndiaidh dom tús a chur le scríobh ar bhonn gairmiúil do láithreáin ghréasáin agus do nuachtáin, rith sé liom gur theastaigh ról níos réamhghníomhaí a bheith agam i gcúrsaí reatha. Seachas tuairisciú a dhéanamh ar imeachtaí, theastaigh uaim bheith ar an duine a chruthaíonn iad. D’inis cara liom a iontaí a bhí a chúrsa oiliúna 5 mhí AE sa Bhruiséil, mar sin, rinne mé an cinneadh é a fhiosrú.

Rinne mé iarratas ar chúrsa oiliúna i gComhairle an AE. Bhraith mé go raibh an próiseas iarratais fadálach agus chuir seo imní orm i dtosach, ach b’fhiú an t-am a chaith mé leis an bhfoirm ar líne a chomhlánú. Cúpla mí tar éis an t-iarratas a sheoladh, cuireadh mé faoi agallamh ar an nguthán agus cuireadh post ar tairiscint dom. Gan mórán moille, bhí mo chuid málaí á bpacáil agam agus bhí m’aghaidh á thabhairt ar an mBeilg agam.

D’oibrigh mé mar oiliúnaí i rannóg Monatóireachta Meán na Comhairle ar feadh cúig mhí. B’iontach an t-eispéireas é, agus rinne sé m’ábhair spéise go léir a thabhairt le chéile: cúrsaí reatha, polaitíocht an AE, caidreamh leis na meáin agus gnóthaí éireannacha.

Is gnách go n-oibríonn oiliúnaithe idir 9.00 agus 5.30pm. Mar gheall go raibh monatóireacht á déanamh agam ar nuachtáin, bhí orm bheith ag oibriú beagán níos luaithe… idir 6.30 agus 3.00pm. B’fhéidir nach dtaitneodh sin le gach duine ach thaitin sé go mór liom i bhfírinne! Rinne m’fhoireann agus mé féin nuachtáin i dteangacha éagsúla a léamh agus chuireamar ailt a bhain leis an AE i dtoll a chéile do chomh-aireacht Uachtarán na Comhairle Eorpaí. Gach seachtain, tráth a chas an tUachtarán Donald Tusk le Cinn Stáit agus le haíonna ó thíortha eile, chabhraigh mé le Tuarascálacha Faisnéise ar na Meáin a ullmhú – léirmheasanna gearra ar nuacht a bhain leis an AE ó na meáin sa tír ar leith sin, a phléigh an tUachtarán sular fhreastail sé ar chruinnithe.

Tá an saol sa Bhruiséil an-spreagúil! B’iontach an t-eispéireas bheith ag oibriú i dtimpeallacht ilchultúrtha, ilteangach, le daoine óga ó gach ceann de na 28 ballstát. Chuir an oiread daoine éireannacha atá san AE iontas orm – níor cheap mé riamh go dteastódh “cúpla focal” uaim sa Bheilg, ach tabharfaidh tú faoi deara, mar aon le go leor tithe tábhairne éireannacha, go bhfuil na céadta éireannach ag oibriú sna hinstitiúidí, go leor aistritheoirí Gaeilge ina measc. Ba mhór an chabhair a thug Oifig an Chúrsa Oiliúna dom chun socrú isteach agus tá an chothromaíocht oibre is saoil nach mór gan locht.

Cad a mholfainn d’iarchéimithe Gaeilge atá ag machnamh faoi iarratas a dhéanamh ar chúrsa oiliúna an AE? Ná bíodh an fhoirm iarratais ina hábhar díspreagtha duit. Lean ort. Déan iarratais go bhfeicfidh tú. Bíodh a fhios agat cén Institiúid a dteastaíonn uait oibriú léi. Agus ní bíodh do bhuarthaí faoi do scileanna teanga mar shrian ort ón deis a thapú! Níos minice ná a mhalairt, is fearr a bhíonn tú ná mar a cheapann tú.