An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála / An Státseirbhís

Treas Rúnaí

Carol Staunton

Bhain mé céim PhD le Socheolaíocht amach i NUI Gaillimh i 2013 agus tar éis a bheith ag obair ar feadh roinnt ama i rannóg na cógaiseolaíochta, chuaigh mé isteach in Institiúid Teicneolaíochta Thrá Lí mar Chúntóir Taighde ar Chathaoir UNESCO le Corpoideachas Ionchuimsitheach, Spórt, Fóillíocht agus Acmhainn Coirp. Trí bheith ag obair le gníomhaireachtaí stáit éagsúla, eagraíochtaí idirnáisiúnta agus idirghabhálaithe ar an chlár, d’ullmhaigh sé mé go maith do mo sheal sa Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, a thosaigh i mí Mhárta 2015 nuair a thosaigh mé ag obair mar thaidhleoir mar Threas Rúnaí.

Ón am sin tá mé ag obair i Rannóg Trádála na Roinne ina mbím ag obair ag cur teachtaireachtaí eacnamaíochta agus ag obair le caidreamh cultúrtha. Tá an obair éagsúil agus dinimiciúil; labhraím le comhghleacaithe thar lear gach lá agus buailim le páirtithe leasmhara náisiúnta éagsúla agus aidhm amháin i gceist - Éire a chur chun cinn thar lear. Chuir obair na Roinne san earnáil seo go mór leis an fhianaise a fheicimid go bhfuil an geilleagar ag feabhsú agus tá luach saothair mór le fáil as a bheith páirteach san obair sin.

Cé go bhfuil mé dírithe go hiomlán ar mo dhualgais reatha, tá súil á coinneáil agam ar obair thar lear amach anseo. Téann gach Treas Rúnaí chuig ceachtanna teanga agus tá a lán deiseanna oiliúna eile ar fáil rud a chuir go mór leis na scileanna atá agam agus le mo thaithí iomlán sa Roinn go dtí seo. D’éirigh go maith liom ón phróiseas earcaíochta go dtí gur thosaigh mé sa tseirbhís agus molaim é go láidir.

An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála / An Státseirbhís

Treas Rúnaí

Caitlin Higgins Ni Chinneide

Tar éis dom PhD i Stair a bhaint amach i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, chuaigh mé ag obair leis an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála sa bhliain 2012, roimh Uachtaránacht na hÉireann ar an AE. Bhí mé ag obair ar dtús i Rannóg na hEorpa, ina raibh mé ag plé le ceisteanna éagsúla faoi bheartas a bhain le hOirthear na hEorpa, réigiún Cugais agus Lár na hÁise.

Chuaigh mé ar aghaidh ansin chuig Rannóg Angla-Éireannach na Roinne, ina raibh dualgas orm tacaíocht a thabhairt d'eagraíochtaí a bhí ag plé le hobair athmhuintearais ar oileán na hÉireann. Bhí mé páirteach i bpleanáil fosta do chuimhneacháin oifigiúla Éirí Amach 1916 atá ag teacht chun cinn.

I lár na bliana 2015 tugadh post dom le hAmbasáid na hÉireann i Maidrid atá ceangailte leis an Túinéis fosta. Is é Maidrid an misean consalachta is gnóthaí ag Éirinn, agus téann timpeall 1.3milliún Éireannach ar cuairt chuig an Spáinn gach bliain. Pléitear ann le 25% de chásanna consalachta d'Éireannaigh ar fud an domhain. I mo ról mar Chonsal, bím ag plé le seirbhísí consalachta agus pas do lucht saoire agus cónaitheoirí Éireannacha sa Spáinn agus sa Túinéis.

Ta mo chuid oibre sa Roinn go dtí seo suimiúil agus éagsúil. Mholfainn é go láidir do chéimí ar bith atá ag smaoineamh ar a roghanna sa todhchaí.

An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí / An Státseirbhís

Oifigeach Riaracháin

Sinead Coleman

Tar éis dom céim Mháistreachta a bhaint amach i mBainistíocht Acmhainní Daonna, chuaigh mé ag obair san Earnáil Phríobháideach. Tar éis roinnt blianta, theastaigh uaim mo ghairm a fhorbairt agus cheap mé gur rogha dúshlánach agus a mbeadh luach saothair ag dul leis a bhí sa phost mar Oifigeach Riaracháin sa Státseirbhís.

Chuaigh mé isteach sa Státseirbhís trí shraith AD a thug an deis dom an t-eolas a fuair mé trí oideachas a úsáid agus ag an am céanna d’úsáid mé an taithí phraiticiúil a fuair mé ó d’fhág mé an coláiste. Ó chuaigh mé isteach sa tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, ceapaim gur duine tábhachtach den fhoireann mé. Bhí mé in ann a bheith ag obair ar thionscadail éagsúla agus buaileadh le daoine de gach cineál.

Sa ról mar Oifigeach Riaracháin tá deiseanna agat ar dhul chun cinn agus díriú ar fhoghlaim agus ar fhorbairt leanúnach. Tá an tuiscint, an tacaíocht agus an fhorbairt phearsanta atá mé ag fáil ó bheith páirteach sa Chlár Forbartha do Chéimithe sa Státseirbhís fíor-luachmhar. Is iontach an rud an deis a bheith agat buaileadh go rialta le céimithe i Ranna eile agus smaointe agus do thaithí a phlé.

An Roinn Airgeadais / Státseirbhís

Oifigeach Riaracháin

Simon Nix

Thosaigh mé ag obair sa Roinn Airgeadais i mí Mhárta 2015 nuair a chríochnaigh mé an BA le hEolaíocht Pholaitiúil, Socheolaíocht agus Sibhialtachtaí Clasaiceacha agus LLB in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

Bhain mé an-sásamh as bheith ag obair in Aonad na Margaí agus na nUrrús i Rannóg na Seirbhísí Airgeadais. Bíonn orm idirbheartaíocht a dhéanamh le Ballstáit eile den AE chun teacht ar chomhréiteach faoi reachtaíocht a thugann an chosaint is éifeachtaí d'infheisteoirí, a chuireann le cobhsaíocht agus comhtháthú sna margaí agus ag an am céanna a chothaíonn comórtas agus nuálaíocht. Bíonn orm tuairiscí a scríobh, anailís a dhéanamh ar bheartas, reachtaíocht a dhréachtú, buaileadh le páirtithe leasmhara agus ionadaíocht a dhéanamh don Roinn san Eoraip.

Rogha éasca a bhí ann dul le gairm sa Státseirbhís. Is beag gairm a thugann an deis duit a bheith ag obair i réimsí chomh leathan trí aistriú chuig aonad, rannóg nó Roinn Rialtais eile. Le solúbthacht sna huaireanta oibre is féidir cothromaíocht oibre is saoil a bheith agat agus cuirtear béim sa Roinn ar oiliúint agus forbairt agus tá neart deiseanna ann chun do chuid oideachais agus scileanna a chur chun cinn. Sampla amháin de sin is ea Clár Forbartha Céimithe na Státseirbhíse a socraíodh chun na scileanna atá riachtanach d'Oifigigh Riaracháin nua chun feidhmiú ag an ardleibhéal i ngach réimse dá bpoist, bainistíocht tionscadail agus idirbheartaíocht san áireamh.

Tá an réimse oibre cairdiúil agus tugtar tacaíocht duit agus bhain mé leas as a bheith ag obair leis an bhainistíocht agus le comhghleacaithe a bhfuil sár-eolas agus saineolas acu. Tá m'fhoireann tiomanta agus déanann siad tréan-iarracht torthaí a sholáthar. Is minic a bhíonn iontas ar Oifigigh Riaracháin nua faoin oiread freagrachta a thugtar dóibh go luath ina ngairm ach tugann an bhainistíocht sár-cheannaireacht dóibh agus tugtar cabhair duit tú féin a fhorbairt go pearsanta agus go gairmiúil.

An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe / Státseirbhís

Oifigeach Riaracháin

Image1

Nuair a chríochnaigh mé mo chéim i mBainistíocht Acmhainní Daonna ó Choláiste Náisiúnta na hÉireann, d'oibrigh mé i dtionscal an Mhiondíola agus AD ar feadh roinnt blianta. Shocraigh mé gur mhaith liom mo scileanna agus mo chuid eolais ar AD a fhorbairt i réimse nua agus cheap mé gurab é an Státseirbhís an dúshlán a theastaigh uaim. Bhí a fhios agam go mbeinn in ann mo ghairm a chur chun cinn sa Státseirbhís agus ag an am céanna go mbeadh cothromaíocht oibre is saoil mhaith agam agus thaitin sin liom.

Tá mé ag obair mar Chomhpháirtí Gnó AD sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Go dtí seo chuir mo chomhghleacaithe fáilte mhór romham. Sa chéad cúpla seachtain d'fhoghlaim mé faoi bheartas agus nós imeachta agus chuir mé eolas ar mhodhanna oibre. Tá mé ag súil go mór an t-eolas a fuair mé sna chéad chúpla seachtain a úsáid chomh maith leis an taithí atá agam cheana chun tacaíocht a thabhairt agus an t-aonad Comhpháirtí Gnó AD a bhrú chun cinn.