An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe / Státseirbhís

Oifigeach Riaracháin

Allan Gilligan Profile Picture

Thosaigh mé ag obair sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i mí Mheithimh 2012 nuair a chríochnaigh mé mo staidéar ar Eacnamaíocht in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

Thaitin an Státseirbhís liom mar gur thug sé deis dom beartas poiblí a cheapadh ag am nuair a bhí dúshláin mhóra i ngeilleagar na hÉireann.

Tá áthas orm gur thosaigh mé ag obair sa roinn mar gur tugadh freagrachtaí agus deiseanna dom ón chéad lá. Cuireann an roinn fáilte roimh smaointe nua a thagann ó dhaoine nua san oifig agus tá neart deiseanna ann beartas a cheapadh leis an bhainistíocht ag an leibhéal is sinsearaí. Bhain mé taitneamh ar leith as ionadaíocht a dhéanamh don roinn ag cruinnithe de chuid an AE agus den IMF (International Monetary Fund), páipéir a scríobh agus iad a chur os comhair an bhoird bainistíochta, agus freastal ar sheisiúin sa Dáil ar lá an Bhuiséid.

Tríd is tríd tá éagsúlacht san obair a dhéanaim agus tá deiseanna do dhul chun cinn agus do thaisteal ann chomh maith le tionchar a imirt ar bheartas.
Roinn an Taoisigh / Státseirbhís

Oifigeach Riaracháin

Christine Reen

Rinne mé staidéar ar Staidéar Gnó in Ollscoil Luimnigh sular chríochnaigh mé mo mháistreacht i gColáiste na hOllscoile Corcaigh 2010. Rinne mé staidéar ar Eacnamaíocht agus dá bhrí sin theastaigh uaim dul le gairm sa réimse seo agus dá bharr sin thosaigh mé sa Státseirbhís sa bhliain 2012 mar OR - Eacnamaí i Roinn an Taoisigh.

Nuair a oibríonn tú i Roinn an Taoisigh bíonn tú ag obair i gcroílár an Rialtais gach lá.

Oibrím sa Rannóg Eacnamaíochta, Idirnáisiúnta agus Thuaisceart Éireann rud a chiallaíonn go mbíonn réimse tascanna i gceist gach lá. Lá amháin d'fhéadfainn a bheith at obair le caidreamh idir an Bhreatain agus Éirinn agus an chéad lá eile d'fhéadfainn a bheith ag obair ar bheartas Eacnamaíoch. Tá baint ar leith agam le cruinnithe agus turais a eagrú don Taoiseach.

Tá an post dúshlánach agus éagsúil. Tugann sé deis dom a bheith i láthair ag cruinnithe ardleibhéil agus tugann sé léargas dom faoi conas a oibríonn an Rialtas i ndáiríre.

An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála / An Státseirbhís

Treas Rúnaí

Ross Church, Treas Rúnaí

Faoi láthair tá mé i mo Cheannaire Tánaisteach ar Mhisean in Ambasáid na hÉireann i Singapore ó tháinig mé anseo i mí Lúnasa 2015. Chuaigh mé isteach sa Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála i mí Aibreáin 2014 agus bhí mé ag obair san Oifig Preasa. Bhí mé ag obair cheana leis an Fhoireann Cumarsáide d’Ardionadaí an AE, Catherine Ashton.

Mar Cheannaire Tánaisteach an Mhisin tugaim tacaíocht d’obair an Ambasadóra chomh maith le hobair an ÚFT agus Fiontar Éireann a bhfuil baill foirne acu ann. Ó Singapore tá an Ambasáid creidiúnaithe leis na hOileáin Fhilipíneacha, An Tíomór Thoir agus Brúine. Oibrímid leis na ceangail mhaithe atá ag Éirinn leis na tíortha seo a chothú go háirithe i dtaca le trádáil, infheistíocht agus oideachas. Déanaimid iarracht fosta ceangail a chothú i dtaca le turasóireacht agus cultúr. Oibrímid fosta le muintir na hÉireann i Singapore agus tá idir 2,000 agus 3,000 díobh ann. Tá timpeall 50 comhlacht Éireannach ag obair i Singapore faoi láthair.

Is maith liom a bheith ag obair ar son na hÉireann agus oibriú don tír that lear trí leas agus caighdeáin na hÉireann a chur chun cinn agus a chosaint. Thaitin sé go mór liom an deis a bheith agam taisteal chuig áiteanna éagsúla sa domhan agus oibriú le daoine ó chultúir dhifriúla, Sierra Leone, an Aetóip agus Malawi san áireamh. Beidh mé ag obair i Singapore ar feadh 3-4 bliana agus ina dhiaidh sin tiocfaidh mé ar ais go Baile Átha Cliath ar feadh roinnt blianta sula dtabharfar sannachán eile dom.

Mholfainn do chéimí ar bith a bhfuil suim ar leith aige/aici sa tseirbhís phoiblí agus a bheith ag obair ar son na hÉireann smaoineamh ar iarratas a dhéanamh chuig an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála. Ní mór teacht aniar a bheith ionat, a bheith solúbtha agus oscailte ó thaobh athrú de ach is gairm ar leith í ina bhfuil éagsúlacht agus atá spreagúil.

An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála / An Státseirbhís

Treas Rúnaí

Image1

Céim: LL.B. (ling. franc.), Coláiste na Tríonóide; LL.M. Dlí Idirnáisiúnta, Ollscoil Dhún Éideann; Abhcóide Dlí.

Nuair a chríochnaigh mé mo Mháistreacht le Dlí Idirnáisiúnta, d'oibrigh mé in Ambasáid na hÉireann san Ísiltír ar feadh dhá bhliain, mar Oifigeach Teagmhála d'Eagraíochtaí Idirnáisiúnta. Bhí orm ionadaíocht a dhéanamh ag cruinnithe de Pháirtithe Stáit don Eagraíocht um Airm Cheimiceacha a Chosc agus an Chúirt Choiriúil Idirnáisiúnta. Glaodh chuig an Bharra mé ansin agus d'oibrigh mé mar Abhcóide sular thosaigh mé sa Roinn mar Thaidhleoir Sóisearach.

Tá mé ag obair sa Rannóg Dlí den Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála. Tugaim comhairle faoi chúrsaí dlí a bhaineann le conarthaí idirnáisiúnta, cúnamh forbraíochta, pasanna agus faoi chabhair consalachta a thabhairt do shaoránaigh Éireannacha.

Tá cuimhne ar leith agam ar bheith ag obair ar Chathaoirleacht na hÉireann do Shlándáil agus do Chomhoibriú san Eoraip (OSCE) sa bhliain 2012. Bhí mé mar Oifigeach Deisce do Lár na hÁise agus ghlac mé páirt i Misean Faireacháin do Thoghcháin don OSCE chun súil a choinneáil ar thoghchán an uachtaráin in Kyrgyzstan. Bhí áthas ar leith orm feidhmiú mar Oifigeach Caidrimh d'Aire Stáit Mheiriceá Hillary Clinton le linn Chomhairle Aireachta an OSCE a tharla i mBaile Átha Cliath i mí na Nollag 2012. Ba í an Chomhairle Aireachta an cruinniú aireachta is mó riamh in Éirinn agus bhí os cionn 50 Aire páirteach. Díreach roimh Uachtaránacht na hÉireann den AE, deis iontach ab ea é chun neart na hÉireann i dtaidhleoireacht iltaobhach a léiriú.

Le linn Uachtaránacht na hÉireann de Chomhairle an Aontais Eorpaigh sa bhliain 2013, chuidigh mé sa Chathaoirleacht de dhá Ghrúpa Oibre faoin dlí idirnáisiúnta poiblí agus faoin Chúirt Choiriúil Idirnáisiúnta. Deis fíor-shuimiúil a bhí ann idirghníomhú i gcomhar le Baill Stáit an AE agus le hInstitiúidí an AE.

Bainim an-taitneamh as na deiseanna éagsúla a bhíonn ar fáil i ngairm sa Roinn agus go háirithe an deis Éire a chur chun cinn i gceann dár misin thar lear. Post dúshlánach atá ann ach tá luach saothair an-mhaith ag dul leis.

An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála / An Státseirbhís

Treas Rúnaí

Dermot Fitzpatrick

Bhain mé céim Mháistreachta le hEolaíocht Pholaitiúil amach ó UCD i 2012 agus bhain mé céim BA le Caidreamh Idirnáisiúnta amach roimhe sin ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. I 2014 chomhlíon mé intéirneacht Jobsbridge sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ina raibh mé ag obair le hathchóiriú san earnáil phoiblí a sholáthar trí sheirbhísí comhroinnte agus ina dhiaidh sin chuaigh mé isteach sa Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála.

I láthair na huaire tá mé ag obair i Rannóg um Dhí-armáil agus Neamhleathadh na Roinne. Chomh maith le heolas agus anailís a thabhairt faoi cheisteanna dí-armála agus neamhleata, déanaim ionadaíocht ar son na hÉireann i ngrúpaí oibre an AE agus i bhfóraim an AE agus idirnáisiúnta eile agus is post dúshlánach é chomh maith le luach saothair le baint as.

Labhraíonn Éire amach faoi cheisteanna dí-armála agus tá sí de shíor ag achainí go mbeadh an domhan gan airm ollscriosta. Tá freagracht mhór i gceist ár n-obair a thabhairt chun cinn faoin Chonradh in aghaidh Iomadú Núicléach, faoin Choinbhinsiún ar Mhuinisin Chnuasaigh agus faoi chonarthaí éagsúla idirnáisiúnta eile. Lá speisialta ar fad dom féin ab ea an lá a ndearna mé ionadaíocht ag cruinniú den Anti-Personnel Mines Convention ag an AE sa Ghinéiv - bhí an-bhród orm a bheith i mo shuí taobh thiar de bhrat na hÉireann agus thuig mé go maith an éifeacht is féidir le hÉirinn a chur i bhfeidhm ar bhonn domhanda.

Tá an chosúlacht ann go mbeidh mé ag obair i mBaile Átha Cliath ar feadh bliain nó dhó eile agus ansin go sannfar mé ar mhisean taidhleoireachta na hÉireann thar lear. Molaim go mór an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála do chéimithe atá ag smaoineamh ar roghanna gairme.