An Clár Rialtais Áitiúil do Chéimithe

Céimithe

Ruaidhrí McLoughlin

Bhí suim agam i gcónaí i Rialtas Áitiúil agus thóg mé an deis mar chuid de mo Thráchtas Máistreachta díriú ar Phleanáil don Fhórsa Oibre in earnáil an Rialtais Áitiúil. Mar chéimí cuireadh mé ag obair sa rannóg AD i gComhairle Contae Dhún Laoghaire Ráth an Dúin.

Clár struchtúrtha dhá bhliain atá i gceist a reáchtáiltear i gcomhar leis an Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil. Ba é an éagsúlacht sa ról le hÚdaráis Áitiúla is mó a mheall mé. Thug an socrúchán an deis dom a bheith ag obair láithreach le hoibrithe gairmiúla AD chomh maith le leibhéal freagrachta, rud atá spreagúil agus dúshlánach.

Tá mé ag foghlaim na mbun-ghnéithe d’oibríochtaí i rannóg mhór AD chomh maith le cabhrú le córais TE agus ag an am céanna cabhraím le straitéis AD a fhorbairt. Sár-dheis atá sa chlár tuiscint níos fearr a fháil ar cheisteanna AD a luaitear mar chuid den chúrsa.

Clár Céimithe an Rialtais Áitiúil

Céimí

Paul Kinsella

Rinne mé staidéar ar Fhraincis agus GNó in IT Phort Láirge agus thosaigh mé ag obair in Aer Lingus ar feadh 7 mbliana, agus ansin d'oibrigh mé san earnáil phríobháideach rud a thug deiseanna dom sa bhaile agus thar lear.

Sa bhliain 2003 tháinig mé abhaile agus thóg mé post mar Oifigeach Cléireachais le tSeirbhís Phoiblí le Comhairle Contae na Mí. D'oibrigh mé i réimsí éagsúla ar nós pleanáil agus tithíocht. Shocraigh mé feabhas a chur ar m'fhorbairt ghairmiúil agus rinne mé iarratas ar an scéim aisíoctha táillí tríd an rannóg AD. D'éirigh liom agus rinne mé céim B.A. (Onóracha) i mBainistíocht Phoiblí agus ina dhiaidh sin M.A. i mBainistíocht Phoiblí tríd OÉ san Institiúid um Riarachán Poiblí, bhain mé amach an chéim in 2011, ina raibh spéis ar leith i dtithíocht shóisialta a sholáthar.

Glac mé le deis shealadach mar Oifigeach Fiosraithe Tithíochta ag fiosrú nithe a bhain le hiompar frithshóisialta in eastáit na comhairle i gContae na Mí. Tugadh ardú céime dom mar Oifigeach Foirne Cúnta i gComhairle Contae an Chabháin agus creidim gur chabhraigh seo go mór liom maidir le mo ghairmréim.

I mí Bhealtaine 2015, d'éirigh liom i gcomórtas iomaíoch oscailte tríd an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí (PAS) do roghú sa Chlár tosaigh do Chéimithe i Rialtas Áitiúil a reáchtálann an Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil. Bhí deiseanna ar fáil i gcúig shraith - roghnaigh mé Forbairt Eacnamaíoch agus Fiontair. D'éirigh le m'iarratas agus chuaigh mé ag obair le Comhairle Contae Fhine Gall ar iasacht, ar chlár dhá bhliain mar chuid d'fhoireann ina raibh 12 chéimí (tugaim an dá aspal déag orthu) sna cúig réimse den chlár. San áireamh sa chlár tá oiliúint struchtúrtha sa chéad bhliain agus foghlaim chreidiúnaithe le foras gairmiúil sa dara bliain. Siad na gnéithe is fearr den chlár ná an cairdeas, an fhís agus na smaointe a roinntear i measc mo chomhchéimithe, a tharlaíonn gach lá féadaim a rá. Tá Comhairle Contae Fhine Gall tiomanta maidir le céimithe a fhorbairt i dtaca le clár foghlama suimiúil, fiúntach, struchtúrach. Tá sé beartaithe agam tús a chur le Ph.D sa bhliain 2016.

Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste / Státseirbhís

Iniúchóir Faoi Oiliúint

Tracey Wosser

Tar éis dom céim onóracha i Staidéar Gnó a bhaint amach le hOllscoil Bhaile Átha Cliath (DCU), chuaigh mé ag obair mar chuntasóir faoi oiliúint i gcleachtas cuntasaíochta príobháideach. Le linn mo chuid ama anseo críochnaigh mé mo scrúduithe ACCA.

Chaith mé beagán thar cheithre bliana san earnáil phríobháideach ag forbairt mo scileanna cuntasaíochta agus ghnóthaigh mé eolas luachmhar ó na cuntasóirí sinsearacha san oifig. Nuair a bhí mé ar mo chompord sa ról, shocraigh mé tabhairt faoi dhúshláin níos mó. Theastaigh uaim triail a chur orm féin agus ar mo inniúlachtaí. Timpeall an ama seo, rinne mé iarratas ar phost sa Státseirbhís.

Thosaigh mé ag obair in Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste mar iniúchóir faoi oiliúint i mí Dheireadh Fómhair 2013. Bhí an obair dúshlánach agus gasta ón tús agus sin go díreach a theastaigh uaim. Bhí mé in ann mo scileanna cuntasaíochta a úsáid agus ón eolas a bhain mé amach roimhe seo, bhí mé in ann gníomhú as mo stuaim féin.

Sa phost seo bhí éagsúlacht san obair ó sheachtain go seachtain, rud nárbh amhlaidh sa phost roimhe seo; tá a lán éagsúlachta san obair, téann tú ar cuairt chuig áiteanna suimiúla, buaileann tú le daoine nua agus bíonn dúshláin éagsúla agat ar an bhealach. Ní bhím riamh bréan den obair nó ní bhím ag lorg rud le déanamh, agus is iontach é sin!

Le déanaí tugadh ardú céime dom i bpost mar Iniúchóir in Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste. Tugann an post nua seo dúshláin nua agus spreagúla dom chomh maith le freagracht sa bhreis i gcomparáid le post mar oiliúnaí. Léiríonn an t-ardú céime a fuair mé go bhfuil dóthain deiseanna ann chun dul ar aghaidh sa phost agus go dtugtar aitheantas duit as an obair dhian a dhéanann tú. Is deas an rud go dtugtar aitheantas don dian-iarracht a dhéanann tú.

Ó thosaigh mé sa Státseirbhís, tugadh níos mó freagrachta dom , tugadh deiseanna dom mo scileanna a fhorbairt, tuilleadh eolais a fháil, agus mo ghairm a chur chun cinn agus ag an am céanna, cothromaíocht saoil a bheith agam.

Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

Iniúchóir Faoi Oiliúint

Raymond Larkin

Tar éis dom céim onóracha i Riarachán Poiblí a bhaint amach ó Ollscoil Luimnigh, thaisteal mé timpeall Mheiriceá agus na hAstráile ar feadh tamaill. Ansin thosaigh mé ag obair mar chuntasóir foi oiliúint i gcleachtas bheag/méan-mhéid cuntasaíochta agus thosaigh mé ar mo scrúduithe ACA.

Chaith mé dhá bhliain i gcleachtas príobháideach agus ghnóthaigh mé taithí idir bheith ag ullmhú cuntas agus iniúchtaí móra.

D'inis cara dom go raibh comórtas do Iniúchóir faoi Oiliúint ar shuíomh gréasáin Grad Public Jobs, agus nuair a scrúdaigh mé an ról, cheap mé go mbeadh an post an-fhóirsteanach dom.

Thosaigh mé ag obair in Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste mar iniúchóir faoi oiliúint i mí Dheireadh Fómhair 2014. Cé go raibh taithí agam ar chuid den ról, bhí gnéithe úra i gceist fosta. Tá gnéithe éagsúla suimiúla sa ról ar nós:

  • a chinntiú go bhfuil ceapacháin agus ardú céime san earnáil phoiblí trédhearcach chomh maith le réimsí ar nós soláthar agus ionracas,
  • roinnt mhaith laethanta oiliúna a chuidigh liom na scileanna ar leith a theastaíonn uaim a fhorbairt agus mé ag déileáil le cliaint agus le hIniúchtaí,
  • dea-mhéin foirne agus go bhfuil gach duine ar fáil agus toilteanach cuidiú agus comhairle a thabhairt.
  • an fiúntas a thugann ann Oifig do bhaill foirne mar dhaoine a bhfuil a dtuairimí féin acu.

Gné shuimiúil den obair is ea go n-úsáideann na saoránaigh roinnt mhaith de na cliaint go minic agus is minic a bhíonn siad sna meáin. Sa mhéid sin, tá an obair a dhéanaimid fíor-thábhachtach lena chinntiú go ndéantar an obair go héifeachtúil agus go mbaintear amach luach ar airgead do lucht íoctha cánach.

Sa tréimhse ghairid atá mé sa phost, is léir dom go bhfuil sár-dheiseanna ann chun dul chun cinn a dhéanamh chomh luath agus atá mé cáilithe agus nuair a bheidh an tréimhse phromhaidh críochnaithe go rathúil agam. Chomh maith le sin, molann an oifig duit cúrsaí oideachais eile a dhéanamh.

Go dtí seo thaitin mo chuid ama go mór liom san Oifig, agus ceapaim go bhfuil mé ag cabhrú lenár gcliaint feabhas a chur i bhfeidhm sa tseirbhís phoiblí.

An Roinn Talmhaíochta / Státseirbhís

Eacnamaí OR

Brian Kennedy

Thosaigh mé ag obair sa Roinn Talmhaíochta mar Eacnamaí OR mar chuid de phróiseas earcaíochta IGEES do chéimithe. Roimhe sin, bhain mé amach céim Mháistreachta le hAirgeadas Idirnáisiúnta agus Céim i dTráchtáil ó Oé Gaillimh.

D'oibrigh mé i Rannóg Eacnamaíochta agus Pleanála na Roinne go dtí mí Mheithimh 2015 agus bhí réimsí éagsúla i gceist san obair a bhí ar siúl agam. Bhí na nithe éagsúla seo i gceist in obair na rannóige:

  • Athbhreithniú agus Ionchas Bliantúil na Roinne a chur le chéile, a dhéanann anailís ar struchtúr agus ar fheidhmíocht earnáil an agraibhia agus a léiríonn an leas a bhaintear as ballraíocht den AE maidir le buiséad agus trádáil.
  • Ionadaíocht a dhéanamh don Roinn ag Meitheal Oibre an OECD maidir le Beartas agus Margaidh Tráchtála i bPáras agus an Grúpa Saineolaithe um Dhíorthaigh Tráchtearraí Talmhaíochta agus Spotmhargaidh sa Bhruiséil.
  • Anailís eacnamaíochta a thabhairt ar Idirbheartaíocht an Chomhbheartais Talmhaíochta tar éis 2013.
  • Anailís eacnamaíoch agus airgeadais a thabhairt faoi bhainistíocht riosca agus luaineacht praghasanna ag leibhéal feirme agus creidmheas a bheith ar fáil do FMBnna.

Le déanaí thosaigh mé ag obair sa Rannóg Forbartha Tuaithe atá freagrach as bainistíocht a dhéanamh ar an Chlár Forbartha Tuaithe, ciste €4 bhilliún a chuideoidh le fás agus forbairt eacnamaíoch ar fud na tuaithe in éirinn. Cuirfidh an obair sa réimse seo le mo chuid eolais ar bheartas talmhaíochta agus tabharfaidh sé léargas dom ar réimse eile d'obair na roinne.

Bíonn na baill foirne ag gach leibhéal ar fáil duit agus tugann siad misneach duit, agus moltar d'earcaithe nua a dtuairimí a chur chun cinn go gníomhach agus smaointe nua a léiriú. Tugadh deis dom a bheith ag obair i réimsí a raibh suim speisialta agam iontu agus ghlac mé le deiseanna le hoideachas breise. Bhuail mé go minic le státseirbhísigh shinsearacha, ceannairí tionscail agus polaiteoirí. Chonaic mé ar an láthair conas a cheaptar beartas poiblí.

Tá luach saothair agus dúshlán ag baint leis an obair sa Státseirbhís chomh maith le neart deiseanna scileanna nua a fhorbairt. Mholfainn do gach céimí a bhfuil suim acu iarratas a dhéanamh.