Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara / Státseirbhís

Oifigeach Riaracháin

Cormac McGann

Chuaigh mé isteach sa Státseirbhís mar Oifigeach Feidhmiúcháin i 2015 tar éis bliain a chaitheamh i Londain ag críochnú MA sna Clasaicí i King’s College Londain. Níor smaoinigh mé riamh ar phost sa Státseirbhís nuair a bhí mé ag roghnú céime, ach timpeall an ama ar bhain mé mo chéim amach, fógraíodh na chéad chomórtais le roinnt bliana ar líne agus mhol cara liom go mbéidir go mbeadh sé fóirsteanach dom. Thaitin sé go mór liom a bheith ábalta a bheith ag obair le heagraíocht a chuireann beartas i bhfeidhm, a phléann leis an phobal agus a oibríonn ar son leas na hÉireann. Bhí an t-ádh orm gur ofráladh post dom an bhliain sin agus thaitin an obair liom ó shin.

Cad a dhéanaimid

I láthair na huaire tá mé ag obair leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (DAFM) san Ionad Náisiúnta um Galar a Rialú ina ndíríonn mo chuid oibre ar phleanáil teagmhais do na socruithe casta a bhaineann le briseadh amach galair a smachtú. Tá an-difríocht idir é agus an t-ábhar a ndearna mé staidéar air ach is é an rud is mó a thaitin liom faoi ghairm sa Státseirbhís go dtí seo.

Foghlaim agus Forbairt

Tá deis ann i gcónaí rudaí nua a thriail, scileanna nua a fhoghlaim agus a bheith ag obair in earnálacha éagsúla. Le linn mo chuid oibre, thaisteal mé ar fud na hÉireann ag buaileadh le daoine agus ag foghlaim rudaí nua, agus d’eagraigh mé sraith eachtraí chun oiliúint a thabhairt do bhaill foirne eile ar bhonn náisiúnta.

Is maith liom go mór na deiseanna a bhíonn agam a bheith ag taisteal leis an obair chomh maith leis na rudaí a taispeánadh dom trí mo chuid oibre i DAFM. Téim chuig an Bhruiséil do chruinnithe gach mí agus chuir mé suim in anailís ar bheartas trí ghnéithe de na cruinnithe a mbím i láthair acu ansin. Fuair mé tacaíocht mhaith ó mo chomhghleacaithe agus mo bhainisteoirí maidir le mo shuim san ábhar seo agus shocraigh mé staidéar a dhéanamh do Mháistreacht ar Eolaíocht Eacnamaíoch in Anailís ar Bheartas san Fhoras Riaracháin (IPA). Pribhléid mhór a thugtar do roinnt mhaith státseirbhísigh is ea a bheith ag staidéar san IPA.

An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha / Státseirbhís

Oifigeach Riaracháin

Colin Kavanagh Oifigeach Riaracháin

Bhí suim agam i gcónaí i bpolaitíocht, i gnóthaí reatha agus i ról an rialtais. Mar sin nuair a chríochnaigh mé mo chéim i mBeartas Poiblí agus Sóisialta in OÉ, Gaillimh, b’é an chéad rud a bhí beartaithe agam ná dul isteach sa Státseirbhís. Ar an droch-uair 2011 an bhliain a bhí ann agus bhí an cúlú eacnamaíochta is measa riamh sa tír ag tarlú. Is beag deis do phoist a bhí ann agus dá bhrí sin shocraigh mé dul ar ais chuig an oideachas. Nuair a bhain mé mo Chéim Mháistir i mBeartas Poiblí amach ó UCD ní raibh an cosc ar earcaíocht i bhfeidhm níos mó agus bhí poist ghinearálta Státseirbhíse á bhfógairt arís. Cé go raibh sé beartaithe agam i gcónaí a bheith ag obair le beartas, thosaigh mé mo ghairm mar Oifigeach Cléireachais sna Cúirteanna Coiriúla Dlí agus Cirt.

Tá deiseanna maithe d’ardú céime sa Státseirbhís mar sin féin agus níorbh fhada gur tugadh ardú céime dom mar Oifigeach Feidhmiúcháin. Bliain amháin agus comórtas amháin ina dhiaidh sin fuair mé glaoch ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Athchóirithe ag tairiscint poist dom nar Oifigeach Riaracháin. Bhí dhá ardú céime i gceist taobh istigh de 18 mhí dá bhrí sin b’éigean dom foghlaim go gasta ach anois tá mé san áit a thaitníonn liom ag obair mar chuid den fhoireann do Bheartas Craolacháin ar ábhair fíor-shuimiúla a bhfuil suim ar leith agam iontu.

Cad a dhéanaim

I measc na dtascanna éagsúla agus dúshlánacha a bhíonn ar siúl agam tá nótaí eolais a ullmhú don aire agus d’oifigigh shinsearacha, taighde a dhéanamh faoi bheartas, dréachtú reachtaíochta, meamraim a ullmhú agus a chur le chéile don rialtas. Tá bród orm as an obair a dhéanaim agus bainim as-sásamh as fios a bheith agam go gceadaítear bille sa Dáil, nó go gcuirtear beartas áirithe i bhfeidhm nuair a bhí baint agam leis.

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim / Státseirbhís

Oifigeach Riaracháin

Sinead O'Meara Oifigeach Riaracháin

Bhain mé Céim Bhaitsiléara i Staidéar Gnó amach in Ollscoil Luimnigh (Cuntasaíocht agus Airgeadas) Cháiligh mé ina dhiaidh sin mar Chuntasóir Cairte Comhlach le Cuntasóirí Cairte na hÉireann agus mar Chomhairleoir Cairte Cánach leis an Institiúid Cánach. Tar éis dom taithí oibre luachmhar agus ilchineálach a bhaint amach i gcleachtas, fuair mé post leis na Coimisinéirí Ioncaim i 2016.

Cad a dhéanaimid

Sannadh mé leis an Rannóg Beartais agus Reachtaíochta um Chánacha Indíreacha, ceann den cheithre Rannóg Seirbhísí Reachtaíochta Ioncaim atá freagrach as beartas do Cháin Indíreach a fhorbairt ag leibhéal náisiúnta agus ag leibhéal an AE chomh maith le beartas, reachtaíocht agus feidhmeanna léirithe a bhainistiú do gach Cáin Indíreach (VAT, Máil agus VRT).

Foghlaim agus Forbairt

Tá an obair leis na Coimisinéirí Ioncaim dúshlánach agus suimiúil agus moltar dom oibriú as mo stuaim féin. Cuireann na Coimisinéirí Ioncaim deiseanna maithe oiliúna agus forbartha ar fáil agus tugtar tacaíocht mhaith d’fhostaithe.

An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe / Státseirbhís

Oifigeach Riaracháin

Struan Charters

Thosaigh mé ag obair sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i mí Mheán Fómhair 2017 tar éis dom MA (Onóracha) a bhaint amach i bPolaitíocht agus i gCaidreamh Idirnáisiúnta in Ollscoil Obar Dheathain agus MSc (Taighde) i mBeartas agus Riarachán Poiblí san London School of Economics and Political Science.

Cad a dhéanaimid

Bhain mé luach saothair maith amach as a bheith ag obair san Aonad Athchóirithe Caiteachais sa Rannóg um Beartas agus Tuairisciú Caiteachais. Bím ag obair ar bhuiséadadh i ranna rialtais chomh maith le bheith ag obair ar thionscnaimh athchóirithe buiséadaithe eile. Is iad na dualgais atá orm ná tuairisciú a chomhordú agus a scríobh, anailís a dhéanamh ar bheartas agus teagmháil a dhéanamh le páirtithe leasmhara.

Foghlaim agus Forbairt

I mo thuairimse cuirtear fáilte roimh scileanna, taithí agus inniúlachtaí éagsúla sa Roinn aiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Is féidir leat do chumas a fhorbairt ann. Tá mé ag obair mar Oifigeach Riaracháin sa roinn agus thug sin deis foghlama agus forbartha dom ar ghlac mé leis lena n-áirítear an Clár Forbartha do Chéimithe na Státseirbhís agus an Sainteastas i mBainistíocht Caiteachais Phoiblí. Chomh maith leis sin cothaíonn an Roinn meon pobail agus cuirtear gníomhaíochtaí sóisialta, spóirt agus oideachais ar siúl.

An Roinn Airgeadais / Státseirbhís

Oifigeach Riaracháin

Matthew Jones

Nuair a bhí mé i mo fhochéime i UCD bhí mé dírithe ar bheith i mo mhúinteoir. Nuair a bhain mé mo chéim amach, chaith mé dhá bhliain ag teagasc sa tSeapáin ach thuig mé nár oir an teagasc dom. Nuair a d’fhill mé ar Éirinn, chuaigh mé ag obair sa Roinn Dlí agus Cirt mar Oifigeach Cléireachais i mí Bhealtaine 2015. Tar éis bliana tugadh ardú céime dom mar Oifigeach Feidhmiúcháin agus 10 mí ina dhiaidh sin tugadh ardú céime dom mar Oifigeach Riaracháin agus aistríodh mé chuig an Roinn Airgeadais.

Cad a dhéanaimid

Mar Oifigeach Riaracháin tá mé freagrach as Cánacha Caipitiúla ar nós Dleacht Stampála agus Cáin Maoine Áitiúil. Bainim an-luach saothair as an obair seo agus thug sé deis dom a bheith páirteach i roinnt athbhreithnithe criticiúla faoi bheartas agus chuir mé leis an tslí a bhfásfaidh agus a fhorbróidh geilleagar na hÉireann sna blianta amach romhainn. Níl aon chinnteacht ann faoi cad a bheidh os ár gcomhair gach lá rud a chinntíonn go mbíonn m’fhoireann i gcónaí ullamh, de shíor ag coinneáil súil ar fhadhbanna a d’fhéadfadh tarlú agus i gcónaí réidh do dhúshláin spreagúla.

Foghlaim agus Forbairt

Cinneadh fíor-mhaith a bhí ann dul isteach sa Státseirbhís. Nuair a thosaigh mé, bhí cáil ar an áit as a bheith neamhéifeachtúil, cáil nach raibh cothrom agus bhí mé beagán buartha faoi cad a bhí romham. D’athraigh sin nuair a chonaic mé obair chrua agus díograis mo chomhghleacaithe sa Roinn Dlí agus Cirt agus sa Roinn Airgeadais. Chonaic mé gur áit an Státseirbhís anois inar féidir le daoine cumasacha cur go fiúntach leis an stát agus conair ghairme dhinimiciúil a bheith acu. Is léir domsa go n-oibríonn daoine i gcomhar le chéile agus tá muid ar fad tiomanta go mbeadh an tír níos fearr do gach duine.

Sna trí bliana go leith atá caite agam sa Státseirbhís bhí sár-dheiseanna agam mo scileanna a fhorbairt. Bhain mé Iarchéim amach i mBainistíocht Phoiblí chomh maith le Dioplóma i gCaidreamh Poiblí agus i láthair na huaire tá mé ag déanamh Dioplóma Gairmiúil i mBeartas agus Cleachtas Cánach. Sa Státseirbhís is féidir le daoine cumasacha a léiríonn inniúlacht agus tiomantas dul chun cinn a dhéanamh go gasta agus beidh mé ábalta leanúint ar aghaidh le m’fhorbairt acadúil trí chúrsaí sa bhreis nó cur níos mó leis an stát i ról níos sinsearaí sna míonna nó na blianta atá le teacht.